برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در مدل حسابداری، ارزش هر سهم شرکت از حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود بدست می آید که ارزش شرکت را می توان براساس قیمت هر سهم محاسبه شده ضرب در تعداد منتشره نمود.
2-7) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
2-7-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
یومورا (1996) در تحقیقی ارتباط بین EVA، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود هر سهم را با ارزش افزوده بازار بررسی کرد. جامعه آماری تحقیق نشان داد EVA معیاری است که به بهترین وجه با ثروت آفرینی سهامداران مرتبط می باشد.
بیدل و همکاران (1997) به بررسی محتوای اطلاعاتی EVA، سود باقیمانده و دو معیار متداول اندازه گیری عملکرد یعنی سود و جریان نقدی عملیاتی و مقایسه ارتباط EVA و سود تعهدی با بازده سهام شرکت، پرداخته اند.
فرناندز (2002) تحقیقی جهت بررسی رابطه بین EVA و ثروت ایجاد شده برای سهامداران (CSV) را انجام داد. نمونه وی شامل 269 شرکت بود. وی به این نتیجه رسید که همبستگی EVA و ثروت ایجاد شده برای سهامداران تنها 66/17% می باشد و 60 شرکت که دارای EVA منفی بودند دارای CSV مثبت و 64 شرکت که دارای EVA مثبت بودند دارای CSV منفی بودند. نهایتاً وی نتیجه گرفت که EVA توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را دارا نمی باشد.
ابایرن و یانگ (1996) در تحقیقی که با پشتیبانی شرکت استرن استوارت انجام شد، برای یک دوره تاریخی ده ساله مبالغ EVA و MVA و نرخ بازدهی سرمایه و نرخ متوسط هزینه سرمایه 170 شرکت امریکایی و اروپایی را محاسبه و پیوستگی EVA و MVA را تجزیه و تحلیل نمودند. این تحقیق نشان میدهد، همبستگی (Correlation) بین EVA و MVA، 9/0 درصد است. همین نتایج برای شرکت های انگلیسی نیز قابل دسترسی است، اما برای شرکت های آلمانی همبستگی کمتری وجود دارد. آن دسته از شرکت هایی که نرخ بازدهی بالاتر و نرخ هزینه سرمایه کمتر دارند، MVA بالاتری دارند و همبستگی بالایی بین بازدهی و MVA وجود دارد.
لن و ماخیحا (1996) روی EVA و MVA و تغییرات استراتژیک مطالعاتی انجام دادند. آنها 241 شرکت آمریکایی را از سال 1987 تا 1993 مطالعه کردند. آنها در ابتدا دریافتند که این دو معیار همبستگی مثبتی با بازده سهام دارند و این همبستگی بهتر از نسبتهای سنتی نظیر ROE، ROA، ROS (نرخ بازده فروش) می باشد و در نهایت، آنها را بین EVA و MVA را مورد مطالعه قرار دارند.
ملبورن و همکاران (1997) در تحقیقی تحت عنوان “ در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد” رابطه همبستگی بین دو معیار EVA و REVA را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که توانایی REVA در پیش بینی ایجاد ارزش، بیشتر از معیار EVA می باشد.
پیکسوتو (1999) نشان داد که سود خالص با ارائه ضریب تعیین 86/53 درصد نسبت به سود عملیاتی (35/51%) و EVA (22/51%)، قدرت توضیح دهندگی بیشتری در ارتباط با ارزش سهام دارد.
2-7-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور
گروه (1382) در تحقیقی با عنوان “ بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سود هر سهم بر ارزش بازار سهام شرکتهای گروه مواد و محصولات شیمیایی و دارویی” به مقایسه ارزش افزوده و سود هر سهم و جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی پرداخت. بازه زمانی مورد مطالعه در این تحقیق سالهای 79 تا 83 بود. که به دلیل مطالعه بر یک گروه نتوانست آن را به کل بازار تعمیم دهد. که در این تحقیق تأثیر بیشتر EVA با ارزش بازار را در مقابل EPS و CFO نشان می دهد.
حنیفه (1375) در تحقیقی با عنوان “ بررسی نقش ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تبعیت بازار آنها ” و آزمون فرضیات خود به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام شرکت ها یک رابطه ضعیف وجود دارد.
رضایی (1380) تحقیقی با عنوان “ تأثیر رابطه همبستگی بین EVA و ROE در ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت وسائط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران” انجام داد که به این نتیجه دست یافت که میان EVA و ROE رابطه معنادار وجود ندارد.
جلیلی (1380) نیز در تحقیق خود با عنوان “ کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پس از آزمون فرضیات خود به این نتیجه رسیدند که بین EVA و بازده سهام ارتباط معنی داری وجود ندارد.
نظریه (1381) در تحقیقی با موضوع “ ارزیابی رابطه بین EPS و EVA در شرکت های محصولات کانی غیر فلزی” به طرح دو فرضیه زیر پرداخت:
فرضیه 1) بین EVA و EPS شرکت های کانی غیر فلزی رابطه وجود دارد.
فرضیه 2) EVA در مقایسه با EPS در ارزیابی وضعیت شرکت های کانی غیر فلزی مناسبتر است.
جهت آزمون اوّل ضریب همبستگی پیرسون بین EVA و EPS شرکت های عضو نمونه محاسبه و با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده نتیجه گیری نموده است که رابطه معنا داری بین این دو متغیر وجود ندارد.