برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 4-13- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک 48
شکل 4-14- تاثیر غلظت های محلول پاشی بر عملکرد بیولوژیک 48
4-16- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه 50
شکل 4-17- تاثیر مرحله محلول پاشی بر عملکرد دانه 50
شکل 4-18- تاثیر غلظت محلول پاشی بر عملکرد دانه 49
شکل 4-19- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت 54
شکل 4-20- تاثیر غلظت محلول سولفات روی بر شاخص برداشت 54
شکل4-21- تاثیر زمان کاربرد غلظت محلول سولفات روی بر شاخص برداشت 53
شکل 4-22- تاثیر تنش خشکی بر کلروفیل 57
شکل 4-23- تاثیر زمان محلول پاشی بر کلروفیل 57
شکل 4- 24- تاثیر تنش خشکی بر درصد روغن دانه 59
شکل 4-25- تاثیر غلظت محلول پاشی بر درصد روغن دانه 59
شکل 4-26- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد روغن 61
شکل 4-27- تاثیر زمان محلول پاشی بر عملکرد روغن 61
شکل 4-28 – تاثیر محلو پاشی بر عملکرد روغن 62

چکیده:
خشکی از جمله تنشهای محیطی است که بهعنوان مهمترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در اکثر نقاط جهان و ایران شناخته شده است. از آنجایی که بیشتر نقاط کشورمان در مناطق خشک ونیمه خشک قرار گرفته است که دارای منابع آب محدودی است، کشت گیاهان متحمل به خشکی حائز اهمیت است و از طرفی خاک های زراعی کشورما به دلایل متعددی دچار کمبود شدید ریز مغذی ها و ازجمله روی(Zn) می باشند . از این رو این تحقیق با هدف مطالعه تاثیر زمان و میزان کاربرد Zn به همراه بررسی تاثیر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تابستانه در سال زراعی 1391 در استان اصفهان انجام گرفت. این بررسی با استفاده از طرح کرتهای دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد که فاکتور های آزمایش شامل سه سطح آبیاری( آبیاری کامل(آبیاری در مراحل کاشت، رشد رزت، رشد طولی، گلدهی، گرده افشانی و پر شدن دانه)، قطع یک دور آبیاری در مرحله گلدهی و قطع یک دور آبیاری در مرحله دانه بندی) به عنوان فاکتور اصلی، و سه زمان کاربرد عنصر روی (محلول پاشی سولفات روی در هنگام کاشت، محلول پاشی در زمان گلدهی و محلول پاشی در زمان شروع دانه بندی) به عنوان فاکتور فرعی و سه غلظت مصرف کود روی (صفر، سه در هزار و شش در هزار) به عنوان فاکتور فرعی فرعی بود. بررسی ها نشان داد که تیمار آبیاری تاثیر معنی داری بر ارتفاع، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد و بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. نتایج تجزیه واریانس همچنین نشان داد که زمان کاربرد سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن در سطح 5 درصد معنی دار بود و غلظت سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و کلروفیل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد، به طوری که بهترین بازده را غلظت 3 در هزار سولفات روی داشت. به طور کلی عملکرد دانه تحت تنش خشکی کاهش یافت ولی محلول پاشی سولفات روی باعث افزایش عملکرد شد، بنابراین محلول پاشی این عنصر به ویژه در مرحله آغاز گلدهی در تحمل گلرنگ به تنش خشکی و افزایش عملکرد تحت تنش مفید می باشد.
کلمات کلیدی: گلرنگ، تنش خشکی، مراحل رشد، غلظت و زمان کاربرد سولفات روی.
فصل اول
کلیات

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره موش های صحرایی نر و ابتلا به بیماری

مقدمه
تنشهای محیطی، یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات زراعی در سطح جهان هستند. چنانچه تنشهای محیطی وجود نداشت ، عملکرد های واقعی باید برابر با پتانسیل عملکرد های بالقوه گیاهان بود، در حالی که در بسیاری از گیا هان زراعی متوسط عملکرد واقعی گیاهان کمتر از 10-20 درصد ظرفیت عملکرد آنان است(کافی و رستمی، 1386). در نقاط خاصی از کره زمین به دلیل موقعیت جغرافیایی، عوامل تنش زا در تولید محصولات کشاورزی تاثیر منفی بیشتری دارند و کشاورزی در آن مناطق با تحمل هزینه بیشتر و در نتیجه بازده کمتری صورت می گیرد. در این میان می توان به خشکی که یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد وتولید گیاهان زراعی است، اشاره داشت. خشکی در ایران پدیده ای اجتناب ناپذیر است که همه ساله با شدت متفاوتی، تولید موفقیت آمیز محصولات کشاورزی را با مخاطره روبرو میسازد. رشد گیاهی توسط چند عامل مهم کنترل میشود که در این میان آب نقش حیاتی دارد. بسته به مرحله فیزیولوژیکی که گیاه درآن به سر میبرد و شدت تنش، کم آبی اثرات مختلفی برگیاه میگذارد (کافی و دامغانی، 1379).
با وجود تولید سالیانه 271 هزار تن دانه روغنی در کشور، بخش عمده ای از روغن مصرفی ار منابع خارجی تامین می شود. بنابراین توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت بسزایی برخوردار است(یونس سینکی، 1387).
گلرنگ از قدیم الایام در استان های آذر بایجان، خراسان و اصفهان به صورت زراعت فرعی و با هدف برداشت گل کشت می‌شده است. روغن دانه این گیاه کیفیت قابل ملاحظه ای دارد. میزان اسید لینولئیک آن بین 73 تا 85 درصد است که بالاترین مقدار در بین نباتات روغنی می‌باشد (خواجه پور، 1380) . وجود توده های محلی و انواع تیپ وحشی این گیاه که در سراسر ایران پراکنده اند، نشان از سازگاری این گیاه با شرایط آب و هوایی متنوع دارد. با اینکه کشور ایران نیز در محدوده جغرافیایی اهلی شدن گلرنگ قرار دارد، ولی متأسفانه در ایران مورد توجه شایسته ای قرار نگرفته است . سازگاری وسیع گلرنگ به اقلیم مختلف و تحمل زیاد آن به شرایط نامساعد ایجاب می‌نماید که مطالعات به نژادی و به زراعی در جهت گسترش کشت آن در کشور عمل آید(فروزان، 1378).

دسته بندی : علمی