برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

عملیات کاشت به صورت خشکه کاری در هفته اول تیر ماه انجام شد. بذر ها با تراکم بالا کشت شد و پس از استقرار کامل بوته در مرحله سه تا چهار برگی بوتههای اضافی حذف و فاصله بوتهها روی ردیف ۵ سانتیمتر جهت رسیدن به تراکم مطلوب در نظر گرفته شد. جهت کنترل علفهای هرز در طول فصل رشد عملیات وجین به صورت دستی و در چهار مرحله انجام شد. عملیات زراعی به طور معمول انجام شد و علفهای هرز به صورت دستی کنترل شدند.
3- 3- صفات مورد بررسی و نحوه اندازهگیری آنها
3-3-1- ارتفاع بوته:
ارتفاع از سطح زمین تا انتهای بوته در 10 بوته تصادفی از هر کرت با رعایت اثر حاشیه اندازهگیری شد و میانگین آن منظور شد.

1-آبیاری کامل، 2- قطع آبیلری در مرحله گلدهی و 3- قطع آبیاری در مرحله دانه بندی
شکل 3-1- نقشه طرح اجرا شده در مزرعه
3-3-2- کلروفیل کل:
برای اندازه گیری کلروفیل کل با استفاده از دستگاه Minolta Reading SPAD 502استفاده شد. به این منظور از هرکرت با رعایت حاشیه 10 برگ بالای کانوپی را در موقعیت مشابه و بر روی بوته های مختلف انتخاب و میزان کلروفیل آنها با دستگاه فوق اندازه گیری شد و نهایتاً با میانگین گیری عدد فوق به عنوان عدد کلروفیل متر آن کرت ثبت شد.
3-3-3- عملکرد دانه:
در موقع رسیدگی کامل، به صورت تصادفی و با رعایت حاشیه از هر کرت سه ردیف یک متری انتخاب و برداشت گردید و سپس خرمنکوبی وبوجاری شد و عملکرد دانه در واحد سطح محاسبه گردید.
3-3-4- تعداد غوزه در بوته:
بر اساس شمارش تعداد غوزه¬هایرسیدهدرپنجبوته تصادفی از هر واحد آزمایشی تعیین گردید.
3-3-5- تعداد دانه در غوزه:
برای تعیین این صفت، پنج بوته تصادفی از هر واحد آزمایشی انتخاب و سپس از هر بوته پنج غوزه انتخاب گردید و با محاسبه تعداد دانه هر غوزه و میانگین¬گیری آنها محاسبه شد.
3-3-6- وزن هزار دانه:
از هر واحد آزمایشی چهار نمونه 250 بذری به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس با توزین آنها با ترازوی با دقت یک هزارم وزن هزار دانه مورد محاسبه قرار گرفت.
3-3-7- عملکرد بیولوژیک:
جهت اندازهگیری وزن خشک، از هر کرت دو ردیف 5/0 متری با رعایت حاشیه برداشت و پس از قرار گرفتن در دمای 70 درجه سانتی گراد آون به مدت 72 ساعت، میزان ماده خشک آنها محاسبه گردید.
3-3-8- شاخص برداشت:
با استفاده از رابطه (1) محاسبه گردید:
(1) 100×( وزن خشک بخش هوایی/ وزن خشک دانه) = شاخص براشت
3-3-9- درصد روغن
برای اندازهگیری درصد روغن از دستگاه NIR (مدل Perten 862)استفاده شد.
3-3-10- عملکرد روغن
برای بدست آوردن عملکرد روغن، درصد روغن در عملکرد دانه ضرب گردید.

دسته بندی : علمی