برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
آزمون دوّم نشان داد که معیار ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت ها بهتر از سود هر سهم می باشد.
بهرامی (1376) تحقیق خود را تحت عنوان “ تأثیر اطلاعات صورت ارزش افزوده در تصمیم گیری استفاده کنندگان حسابداری” انجام داد. این تحقیق در ارتباط با مزایای صورت ارزش افزوده مواردی مانند آگاهی کارکنان از سهم خود از ثروت ایجاد شده، آگاه نمودن سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه از میزان توانایی عملکرد شرکت، تهیه نسبتهای مالی براساس ارزش افزوده به منظور تشخیص نارسایی را مورد بحث قرار داده است.
قربانی (1377) پژوهشی تحت عنوان “ تغییرات سود در قبال تغییرات ارزش افزوده در شرکت های تولیدی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران” انجام داد. در این تحقیق به تعیین بررسی جهت تغییرات سود در سایر تغییرات ارزش افزوده پرداخته است که سود خالص را می توان سهمی دانست که سرمایه گذاران به عنوان صاحبان اصلی شرکت از ارزش افزوده حاصل در شرکت به دست می آورند که هر چه ارزش افزوده بیشتر باشد، سود سهم سهامداران (سرمایه گذاران) نیز بیشتر می شود.
کاووسی (1382) در تحقیقی به مطالعه ارتباط بین نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که بین دو معیار نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد و بنابراین نسبت کیوتوبین می تواند جایگزینی برای معیار ارزش افزوده اقتصادی باشد.
برزیده (1382) در تحقیق خود با موضوع “ رابطه بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها ” به بررسی وجود رابطه همبستگی بین معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های صنعت وسایل نقلیه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
نوروش و مشایخی (1383) محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1375 تا 1381 را بررسی کردند.
نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که سود حسابداری دارای بیشترین ارتباط با بازده سهام است. همچنین سود حسابداری دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرها است. EVA و ارزش افزوده نقدی دارای رابطه معنادار با بازده سهام است و در برخی موارد دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی هستند. وجوه نقد حاصل از عملیات نه تنها رابطه معنا داری با بازده سهام ندارد بلکه دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی نیست.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه
تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن به یافته ها تحت عنوان روش شناسی پژوهش یاد می شود. دستیابی به هدف های تحقیق میسر نخواهد بود مگر آنکه فرایند تحقیق یا روش شناسی درست صورت پذیرد. به طور کلّی می توان روش تحقیق را مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و سیستماتیک که برای بررسی واقعیات، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات استفاده می شود، تعریف کرد. آن دسته از تحقیقات که با رعایت ضوابط و اصول علمی پژوهش صورت می گیرد به نوع آوریهای تکنولوژیک منتهی می شود و آثار علمی آن برای جامعه به همراه دارد. از این روست که تحقیقات کاربردی مورد توجه جوامع پیشرفته قرار گرفته و آثار مشهودی در حل مشکلات دارد.
در این فصل تلاش خواهد شد، روش پژوهش شامل چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز، شیوه محاسبات و پردازش داده ها، محاسبه متغییرهای پژوهش، شیوه های آماری برای تحلیل متغییرها و آزمون فرضیات تشریح گردد.
3-2) روش مورد استفاده تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون از نوع پس رویدادی است. قلمرو زمانی پژوهش سالهای 1388 لغایت 1392 است و قلمرو مکانی پژوهش دربر گیرنده کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در این تحقیق به منظور پاسخ به سوالات از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی(panel data) استفاده می شود که داده ها توسط نرم افزار eviwes مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
پنل دیتا ترکیبی از سری زمانی و دادههای مقطعی است. در مدل پنل دیتا می توان کمبودهایی را که در هریک از مدلهای سری زمانی و داده های مقطعی وجود دارد را کاهش داد. مشکلات مدلهای سری زمانی معمولا مشکل خود همبستگی می باشد و در آمارهای مقطعی مشکل واریانس ناهمسانی وجود دارد، در پنل با تلفیق این دو گروه اطلاعات با افزایش تعداد مشاهدات و درجه آزادی مشکل همراستایی(colinearity) بین متغیرهای توضیحی کمتر می شود و کارایی تخمین اقتصاد سنجی افزایش می یابد. همچنین رفتارهای فردی پدیده ها در طول زمان بهتر تبیین میگردد.(شریف جدیدی-1388)
فرمول رگرسیون مورد استفاده برای داده های پنل در این تحقیق به صورت ذیل بیان می گردد:
MVit=αi+ α1EVAit+ α2EPSit+α3SIZEit+α4LEVit+εit
α = عرض از مبدا؛