برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تاثیر غلظت های مختلف سولفات روی و همچنین زمان مصرف بر صفت تعداد دانه در غوزه در سطح احتمال 1 درصد معنیدار گردید (جدول 4-1). در زمانهای مختلف کاربرد کود روی، بیشترین تعداد دانه (37/34) در زمان مصرف کود در مرحله گلدهی و کمترین (22/30) در زمان مصرف در مرحله کاشت به دست آمد. بیشترین تعداد دانه درغلظت محلول سولفات روی 3 در هزار (27/30) و کمترین در تیمار 6 در هزار(22/30) وجود داشت (شکل 4-8 و 4-9). محلول پاشی عناصر ریز مغذی از طریق افزایش اجزای عملکرد به ویژه تعداد دانه در بوته سبب افزایش عملکرد دانه گلرنگ گردید (نادری و همکاران، 2004). نتایج بررسی اثر سطوح مختلف روی در گلرنگ نشان داد افزایش روی اثر معنیداری بر تعداد دانه درطبق نداشت (کمالی و همکاران، 1388).
اثر متقابل آبیاری زمان و غلظت روی بر صفت تعداد دانه در غوزه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار گردید (جدول 4-1).

شکل 4-7- تاثیر تنش خشکی بر صفت تعداد دانه در غوزه

شکل 4-8- تاثیر زمان مصرف سولفات روی بر صفت تعداد دانه در غوزه

شکل 4-9- تاثیر غلظت های مصرف سولفات روی بر صفت تعداد دانه در غوزه
4-4- وزن هزار دانه
تأثیر رژیم آبیاری بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 5% معنیدار شد (جدول 4-1) آبیاری شاهد با وزن هزار دانه 81/28 گرم بیشترین و قطع آبیاری در زمان پر شدن دانه با 18/27 گرم کمترین وزن هزار دانه را داشتند (شکل 4- 10). نتایج آزمایش توکلی(1381) نشان داد که اعمال تنش خشکی پس از پایان مرحله گلدهی تاثیر کمی بر تعداد دانه در غوزه داشته و بیشتر بر روی وزن هزار دانه اثر میگذارد. دانشمند و همکاران (1382) بیان کردند که تنش کم آبی در کلزا سبب کاهش وزن هزار دانه از 37/4 در شرایط آبیاری معمول (شاهد) به 4 گرم گردید. در این بررسی آنها دلیل کاهش وزن هزار دانه در شرایط کم آبی را وقوع تنش از مرحله ساقه دهی به بعد عنوان کردند که باعث کاهش فتوسنتز برگ شده و انتقال مواد فتوسنتزی کاهش می یابد، که این منجر به کاهش وزن هزار دانه در شرایط خشکی میشود. کاهش وزن هزار دانه به میزان 20% در گندم زمستانه تحت تنش کمبود آب گزارش شده است (زیان هی و همکاران، 1995).
تاثیر غلظت های سولفات روی و همچنین زمان مصرف بر صفت وزن هزار دانه به ترتیب در سطح 1 درصد و 5 درصد معنیدار گردید (جدول 4-1). در زمانهای مختلف کاربرد کود روی، بیشترین وزن هزار دانه (48/28گرم) در زمان مصرف کود در مرحله گلدهی و کمترین (44/27گرم) در زمان مصرف در مرحله کاشت وجود داشت. بیشترین وزن هزار دانه درغلظت محلول سولفات روی 3 در هزار (48/28گرم) و کمترین در تیمارغلظت محلول سولفات روی 6 در هزار (26/27گرم) وجود داشت (شکل 4-11 و 4-12). اثرات مثبت عنصر روی در تولید هورمونهای رشد اکسین، افزایش وزن هزار دانه و فتوسنتز گزارش شده است (کمرکی و گلوی، 1390). در آزمایش دیگری گزارش شده است که کاربرد عنصر روی سبب افزایش تولید ماده خشک، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و افزایش وزن 100 دانه سویا میشود. محلول پاشی عناصر ریز مغذی به دلیل رفع به موقع نیاز گیاه باعث افزایش عملکرد در گلرنگ گردید (نادری و همکاران، 2004). با آغاز فاز زایشی در گیاهان مختلف مقصد عمده مواد فتوسنتزی را دانه تشکیل میدهد. هر عامل محیطی که طی دوره رشد گیاه در حد مطلوب خود نباشد میتواند منجر به کاهش تولید، ذخیره و نهایتاً کاهش در تخصیص مواد فتوسنتزی به دانهها گردد. تنش کمبود آب در زمان پر شدن دانهها باعث کاهش عملکرد دانه از طریق تقلیل فتوسنتز میگردد. بنابراین نیاز مقصد برای پر کردن دانهها به صورت بارزتری نسبت به شرایط بدون تنش از طریق انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ذخیره شده تامین میگردد و باعث کاهش وزن هزار دانه میگردد (کوچکی و همکاران،1367).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره آلودگی محیط زیست و انعطاف پذیری

