برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 1-3- شمایی از گل آلسترومریا 6
شکل 1-4- شمای از شکل ریزوم که در آن ریشه‌ها و شاخه‌های هوایی منشا می‌گیرند 7
شکل 4-1- نحوه تهیه ریزنمونه نوک ریزوم (الف)، رشد ریزنمونه‌ها و تولید شاخساره در هفته چهارم (ب) و ریشه‌دار شدن گیاهچه‌ها در هفته ششم (ج) 41
شکل 4-2- نمایی از کشت ریزنمونه گل آلسترومریا 42
شکل 4-3- تشکیل کالوس توده‌ای (الف) و کروی (ب) در گل آلسترومریا 60
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف BAP روی تعداد جوانه حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 46
نمودار 4-2- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف NAA روی تعداد جوانه حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 46
نمودار 4-3- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف BAP روی تعداد شاخساره حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 48
نمودار 4-4- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف NAA روی تعداد شاخساره حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 48
نمودار 4-5- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف BAP روی طول شاخساره حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 50
نمودار 4-6- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف NAA روی طول شاخساره حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 51
نمودار 4-7- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف BAP روی تعداد ریشه حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 52
نمودار 4-8- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف NAA روی تعداد ریشه حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 53
نمودار 4-9- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف BAP روی طول ریشه حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 55
نمودار 4-10- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف NAA روی طول ریشه حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 56
نمودار 4-11- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف BAP روی تعداد ریزوم حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 57
نمودار 4-12- مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف NAA روی تعداد ریزوم حاصل از کشت جوانه ریزوم آلسترومریا رقم Fuego 58
چکیده
گل آلسترومریا با نام علمی(Alstroemeria psittacina)از خانواده ((Alstroemeriaceaeیکی از مهم ترین گلهای شاخه بریده در دنیا بوده که اخیراً برای تولید گلهای گلدانی و باغچه ای نیز استفاده می شود. این تحقیق به منظور بررسی و معرفی محیطی مناسب جهت ریزازدیادی و تولید کالوس های جنینی و جنین زایی سوماتیکی آلسترومریا انجام شد.
در بخش ریزازدیادی، جوانه های جانبی و انتهایی ریزوم به طول mm 6-4 از رقم فیگو پس از گندزایی بر روی محیط کشت MS حاوی 30 گرم در لیتر ساکارز، 7 گرم در لیتر آگار و غلظت های مختلف BAP و NAA کشت شدند و به فواصل هر 3 هفته واکشت شدند. جوانه های کشت شده از هفته سوم شروع به رشد نمودند. بیشترین تعداد شاخساره از محیط کشت حاوی 1 میلی گرم در لیتر BAP و 2/0 میلی گرم در لیتر NAA حاصل شد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت BAP به دلیل کاهش اثر غالبیت انتهایی، طول شاخساره ها کاهش یافته است. همچنین مقدار کم NAA جهت رشد شاخساره و ریزوم های اولیه ضروری بوده است. از آنجایی که در تکثیر آلسترومریا، تعداد ریزوم تکثیر یافته از تعداد شاخساره مهم تر می باشد، درنتیجه محیط کشت حاوی صفر میلی گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر NAA با میانگین تعداد 3 ریزوم و 5 ریشه در هر ریزنمونه بهترین تیمار برای ریزازدیادی آلسترومریا رقم فیگو بوده است.
آزمایشات جنین زایی سوماتیک نیز در محیط کشت MS انجام شد. در این محیط کشت به منظور به دست آوردن کالوس های جنین زا، ریزنمونه های رویشی (گره و میانگره) و هورمون اکسین NAA در دو سطح (غلظت 1 و 2 میلی گرم در لیتر) همراه با تنظیم کننده رشد سایتوکنین BAP در دو سطح (غلظت 0 و 5/0 میلی گرم در لیتر) مورد استفاده قرار گرفت. بهترین ریزنمونه جهت بدست آوردن کالوس های جنین زا، گره ها بودند. ریزنمونه های میانگره اگرچه مستعد تولید کالوس های جنینی بودند اما در مقایسه با گره ها دارای درصد کالوس زایی پائین تری بودند. بهترین تیمار هورمونی برای بدست آوردن کالوس های جنین زا، 2 میلی گرم در لیتر NAA بوده است. کالوس های به دست آمده، 3 ماه پس از کشت جهت پرآوری به محیط کشت MS تغییر داده شده حاوی 5 میلی گرم در لیتر پیکلرام منتقل شدند. جنین زایی سوماتیک و باززایی گیاه از این جنین ها، پس از انتقال کالوس های جنینی توده ای به محیط کشت باززایی حاوی غلظت های مختلف BAP صورت گرفت. بیشترین گیاهچه از محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAP حاصل شد.
کلمات کلیدی:آلسترومریا، ریزازدیادی، جنین زایی سوماتیک، نفتالین استیک اسید، بنزیل آمینو پورین.
فصل اول
دسته بندی : علمی