برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 4-23- تاثیر زمان محلول پاشی بر کلروفیل
4-9- درصد روغن
تأثیر رژیم آبیاری بر درصد روغن دانه معنیدار نبود (جدول 4-1) آبیاری شاهد با درصد روغن دانه70/30 درصد بیشترین و قطع آبیاری در زمان پر شدن دانه با 44/29 درصد کمترین درصد روغن دانه را به خود اختصاص دادند (شکل 4-24). در آزمایش هامونیان و همکاران (2001) بر روی اثر سه سطح تنش بر چگونگی تغییر روغن دانه نتیجه گرفتند که در اثر ایجاد تحمل به خشکی، تغییراتی در ساختار و ترکیبات گلیسرولیپیدها به وجود میآید که نتیجه آن کاهش میزان کل روغن یا جلوگیری از بیوسنتز انواع متنوع روغن میباشد. در مطالعه رضوانی مقدم و همکاران (1384). بر روی کنجد نشان داده شد که با افزایش فواصل آبیاری درصد و عملکرد روغن دانه سیر نزولی داشت. سیروس مهر و همکاران (1386) کاهش درصد روغن را در اثر تنش خشکی در گلرنگ گزارش کردند. عملکرد روغن حاصلضرب عملکرد دانه و درصد روغن دانه می باشد. نوری پور و احسان زاده (1388) در مطالعه بر روی کنجد نیز مشاهده کردند اثر رژیم آبیاری بر میزان روغن دانه معنیدارنبود.دهشیری و همکاران(1380) علت معنیدار نشدن تفاوت درصد روغن دانه در شرایط تنش خشکی در مقایسه با عدم تنش را وراثتپذیری بالای این صفت و تاثیرپذیری کمتر این صفت از شرایط محیطی بیان کردند.
تاثیرغلظت محلول سولفات روی بر درصد روغن دانه در سطح احتمال 5 درصد معنیدار گردید (جدول 4-1) بیشترین درصد روغن دانه درغلظت محلول سولفات روی 3 در هزار (37/30 درصد) و کمترین در تیمارغلظت محلول سولفات روی صفر (22/29 درصد) به دست آمد (شکل 4-25).
تاثیر زمان کاربرد کود روی بر درصد روغن دانه معنیدار نبود (جدول 4-1). با این حال در زمانهای مختلف کاربرد کود روی، بیشترین درصد روغن دانه (41/30 درصد) در مرحله گلدهی و کمترین (85/28 درصد) در مرحله دانه بندی وجود داشت (جدول 4-2).
تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر درصد روغن نسبت به تیمار شاهد افزایشی بود و در تیمار شاهد کمترین میزان بود. محلول پاشی عناصر ریز مغذی بهدلیل رفع به موقع نیاز گیاه باعث افزایش درصد روغن در گلرنگ گردید. محلول پاشی عناصر ریز مغذی از طریق افزایش اجزای عملکرد به ویژه تعداد دانه در بوته سبب افزایش عملکرد دانه و روغن گلرنگ گردید (نادری و همکاران، 2004 ).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کنترل و شبیه سازی

شکل 4- 24- تاثیر تنش خشکی بر درصد روغن دانه

شکل 4-25- تاثیر غلظت محلول پاشی بر درصد روغن دانه
4-10-عملکرد روغن دانه


تأثیر رژیم آبیاری بر عملکرد روغن دانه معنیدار نبود (جدول 4-1) آبیاری شاهد با عملکرد روغن 1069 کیلوگرم در هکتار بیشترین و قطع آبیاری در زمان پر شدن دانه با عملکرد روغن 997 کیلوگرم در هکتار
کمترین عملکرد روغن دانه را به خود اختصاص دادند (شکل 4-26). در مطالعه رضوانی مقدم و همکاران (1384) بر روی کنجد نشان داده شد که با افزایش فواصل آبیاری عملکرد روغن دانه سیر نزولی داشت.
تاثیرغلظت محلول سولفات روی بر درصد و عملکرد روغن دانه در سطح احتمال 5 درصد معنیدار گردید (جدول 4-1) بیشترین عملکرد روغن درغلظت محلول سولفات روی 3 در هزار (1076 کیلوگرم در هکتار) و کمترین در تیمارغلظت محلول سولفات روی 6 در هزار (1000 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد (شکل 4-27). تاثیر زمان کاربرد محلول سولفات روی بر عملکرد روغن در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود (جدول 4-1) در زمانهای مختلف کاربرد محلول سولفات روی، بیشترین عملکرد روغن (1519 کیلوگرم در هکتار) در زمان مصرف در مرحله کاشت و کمترین (775 کیلوگرم در هکتار) در مرحله پر شدن دانه وجود داشت (شکل 4-28) .که این به دلیل اثر معنی دار زمان کاربرد کود روی بر میزان عملکرد دانه است عملکرد روغن حاصل ضرب عملکرد دانه و درصد روغن دانه می باشد. محلول پاشی عناصر ریز مغذی از طریق افزایش اجزای عملکرد به ویژه تعداد دانه در بوته سبب افزایش عملکرد دانه و روغن گلرنگ گردید (نادری و همکاران، 2004 ).
همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد روغن با تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت وجود دارد (جدول 4-2).

مطلب مرتبط :   توسعه یافتگی و دینامیکی

شکل 4-26- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد روغن

شکل 4-27- تاثیر زمان محلول پاشی بر عملکرد روغن

شکل 4-28 – تاثیر محلو پاشی بر عملکرد روغن

نتیجهگیری و پیشنهادها

نتیجه گیری

دسته بندی : علمی