شکل 4-10- تاثیر تنش خشکی بر صفت وزن هزار دانه

شکل 4-11- تاثیر مراحل مصرف سولفات روی بر صفت وزن هزار دانه

شکل 4-12- تاثیر غلظت های مصرف سولفات روی بر صفت وزن هزار دانه
4-5- عملکرد بیولوژیک
تأثیر رژیم آبیاری بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال 1% معنیدار شد (جدول 4-1) آبیاری شاهد با عملکرد بیولوژیک 22888 کیلوگرم در هکتار بیشترین و قطع آبیاری در زمان گلدهی با 18220 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد بیولوژیک را داشتند (شکل 4-13). ساجدی و همکاران(1388)گزارش کردند تنش آب در مرحله رشد رویشی و قبل از گرده افشانی اگرچه تأثیر کمتری بر عملکرد نهایی نسبت به کمبود آب در مرحله گلدهی و پر شدن دانه ها دارد بر گسترش بر گ و توسعه ساقه و در نتیجه بر عملکرد بیولوژیک تأثیر گذاشته و میزان تجمع مواد در این اندام را به شدت تغییر میدهد. نادری(1384) ابراز داشت که تنش خشکی در گلرنگ رشد اندام رویشی را بیشتر از عملکرد دانه کاهش داده است، یا به عبارتی تاثیر منفی تنش خشکی بر عملکرد دانه کمتر از عملکرد بیولوژیک است.
تاثیرغلظت محلول سولفات روی برعملکرد بیولوژیک در سطح 1 درصد معنیدار گردید (جدول 4-1) بیشترین عملکرد بیولوژیک درغلظت محلول سولفات روی 3 در هزار (20934کیلوگرم در هکتار) و کمترین در تیمارغلظت محلول سولفات روی صفر(19155 کیلوگرم در هکتار) به دست آمد (شکل 4-14).اما تاثیر زمان کاربرد کود روی بر عملکرد بیولوژیک معنیدار نبود (جدول 4-1). با این حال در زمان های مختلف کاربرد کود روی، بیشترین عملکرد بیولوژیک (20888 کیلوگرم در هکتار) در زمان مصرف کود در مرحله گلدهی و کمترین (19507 کیلوگرم در هکتار) در زمان مصرف در مرحله کاشت به دست آمد (جدول 4-2). نادری و همکاران (2004 )گزارش کردند که کاربرد عنصر روی سبب افزایش تولید ماده خشک در سویا میشود. تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر افزایش تولید ماده خشک نسبت به تیمار شاهد افزایشی بود و در تیمار شاهد کمترین میزان بود. محلول پاشی عناصر ریز مغذی بدلیل رفع به موقع نیاز گیاه باعث افزایش تولید ماده خشک در گلرنگ گردید.
اثر متقابل زمان کاربرد کود روی و آبیاری بر عملکرد بیولوژیک معنیدار نگردید .

مطلب مرتبط :   تحولات آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

شکل 4-13- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک

شکل 4-14- تاثیر غلظت های محلول پاشی بر عملکرد بیولوژیک
4-6- عملکرد دانه

دسته بندی : علمی