برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2-10- تاثیر غلظت و زمان مصرف کود “روی” بر درصد روغن و عملکرد روغن
عنصر روی می تواند متابولیسم چربی ها را افزایش دهد و از این طریق درصد روغن را تحت تاثیر قرار می دهد. محلول پاشی عناصر ریز مغذی به دلیل رفع به موقع نیازهای گیاه باعث افزایش درصد روغن می شود (راوی و همکاران، 2008). گلوی و کمرکی (1391) با مطالعه تاثیر عناصر ریز مغذی بر گلرنگ نشان دادند که تیمار با عناصر روی و آهن تاثیر معنی داری بر درصد روغن دانه نسبت به شاهد داشت.
درآزمایش دیگری گزارش شده است که کاربرد عنصر روی سبب افزایش درصد روغن نسبت به تیمار شاهد گردید و در تیمار شاهد کمترین میزان بود. بیشترین درصد روغن از تیمار ترکیبی روی و آهن بدست آمد. محلول پاشی عناصر ریز مغذی بدلیل رفع به موقع نیاز گیاه باعث افزایش درصد روغن درگلرنگ گردید. محلول پاشی عناصر ریزمغذی ازطریق افزایش اجزای عملکرد به ویژه تعداد دانه در بوته سبب افزایش روغن گلرنگ گردید (نادری و همکاران، 2004).
2- 11- شاخص برداشت
شاخص برداشت نمایانگر نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک بوده و کارایی تخصیص مواد فتوسنتزی به عملکرد دانه را نشان می دهد. این شاخص به میزان زیست توده تولید شده در قبل و پس از گرده افشانی و همچنین توزیع مجدد مواد تثبیت شده در قبل از گرده افشا نی بستگی دارد وتحت تاثیر ژنوتیپ، محیط و اثر متقا بل بین این دو می باشد(اسمیت، 1987). اسمیت (1987) معتقد است که شاخص برداشت بهترین معیار در ارزیابی پیشرفت ژنتیکی برای تحمل به خشکی به شمار می آید. در کل به نظر می آ ید که در شرایط تنش ارقام مقاوم به خشکی دارای شاخص برداشت بیشتری نسبت به ارقام حساس می باشند. به طور معمول انتظار می رود که شاخص برداشت ثابت باشد زیرا همان طور که تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه می شود، وزن خشک کل نیز کاهش می یابد، مگر اینکه تنش شدید باعث کاهش عملکرد دانه به میزان زیاد تری شود و در نتیجه شاخص برداشت کاهش یابد(دلخوش و همکاران، 1385) شاخص برداشت بیشتر به معنی عملکرد دانه بیشتر نیست و ممکن است گیاهی دارای شاخص برداشت بالایی باشد، ولی به واسطه عملکرد بیولوژیک کمتر، عملکرد دانه در واحد سطح آن کم باشد. در مطالعه احمت ایاز و همکاران(2001) روی ارقام حساس و مقاوم لوبیا، افزایش شاخص برداشت تا 70% در ارقام مقاوم به خشکی تحت شرایط تنش کمبود آب مشاهده شد که دلیل این امر را انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی از برگ به دانه در ارقام مقاوم گزارش کردند.
نادری (1384) ابراز داشت که تنش خشکی در گلرنگ رشد اندام رویشی را بیشتر از عملکرد دانه کاهش داده است، یا به عبارتی تاثیر منفی تنش خشکی بر عملکرد دانه کمتر از عملکرد بیولوژیک است. وی به این نتیجه رسید که عملکرد دانه با شاخص برداشت همبستگی مثبت و با رشد رویشی همبستگی منفی دارد. در حالی که برنگوور و همکاران (2001) بیان کردند که کاهش قابل توجه در شاخص برداشت در سورگوم به هنگام تنش حاصل از کمبود آب نشان می دهد که عملکرد دانه نسبت به عملکرد ماده خشک بخش هوایی به کمبود آب حساسیت بیشتری دارد. در طی استرس طولانی مدت ، حفظ تورژسانس و مقاومت به از دست دادن آب گیاه از طریق تنظیم اسمزی به گیاه اجازه می دهد تا فعالیت متابولیکی اش را برای دوره طولانی تری حفظ کند و آسیمیلات های ذخیره شده بیشتری را به دانه ها منتفل کند و باعث افزایش شاخص برداشت شود(رشدی و همکاران،1385).

مطلب مرتبط :   پایان نامه وزارت جهاد کشاورزی و منابع آب زیرزمینی

فصل سوم
مواد و روشها

3- 1- مشخصات محل اجرای آزمایش
این آزمایش در منطقه مهیار شهرضا اجرا شد. مزرعه تحقیقاتی واقع در40 کیلومتری شهرضا است. بر پایه طبقه بندی کوپن (کریمی،1376) این منطقه دارای اقلیم نیمه خشک و خنک، با تابستان های خشک است. متوسط بارندگی سالیانه در منطقه 120 میلیمتر میباشد. خاک مزرعه دارای بافت رسی سیلتی و از سری خاکهای لنجان، با جرم مخصوص ظاهری 4/1 گرم بر سانتیمتر مکعب است. PH خاک تا عمق 30 سانتیمتری حدود2/7 تا 4/7 وهدایت الکتریکی 5/1تا 5/2 میلی موز بر سانتیمتر میباشد (جدول 3-1).
جدول 3-1- مشخصات خاک محل آزمایش
هدایت الکتریکی (دسی‌زیمنس بر متر) 4/1
اسیدیته کل اشباع 4/7
رس (درصد) 40
سیلت (درصد) 42
شن (درصد) 18
بافت رسی سیلتی
نیتروژن کل (درصد) 12/0
کربن آلی (درصد) 26/1
فسفر قابل جذب (میلی‌گرم در کیلوگرم) 5/21
پتاسیم قابل جذب (میلی‌گرم در کیلوگرم) 450
3- 2- عملیات زراعی و روش اجرای آزمایش
این تحقیق با هدف مطالعه تاثیر زمان و غلظت Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تابستانه در سال زراعی 1391 در منطقه اصفهان بر روی رقم زرقان 279 انجام گرفت. مطالعه با استفاده از کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور های آزمایش شامل سه سطح آبیاری( آبیاری کامل، آبیاری در مراحل کاشت، رشد رزت، رشد طولی، گلدهی، گرده افشانی و پر شدن دانه)، قطع یک دور آبیاری در مرحله گلدهی و قطع یک دور آبیاری در مرحله دانه بندی) به عنوان فاکتور اصلی، و سه زمان محلول پاشی (محلول پاشی در هنگام کاشت، محلول پاشی در زمان گلدهی و محلول پاشی در زمان شروع دانه بندی) به عنوان فاکتور فرعی بود، سه غلظت روی (صفر، سه در هزار و شش در هزار) که کود مورد استفاده سولفات روی به عنوان فاکتور فرعی در فرعی بود.
برای آماده سازی زمین، پس از شخم توسط گاو آهن برگردان دار کلوخه ها توسط دیسک خرد شده و در نهایت نیز اقدام به تسطیح زمین شد. هر کرت دارای ابعاد پنج در شش متر می باشد که شامل نه ردیف کاشت با فاصله 50 سانتی متر و طول 6 متر بود. کشت به صورت دستی انجام شد و پس از باز کردن شیارهایی به عمق حدود پنج سانتی متر بر روی هر ردیف بذر به صورت خطی داخل هر شیار ریخته شد.

دسته بندی : علمی