برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2-3- جنین زایی سوماتیکی
رینرت و استوارد (1985) برای اولین بار تولید جنین سوماتیکی را با کشت‌های سوسپانسیون و کالوس در هویج ارائه نمودند.استوارد دریافت که نمو جنین سوماتیکی درشرایط in vitro تا حد زیادی مشابه با تولید جنین زیگوتی در آندوسپرم مایع است. بعلت اینکه اشکال و اندازه‌های غیر نرمال در جنین‌های سوماتیکی به کرات دیده می شد، در ابتدا به این جنین‌ها “اجسام شبه جنین” می‌گفتند. او همچنین اظهار نمود که پدیده توتی‌پوتنسی با جدا نمودن یک سلول یا گروهی از سلول‌ها بروز می‌کند. وی تشابهی بین جداسازی سلول و تخم تلقیح شده و سلول سوماتیکی در in vitro مشاهده نمود.
ویکتور و همکاران (2005) بیان داشتند که در میان تنظیم‌ کننده‌های رشد گیاهی، اکسین‌ها بیشترین کاربرد را در انتقال سلول‌ها از فرم رویشی به جنینی دارند.
ایکید-ایوای و همکاران (2003) گزارش نمودند که تیمارهای مختلف استرس القاء جنین زایی سوماتیکی را در ریزنمونه‌های نوک شاخه و جوانه گل افزایش می‌دهند.
هاتچینسون و همکاران (1994) به منظور جنین‌زایی سوماتیکی از جنین‌های زیگوتی نابالغ، غلظت‌های مختلف اکسین‌ها (IAA، NAA و 2,4-D) و سایتوکنین‌ها (BAP و کینیتین) را مورد آزمایش قرار دادند. طبق گزارشات این محققین بهترین تیمار برای القاء کالوس µm 20 کینیتین، µm 20 یا 10 NAA و جهت باززایی µm 20 کینیتین و µm 20 NAA بود و جهت بلوغ جنین‌ها، آنها را به محیط فاقد تنظیم کننده رشد منتقل نمودند. آنها همچنین گزارش کردند که IAA باعث تولید مقدار کمی کالوس در ریزنمونه‌ها می شود و 2,4-D در غلظت‌های بکار رفته در بافت‌ها ایجاد سمیت می‌کند. این محققین در مطالعات بعدی خود از محیط کشت مایع جهت جنین زایی استفاده نمودند.
وان و همکاران (1996) از جنین‌های نابالغ جهت جنین زایی سومانیکی آلسترومریا استفاده نمودند. آنها جهت القاء کالوس از محیط کشت MS حاوی 50 میلی گرم در لیتر ساکارز، 1 میلی گرم در لیتر 2,4-D، 5/0 میلی گرم در لیتر BAP و 2 گرم در لیتر ژلرایت و جهت باززایی از محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر BAP استفاده نمودند. آنها گزارش نمودند که بهترین زمان استفاده از جنین‌های نابالغ جهت کشت و القاء کالوس زمانی است که آندوسپرم جنین‌های زیگوتی نرم و سفید باشد.
لین و همکاران (2000) برای اولین بار از اندام‌های رویشی (قطعات ساقه) جهت جنین زایی سوماتیکی در گل آلسترومریا استفاده نمودند.آنها با بکار بردن 4 میلی گرم در لیتر 2,4-D و 1 یا 5/0 میلی گرم در لیتر BAP کالوس‌های نرمی بدست آوردند که پس از کشت در محیط حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAP تبدیل به کالوس‌های فشرده شدند. با انتقال کالوس‌های فشرده به محیط 10 میلی گرم در لیتر پیکلرام، کالوس‌های جنینی حاصل شد که از این کالوس‌های جنینی، پیش جنین‌هایی بدست آوردند که در محیط 1/0 میلی گرم در لیتر BAP تبدیل به جنین و نهایتاً تبدیل به گیاه کامل شدند.
