برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

EVA = (RONA × Capital) – (WACC × Capital)
EVA = Capital (RONA – WACC)
نرخ بازدهی دارایی های موجود (RONA) افزایش یابد در حالیکه نرخ متوسط هزینه سرمایه (WACC) ومبلغ سرمایه بکار گرفته شده ثابت باقی بماند. به عبارت دیگر کارآیی عملیاتی مثل افزایش بهره وری نیروی کار، کاهش هزینه های پرسنلی، تهیه مواد اولیه ارزان تر با حفظ کیفیت و بهبود در فرآیندهای تولید از جمله مواردی هستند که باعث افزایش نرخ بازده یا سود خالص عملیاتی پس از مالیات بدون سرمایه گذاری موجود می شوند و نهایتاً باعث افزایش در EVA می شوند.
رشد توأم با سودآوری _ زمانی که سرمایه گذاری های جدید بازده بیشتری از هزینه سرمایه خود کسب می کنند، باعث ایجاد ارزش می شود. حتی اگر سیاست رشد همراه با کاهش نرخ متوسط RONA بیش از WACC می باشد، ارزش ایجاد می شود. سرمایه گذاری در پروژه هایی که نرخ بازدهی بیش از نرخ هزینه سرمایه داشته باشند، باعث افزایش EVA می شود. این روش تأیید می کند که EVA تنها معیار اندازه گیری عملکرد است که کاملاً با قوانین بودجه بندی سرمایه ای استاندارد سازگاری دارد. به این ترتیب که با تنزیل EVA حاصل از یک پروژه سرمایه ای مشخص مستقیماً به NPV آن می رسیم. بنابراین کلیه فرصتهای سرمایه گذاری که EVA تنزیل شده مثبت ایجاد می کنند مورد قبول می باشند.
حذف فعالیتهای ضایع کننده ارزش _ با حذف فعالیتهای غیر اقتصادی، فروش دارایی های کم بازده و بی مصرف و اختصاص وجوه به فعالیتهای سود آور، افزایش EVA را به همراه خواهد داشت. هنگامی که بخشها و مشاغلی که بازدهی آنها کمتر از هزینه آنهاست تعطیل شود سرمایه بکار گرفته شده کاهش می یابد و چنانچه کاهش هزینه سرمایه بیش از کاهش بازدهی ناشی از حذف این بخشها باشد در نتیجه شکاف بین نرخ بازده RONA و WACC و EVA افزایش می یابد.
کاهش نرخ هزینه سرمایه که از طریق تنظیم سیاستهای مالی شرکت امکان پذیر است. مانند استفاده از بدهی به جای سهام در ساختار مالی به دو دلیل ذیل:
الف- چون وام دهنده ریسک کمتری می پذیرد، بازده کمتری را طلب می کند.
ب- صرفه جویی مالیاتی از پرداخت هزینه بهره بوجود می آید.
دستیابی و اجرای پروژه های طولانی تری که نرخ RONA آنها بیشتر از نرخ متوسط هزینه سرمایه آنهاست.
3-8-1-2) سود هر سهم
سود هر سهم گزارش شده توسط شرکتهای عضو نمونه از طریق نرم افزار های بورس استخراج شده است، که نحوه محاسبه آن به شرح ذیل می باشد:
3-8-2)متغیر وابسته
3-8-2-1)ارزش بازار
ارزش بازار معرف ارزشی است که سرمایه گذاران با توجه به جمیع جهات در جریان عرضه و تقاضای بازار حاضر به پرداخت آن می باشند. ارزش بازار اوراق بهادار برآوردی است که به وسیله قضاوت فردی خریدار یا فروشنده تعیین شده و تابع فرآیند چانه زنی است. در تئوری قیمت، بازار مکانی است که در آن تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان برای مبادله کالای کاملاً مشخصی با یکدیگر تبادل نظر می نمایند و در خصوص سهام، ارزش بازار بهایی است که در یک زمان مشخص در داخل بازار بورس و یا خارج از آن و با اختیار کامل معامله پرداخت می گردد. در این تحقیق با توجه به اعلام سود هر سهم واقعی شرکت، ده روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه به بورس و اثر آن روی قیمت هر سهم، ارزش بازار سهام قبل از مجمع به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سرمایه – میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه طی سال=ارزش بازار
میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از مجموع حقوق صاحبان سرمایه در ابتدا و انتهای دوره تقسیم بر دو
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1) مقدمه