برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
2 Glycine 3/22 MnSO4.4H2O 1650 NH4NO3
5/0 Nicotinic acid 6/8 ZnSO4.7H2O 1900 KNO3
5/0 Pyridoxine- Hcl 2/6 H3BO3 440 CaCl2.2H2O
1/0 Thiamin-Hcl 83/0 KI 370 MgSO4.7H2O
100 Myo-inositol 25/0 NaMoO4.2H2O 170 KH2PO4
025/0 CuSO4.5H2O
025/0 CoCL2.6H2O
8/27 FeSO4.7H2O
3/27 Na2EDTA
در کلیه آزمایش‌ها به منظور تهیه و افزودن هورمون به محیط کشت، ابتدا 001/0 گرم از هورمون مورد نظر را وزن نموده و در 3 سی سی نمک سدیم حل نموده و سپس با آب مقطر به حجم 10 سی سی رسانده شد (استوک X10). آنگاه به عنوان مثال برای تهیه 100 سی سی محلول محیط کشت حاوی mg/l 1 هورمون مورد نظر، cc 1 از استوک تهیه شده و به محیط کشت اضافه شد.
3-2-3- تهیه و کشت ریزنمونه
در این بخش، جوانه‌های جانبی و انتهایی قطعات ریزوم گندزایی شده در زیر لامینار و با استفاده از بینوکولار، به اندازه 6-4 میلی‌متر از سایر بخش‌های ریزوم برش داده و در لوله‌های آزمایش حاوی 15 میلی‌لیتر محیط کشت، کشت شدند. کشت‌ها درون اتاقک رشد با دمای 24 درجه سانتی‌گراد با فتوپریود 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار داده شد. نمونه‌های کشت شده 4 مرتبه به فواصل هر 3 هفته یک بار در محیط قبلی واکشت شده و یادداشت برداری در فواصل منظم انجام گرفت. شاخص‌های اندازه گیری در هر یادداشت برداری شامل تعداد جوانه، تعداد شاخساره، ارتفاع شاخساره (سانتیمتر)، تعداد ریشه، طول ریشه (سانتیمتر) و تعداد ریزوم بود.
3-2-4- طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل آماری
این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 4 نمونه در هر تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد نظر عبارت بودند از:
فاکتور 1: هورمون BAP در 5 سطح (mg/l 0،5/0 ، 1، 5/1 و 5/2).
فاکتور 2: هورمون NAA در 4 سطح (mg/l 0، 2/0، 5/0 و 1).
به منظور سهولت در ارائه نتایج در نمودارها از علائم اختصاری زیر جهت نشان دادن غلظت‌ها استفاده شد:
سطوح BAP شامل:
1B: صفر میلی گرم در لیتر، 2B: 5/0 میلی گرم در لیتر، 3B: 1 میلی گرم در لیتر 4B: 5/1 میلی گرم در لیتر 5B: 5/2 میلی گرم در لیتر.
سطوح NAA شامل:
1N: صفر میلی گرم در لیتر، 2N: 2/0 میلی گرم در لیتر، 3N: 5/0 میلی گرم در لیتر، 4N: 1 میلی گرم در لیتر.
لازم به ذکر است که هر تکرار شامل 4 لوله آزمایش حاوی یک جوانه ریزوم بود و هر لوله آزمایش یک نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها توسط نرم افزار SPSS و SAS صورت گرفته و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن انجام شد. همچنین قبل از تجزیه آماری نرمال بودن داده‌ها و یکنواختی واریانس ها انجام گرفت.
3-3- جنین زایی سوماتیک
3-3-1- تهیه محیط القاء کالوس
برای القاء کالوس از محیط کشت MS 2/1 همراه با 3 درصد ساکارز استفاده شد. پس از تهیه محیط کشت و افزودن مقادیر تیمارهای هورمونی مورد نظر PH محلول تنظیم و 5/2 گرم در لیتر ژل رایت به عنوان جامدکننده به محلول اضافه شد. سپس با استفاده از اتوکلاو در دمای 121 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه استریل و در پتری دیش توزیع شده و تا زمان کشت در پلاستیک محافظ غذا بسته بندی و در یخچال نگه‌داری شدند.
دسته بندی : علمی