برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در جدول شماره (2) شاهد عدد های t
در مرحله فرض برابری واریانس -008/0
در مرحله فرض نا برابری واریانس -008/0
این اعداد نشان دهنده معنا دار بودن هستند.جلبک شروع به رشد کرده و کشت در مسیر پیشرفت قراردارداین پیشرفت صعودی است.
جدول(2)
جدول (2-1)
جدول (3)
جدول(1-3)
جدول شماره 3-1 بیانگر نتایجی میباشد که عدد 996/0 به مفهوم معنادار بودن است.
جدول شماره 4 بررسی و تجزیه و تحلیل داده های آزمایشگاهی004/0=t را نشان می دهد که همچنان کشت موثراست. (سطح معنادار بودن جلبک عدد 997/0 را نشان میدهد.)
جدول(4)
نتایج این بررسی با توجه به اعداد نشان می دهد که میزان فیلتر کردن و تغذیه جلبک ها با افزایش غلظت آنها به طور معنا داری افزایش می یابد.
جدول(5)
جدول شماره 5 برای حداکثر و حداقل میانگین سطح نرمال از برابری و نا برابری واریانس ها به ترتیب اعدادنشان می دهد(74787 /0+و 74547/0- )اعدادذکر شده بیانگر کاهش غلظت می باشند.
بطوری که در جدول شماره 6-3 ملاحظه می کنید در غلظت 5 میلی گرم حداقل مقدار 74792/0- و حداکثر نتایج حاصل در برابری واریانس 75032/0 است .همچنین سطح معنی دار بودن آن عدد997/0را نشان میدهد.اعداد نشان دهنده این مسئله هستند که کشت جلبک موثرو مفید نبوده است و مراحل کشت موفقیت آمیز نبوده است.
جدول(6)
جدول (6-1)
جدول (6-2)
جدول (6-3)
( حروف انگلیسی متفاوت بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین تیمارها می باشد و اعداد به صورت میانگین انحراف معیار بیان شده اند).
جدول شماره 6 شاخص مراحل کشت جلبکهادر آزمون اول رانشان می دهد در مراحل اول شاهد پیشرفت کشت جلبک خواهید بود.درسطح 5502/0 جلبک هابه بالاترین سطح رسیده اندازاین سطح به بعد در یک مقطع زمانی مرحله کشت به صورت یکنواخت ادامه پیدا می کند و دراین سطح شاهد تحلیل کاشت جلبک خواهید بود وتا سطح 5490/0 نزول پیدا خواهد کرد و از آن به بعد به طور کامل متوقف می شود.
در مرحله بررسی نتایج کشت جلبکها و به دست آوردن عصاره اسید اسکوربیک معنی دار بودن در مرحله واریانس های برابر شامل اعداد 993/0 ، 019/0=t می باشد.این اعداد نشان می دهند که کشت اصلاً پیشرفت ندارد یعنی جلبک،عصاره اسید اسکوربیک را درمحصولات حاصله از کشت نشان نمی دهد و همانطور که در جدول شماره 7-3 مشاهده می کنید واریانسهای برابر و نا برابر به طور یکسان یک عدد را نشان می دهند،در سطح حداکثر 37640/0 و در سطح حداقل 37040/0- می باشد.
جدول (7)
جدول (7-1)
دسته بندی : علمی