برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شفاف سازی اطلاعات مالی
آنونیموس (1999)، شفاف سازی مالی را به مفهوم صراحت، روشنی و قابلیت درک در مورد آن چیزی که در شرکت اتفاق می افتد تعریف کرده است. همچنین وی به نقل از فلورینی (1998) بیان می کند که شفاف سازی مالی، رفتاری است که به وجود آورنده مسئولیت مناسب است. شفاف سازی مالی شرکت به وسیله تلاش هایش در افشای این چنین اطلاعاتی اندازه گیری می شود.
3-12- جمع بندی فصل سوم
در این فصل بعد از تبیین روش تحقیق و نحوه گرد آوری داده ها، جامعه آماری تحقیق مشخص شد تا پرسشنامه در بین اعضای نمونه توزیع شود و در ادامه فصل بعد از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها مورد استفاده توضیح داده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات یکی از پایههای اصلی مطالعات علمی میباشد. در این بخش برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و تصمیمگیری در مورد تأیید یا رد فرضیه یا فرضیههایی که برای پژوهش در نظر گرفته شده است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل آماری (آمار توصیفی و آمار استنباطی) استفاده میشود. لذا ذکر این نکته مهم است که تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش کافی نیست، بلکه تفسیر و تعبیر این دادهها نیز لازم است. بنابراین ابتدا باید دادهها را تجزیه و تحلیل نمود سپس میتوان نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. در این فصل تجزیه و تحلیل دادهها در سه بخش انجام می شود، بخش اول مربوط به تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها است، در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا در بخش سوم یافته های جانبی پژوهش شامل : رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش و وضعیت موجود هریک از ابعاد مورد مطالعه قرار می گیرد.
بخش اول: یافتههای توصیفی پژوهش
یافتههای توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
در این قسمت به منظور توصیف متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات) نمونه مورد بررسی از جدول فراوانی توزیع دادهها استفاده شده و علاوه بر جداول فراوانی، نمودارهای دایرهای یا بافتنگار برای هر متغیر بصورت جداگانه آورده شده است.
یافتههای توصیفی متغیر جمعیت شناختی جنسیت
میزان فراوانی سهامداران و سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران از نظر متغیر جنسیت بصورت خلاصه در جدول 4-1 آورده شده است و نمودار بافت نگار این متغیر در ادامه و بصورت شکل 4-1 آمده است.

مطلب مرتبط :   هزینه حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده مورد انتظار

دستهها فراوانی درصد فراوانی
جنسیت زن 51 4/14
مرد 302 6/85
جمع کل 353 100

دسته بندی : علمی