کیم و همکاران (2001) اندام‌های مختلف زایشی (دمگل، بساک، کلاله، تخمدان، تخمک، گلبرگ و کاسبرگ) و اندام‌های رویشی (گره و میانگره) جهت القاء کالوس و جنین زایی رویشی در گل آلسترومریا را مورد آزمایش قرار دادند. آنها از محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D، 5/0 میلی گرم در لیتر BPA برای القاء کالوس و از 5/0 میلی گرم در لیتر BAP جهت باززایی استفاده نمودند. طبق نتایج به دست آمده، گره‌ها در مقایسه با میانگره‌ها و اندام‌های زایشی بهترین ریزنمونه جهت القاء کالوس و جنین زایی سوماتیکی در گل آلسترومریا می‌باشد.
آکوتسو و ساتو (2002) محیط کشت‌های MS کامل را با MS 2/1 و همچنین محیط کشت جامد با محیط مایع را مورد مقایسه قرار دادند و در نتایج آنها محیط کشت MS 2/1 نسبت به MS کامل و محیط کشت مایع نسبت به محیط کشت جامد در جنین زایی سوماتیکی آلسترومریا موثرتر بود.
کیم و همکاران (2006) برای اولین بار از محیط کشت SH جهت القاء کالوس در ریزنمونه‌ گره استفاده نمودند و جهت پرآوری کالوس، کالوس‌ها را به محیط کشت MS حاوی پیکلرام منتقل نمودند. آنها گزارش کردند که در محیط کشت القاء کالوس، افزایش سایتوکنین‌ BAP به محیط حاوی اکسن باعث افزایش میزان تولید کالوس می شود که این افزایش در محیط حاوی پیکلرام نسب به محیط حاوی 2,4-D چشمگیرتر می‌باشد. این محققین نهایتاً برای باززایی از محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAP استفاده نمودند.
شهریاری و همکاران (1390) کنترل آلودگی ریزنمونه‌های ریزوم گیاه آلسترومریا را در شرایط این ویترو مورد بررسی قرار دادند. آنها تاثیر ترکیبات ضد عفونی کننده مختلفی چون هیپوکلریت سدیم، کلرید جیوه، نانو ذرات نقره، آنتی بیوتیک‌های استرپتومایسین، پنی سیلین، سفوتاکسیم و قارچ کش کارندازیم را بررسی کردند. آنها ریزنمونه‌ها را پس از ضد عفونی با ترکیبات مختلف در محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و 2/0 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) کشت کردند. بعد از سه هفته درصد آلودگی ریزنمونه‌ها برای تیمارهای مختلف اندازه‌گیری کردند. نتایج نشان داد تیمار ریزنمونه‌ها با استفاده از قارچ کش کارندازیم به میزان 4/0 درصد و ضدعفونی با الکل 70 درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم 3 درصد به مدت 20 دقیقه برای رقم کارالیس و ترکیب ضدعفونی با الکل 70 درصد به مدت یک دقیقه و هیپوکلریت سدیم 3 درصد به مدت 20 دقیقه و سپس انتقال به محیط کشت حاوی 200 میلی‌گرم در لیتر پنی‌سیلین و استرپتومایسین برای رقم بردئوکس دارای کمترین میزان آلودگی بود. کنترل آلودگی در هر دو رقم بردئوکس و کارالیس تحت تاثیر کاربرد نانو ذرات نقره قرار نگرفت.
