برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ردیف
1 ارتفاع بوته 1
1 ns02/0 کلروفیل کل 2
1 ns20/0 **30/0 تعداد غوزه در بوته 3
1 ** 49/0 **29/0 ns 19/0 تعداد دانه در غوزه 4
1 ns20/0 ns21/0 ns 07/0- **29/0 وزن هزار دانه 5
1 **44/0 **30/0 ns17/0 ** 29/0- **46/0 عملکرد دانه 6
1 **68/0 *25/0 **35/0 *27/0 ns 02/0- ** 34/0 عملکرد بیولوژیک 7
1 **37/0 **92/0 **43/0 *22/0 ns06/0 ** 34/0- ** 39/0 شاخص برداشت 8
1 ns 16/0 ns13/0 ns16/0 ns16/0 ns14/0 ns06/0 ns03/0 ** 41/0 درصد روغن 9
1 ** 36/0 ** 90/0 **66/0 **97/0 ** 46/0 **31/0 ns16/0 *28/0- ** 52/0 عملکرد روغن 10
** و * به ترتیب معنی‌دار در سطح احتمال 1٪ و 5 ٪ را نشان می‌دهند.
4-2-تعداد غوزه در بوته
تاثیر رژیم آبیاری بر صفت تعداد غوزه در بوته معنیدار نبود(جدول 4-1).در حالی که تعداد غوزه در بوته از44/19 عدد در سطح آبیاریشاهد به 41/17عدد در تیمار قطع آبیاری در زمان گلدهی کاهش یافت(شکل 4-3) الیکائی و همکاران(1387) بیان کردند که تنش کمبود رطوبت طی دوره گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیک در کلزا باعث کاهش شاخههای جانبی، تعداد غلاف در گیاه شده که به نوبه خود عملکرد را کاهش میدهد.
همچنین در مطالعه کافی و رستمی(1386) بر روی گلرنگ تعداد غوزه از 8/10 عدد در تیمار آبیاری کامل به 1/6 عدد در تیمار تنش شدید خشکی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش 5/43% تعدادغوزه در تیمار تنش شدید نسبت به آبیاری کامل است. یحیایی (1386) در مطالعه خود روی سویا، ابراز داشت که تشکیل تعداد کمترگل و غلاف و ریزش شدید آنها در شرایط تنش در اوایل رشد زایشی از دلایل احتمالی کاهش تعداد غلاف در گیاه میباشد.
تاثیر غلظت های مختلف سولفات روی و همچنین زمان مصرف بر صفت تعداد غوزه در بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید (جدول 4-1). در زمان های مختلف کاربرد کود روی، بیشترین تعداد غوزه (33/19) در زمان مصرف کود در مرحله گلدهی و کمترین (10/18) در مصرف در زمان کاشت وجود داشت. بیشترین تعداد غوزه درغلظت محلول سولفات روی 3 در هزار (33/19) و کمترین در تیمار شاهد(35/18) وجود داشت (شکل 4-4 و 4-5).نتایج بررسی اثر سطوح مختلف روی در گلرنگ نشان داد افزایش روی تعداد غوزه در بوته را به طور معنی داری افزایش داد (کمالی و همکاران، 1388).
اثر متقابل میزان غلظت سولفات روی و آبیاری بر تعداد غوزه در سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید (شکل 4-6). به طوری که در هر سه غلظت محلول پاشی تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی بالاترین تعداد غوزه در بوته را داشت.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره مقایسه نتایج و اندازه گیری

شکل 4-3- اثر تنش خشکی بر صفت تعداد غوزه در بوته گلرنگ

شکل 4-4- اثر تیمارهای مختلف محلول پاشی بر صفت تعداد غوزه در بوته گلرنگ

شکل 4-5- اثر غلظت های مختلف محلول پاشی بر صفت تعداد غوزه در بوته گلرنگ
4-3- تعداد دانه در غوزه
تاثیر رژیم آبیاری بر صفت تعداد دانه در غوزه معنیدار نگردید(جدول 4-1). با این حال بیشترین تعداد دانه در تیمار شاهد با 11/34 و کمترین تعداد در تیمار قطع آبیاری در زمان گلدهی با 63/29 تعداد دانه به ثبت رسید(شکل 4-7). نتایج آزمایش توکلی(1381) نشان داد که با قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه گلرنگ تعداد دانه در غوزه در مقایسه با تیمار شاهد (آبیاری کامل) فقط 9 درصد کاهش یافت و این کاهش عملکرد معنی دار نبود. در همین آزمایش قطع آبیاری در مرحله گلدهی باعث کاهش معنی دار عملکرد شد که این کاهش ناشی از کاهش تعداد غوزه در بوته و تعداد دانه در غوزه بود. اعمال تنش خشکی پس از پایان مرحله گلدهی تاثیر کمی بر تعداد دانه در غوزه داشته و بیشتر بر روی وزن هزار دانه اثر می گذارد. رشدی و همکاران (1385) گزارش کردند طی مرحله گلدهی و گرده افشانی کمبود آب باعث خشک شدن دانه های گرده و کلاله مادگی شده که این مسئله سبب اختلال در گرده افشانی می شود. تمام عوامل مذکور در نهایت منجر به افت تعداد گلچه های بارور غوزه در آفتاب گردان میگردد. یحیایی(1386) کاهش تعداد دانه در سویا را در اثر تنش خشکی گزارش کرد.

دسته بندی : علمی