برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که ، شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیرمعنی داری دارد.
5- 5 پیشنهادکلی تحقیق
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق ارائه می شود.
برنامه ریزی جدی در جهت افزایش شفاف سازی اطلاعات مالی
ایجاد قوانین داخلی با ضمانت اجرایی قوی در ارتباط با افزایش شفاف سازی اطلاعات مالی
افشای مناسب وبه موقع اطلاعات مالی
برنامه ریزی جدی در جهت بهبود ساختار مالکیت شرکت
برنامه ریزی جدی در جهت بهبود ساختار هیات مدیره
منابع
1.ارباب سلیمانی ، عباس . نظری ، محمود . (1378) ، اصول حسابداری ، تهران ، سازمان حسابرسی ، ج1، چاپ ششم .
2.باتاچاریا ، گوری . جانسون ، ریچارد . (1396) ، مفاهیم و روش های آماری ، ابن شهر آشوب ، مرتضی . میکائیلی ، فتاح . تهران ، انتشارات پیام نور ، ج2.
3.بازرگان علی وهمکار (1377)،روش تحقیق در علوم رفتاری .تهران نشر آگاه
4.بدری ، احمد . شناسایی عوامل مؤثر بر هموارسازی سود در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . رساله دکترای حسابداری . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1378 .
5.حساس یگانه ،یحیی(1384)،مفاهیم حاکمیت شرکتی .ماهنامه حسابدار.شماره 167،جلد 12.ص 14-25
6.حساس یگانه ،یحیی(1385)،حاکمیت شرکتی در ایران .فصلنامه حسابرس .شماره 32.جلد 7.ص33-39
7.خواجوی ، شکراله . ناظمی ، امین . (1384) ، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، سال دوازدهم ، ش 40 تابستان ، صفحه 60-37 .
8.دستگیر محسن ، ناظمی امین . بررسی نظرات استادان دانشگاه ها ، حسابداران حرفه ای و قانون گذاران در رابطه با مدیریت سود . مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران . دانش و پژوهش حسابداری 1386 ، 11 : 12 .
9.سینایی ،حمید (1388)،”بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی ورفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران” .مجله تحقیقات مالی ،شماره 11.جلد 27
10.فخاری ، حسین و سید روح الله تقوی (1388) بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، دوره 16 ، شماره 57 ،