خالقی و همکاران (1387) بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای آلسترومریا رقم فیگو را مطالعه کردند. در این پژوهش جوانه‌های جانبی و انتهایی ریزوم به طول 6-4 میلی متر از رقم فیگو پس از گندزدایی بر روی محیط کشت MS حاوی 30 گرم در لیتر ساکارز، 7 گرم در لیتر آگار و غلظت‌های مختلف BAP و NAA کشت گردیدند و به فواصل هر 3 هفته واکشت شدند. صفات رویشی مختلف مانند تعداد ریزوم، تعداد شاخساره، ارتفاع شاخساره، تعداد ریشه و طول ریشه اندازه‌گیری شدند. جوانه‌های کشت شده از هفته سوم شروع به رشد نمودند. بیشترین تعداد شاخساره از محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر BAP و 2/0 میلی گرم در لیتر NAA حاصل شد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت BAP به دلیل کاهش اثر غالبیت انتهایی ارتفاع شاخساره‌ها کاهش یافته و کاربرد مقدار کم NAA جهت رشد شاخساره و ریزوم‌های اولیه ضروری می‌باشد. از آنجایی که در ازدیاد آلسترومریا تعداد ریزوم تکثیر یافته مهم‌تر از تعداد شاخساره می‌باشد، در نتیجه محیط کشت حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAP و 2/0 میلی گرم در لیتر NAA توصیه می‌گردد. در این محیط میانگین تعداد ریزوم‌ها 10/4 و ریشه‌ها 62/2 در هر ریزنمونه می‌گردد. این شرایط هورمونی بهترین تیمار برای ازدیاد آلسترومریا رقم فیگو گزارش گردید.
فصل سوم
مواد و روش‌ها
3- مواد و روش‌ها
این تحقیق شامل دو بخش می‌باشد: 1- ریزازدیادی. 2- جنین زایی سوماتیک در محیط MS.
3-1- تهیه مواد گیاهی
در این تحقیق از آلسترومریا رقم فیگو (Fuego) بعنوان مواد گیاهی استفاده شد. شاخه‌های آلسترومریا قبل از فاز گلدهی از گلخانه‌های شهر محلات و کرج تهیه و از ریزنمونه‌های گره، میانگره و قطعات برگ به عنوان ماده آزمایشی در آزمایشات مربوط به جنین زایی سوماتیکی استفاده شدند. همچنین برای انجام آزمایشات ریز ازدیادی، ریزوم‌ها از گلخانه‌های شهر محلات و پاکدشت تهیه گردیدند.
3-2- ریزازدیادی
3-2-1- گند زدایی ریزوم‌ها
قطعات ریزوم ابتدا به مدت 30 دقیقه همراه با افزودن چندقطره مایع ظرفشویی در زیر جریان آب قرار گرفتند و سپس برای گندزایی سطحی به مدت 30 ثانیه در الکل 70 درصد فرو برده و به منظور کاهش اثر منفی الکل بر روی بافت‌های ریزوم بلافاصله با آب مقطر آبکشی شده و به مدت 20 دقیقه به ظروف حاوی 2 درصد هیپوکلریت سدیم منتقل شده و سپس در زیر لامینار سه مرتبه با آب مقطر استریل شستشو داده شدند.
3-2-2- محیط کشت تکثیر
به منظور بررسی میزان تکثیر از محیط کشت MS کامل همراه با 3 درصد ساکارز و 10 تیمار هورمونی استفاده می‌شود. پس از تهیه محیط کشت و افزودن مقادیر تیمارهای هورمونی مورد نظر PH محلول روی 8/5 تنظیم و در نهایت آگار به میزان 7 گرم در لیتر به عنوان جامد کننده به محلول اضافه خواهد شد. سپس محیط تهیه شده به میزان 15 میلی‌لیتر در هر لوله آزمایش توزیع شده و درب لوله‌ها را با فویل آلومینیوم محکم بسته و با استفاده از اتوکلاو در دمای 121 درجه سانتی‌گراد به مدت 20 دقیقه استریل و تا زمان کشت در یخچال نگه‌داری شدند.
جدول 3-1- غلظت عناصر در محیط کشت MS
مقدار (میلی گرم در لیتر) مواد آلی مقدار (میلی گرم در لیتر) عناصر کم مصرف (میکرو) مقدار (میلی گرم در لیتر) عناصر پر مصرف (ماکرو)
دسته بندی : علمی