برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شفاف سازی اطلاعات مالی 367/20 352 000/0 77550/0 7006/0 8504/0
ساختار مالکیت 064/14 352 000/0 57932/0 5070/0 6516/0
افشای اطلاعات 430/1 352 000/0 74618/0 6738/0 8185/0
ساختار هیات مدیره 487/5 352 000/0 64212/0 5662/0 7181/0
مسئولیت پذیری اجتماعی 307/1 352 000/0 68578/0 6200/0 7515/0
نتایج حاصل از آزمون t تک نمونهای نشان می دهد که سطح معنی داری برای تمامی متغیرها کمتر از 05/0 است که نشان می دهد، میانگین متغیرهای مورد مطالعه با سطح متوسط تفاوت معنی داری داشته و با توجه به فاصله اطمینان میانگین ها می توان بیان نمود که متغیرهای مطالعه در سطح بالاتر از متوسط بوده و از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.
خلاصه فصل
این فصل از پژوهش شامل 3 بخش کلی میباشد. بخش اول به تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی از پرسشنامه پرداخته شده و ابتدا به تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و سپس به متغیرهای اصلی پژوهش اختصاص یافت. در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های هر فرضیه بصورت جداول آورده شده است. در بخش سوم نیز به یافته های جانبی حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد و تفاوت میانگین متغیرهای پژوهش با متغیرهای جمعیت شناختی از قیبل: جنسیت، تحصیلات، مذهب و سن افراد مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-مقدمه
این مطالعه سعی در فراهم آوردن آگاهی و شناخت مناسبی از متغیرهایی همچون شفاف سازی اطلاعات مالی ومسئولیت پذیری اجتماعی داشته است. برخی از نتایج بدست آمده از این کار پژوهشی، در سیاستگذاری وبرنامه ریزی های شرکتهای بورس ، کاربرد بسیار فراوانی خواهد داشت.
این مطالعه باعث ایجاد شفاف سازی و علمی تر شدن نحوهی نگرش به شفاف سازی اطلاعات مالی ومسئولیت پذیری اجتماعی شده وهمچنین با استفاده از یافتههای این کار پژوهشی میتوان به تجزیه وتحلیل این متغیر ها پرداخت. به بیان دیگر این کار پژوهشی بستری مناسب برای تحقیقات پیشرفتهتر را فراهم آورده و چهارچوبی نظری برای تجزیه تحلیل فراهم میکند.
فصل اول رساله حاضر که به کلیات تحقیق از جمله هدف از تحقیق و روش انجام آن پرداخته است حاوی این فرضیات اساسی است که :
فرضیه اصلی
شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.
فرضیات فرعی
ساختار مالکیت شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.
افشای اطلاعات شرکت برمسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.