برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تأثیر رژیم آبیاری بر عملکرد دانه در سطح احتمال 1% معنیدار شد (جدول 4-1) آبیاری شاهد با عملکرد دانه 5049 کیلوگرم در هکتار بیشترین و قطع آبیاری در زمان پر شدن دانه با 2632 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشتند (شکل 4-16). عملکرد دانه نتیجه کلیه فرآیندهایی است که در کلیه مراحل رشد گیاه دخالت دارند که کاهش هر کدام میتواند عملکرد گیاه را محدود نماید. در زمینه تاثیر کمبود آب بر عملکرد گیاهان زراعی مطالعات گستردهای انجام شده است. نتایج این مطالعات نشان میدهد که میزان تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه به سه عامل مرحله نمو گیاه در هنگام وقوع کمبود آب، شدت کمبود آب و همچنین طول مدت تنش خشکی بستگی دارد (یحیایی،1386). در گلرنگ تاثیر تنش رطوبتی بر عملکرد دانه در مراحل اولیه رشد زایشی بیش از سایر مراحل است (هابی و همکاران،1982). پاندی و همکاران (1984)، عکس العمل عملکرد و اجزا عملکرد چهار گونه زراعی از خانواده بقولات را به تنش خشکی مقایسه کردند. در تمامی چهار گونه مورد آزمایش با وجود متفاوت بودن عکس العمل آنها به تنش خشکی، کاهش میزان مصرف آب عملکرد دانه را به طور قابل توجهی کاهش داد. در این آزمایش مقدار مصرف آب، عملکرد دانه این چهار گیاه مورد آزمایش را به صورت خطی تحت تاثیر قرار داد. تنش آب در مرحله رشد رویشی و قبل از گرده افشانی اگرچه تأثیر کمتری بر عملکرد نهایی نسبت به کمبود آب در مرحلهگلدهی و پر شدن دانهها دارد ولی از این نظر که بر گسترش برگ و توسعه ساقه تأثیر گذاشته و میزان تجمع مواد در این اندام را به شدت تغییر میدهد، دارای اهمیت خاصی است (ساجدی و همکاران، 1388). تنش آب در مرحله گلدهی، زمان گلدهی و بعد از گلدهی عملکرد را به ترتیب 25، 50 و 21 درصد کاهش میدهد (ساجدی و همکاران، 1388).
تاثیر غلظت محلول پاشی و همچنین زمان مصرف بر عملکرد دانه به ترتیب در سطح 1 درصد و 5 درصد معنیدار گردید (جدول 4-1). در زمانهای مختلف کاربرد کود روی، بیشترین عملکرد دانه (3557 کیلوگرم در هکتار) در زمان مصرف کود در مرحله گلدهی و کمترین (3410 کیلوگرم در هکتار) در زمان مصرف در مرحله کاشت وجود داشت. بیشترین عملکرد دانه درغلظت محلول سولفات روی 3 در هزار (3608 کیلوگرم در هکتار) و کمترین در تیمارغلظت محلول سولفات روی 6 در هزار (3390 کیلوگرم در هکتار) وجود داشت (شکل 4-17 و 4-18).

4-16- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه گلرنگ

شکل 4-17- تاثیر مرحله محلول پاشی بر عملکرد دانه

شکل 4-18- تاثیر غلظت محلول پاشی بر عملکرد دانه
در مطالعه اثر سولفات روی بر دو رقم گلرنگ مشخص شد که محلول پاشی سولفات روی تاثیر معنیداری بر روی عملکرد دانه نداشت (ساتانا، 2005). آزمایشهای انجام شده نشان میدهد که مصرف 25 کیلوگرم سولفات روی در هر هکتار موجب افزایش معنیدار عملکرد دانه گلرنگ شده است تحقیق دیگری نیزنشان می دهد که مصرف 10 کیلوگرم بوراکس، 25 کیلو گرم سولفات منگنز و 25 کیلوگرم سولفات روی موجب افزایش معنیدار عملکرد دانه گلرنگ شده است (ازندال، 1992) . نتایج بررسی اثر سطوح مختلف روی در گلرنگ نشان داد افزایش روی، عملکرد دانه را به طور معنیداری افزایش داد (کمالی و همکاران، 1388).
موحدی و همکاران (1390) در مطالعه اثر محلول پاشی روی و پتاسیم در چهار سطح تنش خشکی (بدون تنش، تنش در مرحله رویشی، تنش در مرحله گلدهی و گرده افشانی و تنش در مرحله پرشدن دانه) درگلرنگ نشان دادند که محلول پاشی روی و پتاسیم عملکرد دانه را در همه تیمارهای تنش، به جز تنش مرحله گلدهی و گرده افشانی، افزایش داد. محلول پاشی عناصر ریز مغذی از طریق افزایش اجزای عملکرد به ویژه تعداد دانه در بوته سبب افزایش عملکرد دانه گلرنگ گردید (نادری و همکاران، 2004 ).
جدول همبستگی صفات نیز همبستگی مثبت و معنیداری بین عملکرد دانه با ارتفاع بوته، تعداد دانه در غوزه و وزن هزار دانه را نشان داد (جدول 4-2).


4-7- شاخص برداشت
تأثیر رژیم آبیاری بر شاخص برداشت در سطح احتمال 1% معنیدار شد (جدول 4-1) آبیاری شاهد با شاخص برداشت 21/22 بیشترین و قطع آبیاری در زمان پر شدن دانه با 53/13 کمترین شاخص برداشت را داشتند (شکل 4-19). نادری (1384) ابراز داشت که تنش خشکی در گلرنگ رشد اندام رویشی را بیشتر از عملکرد دانه کاهش داده است، یا به عبارتی تاثیر منفی تنش خشکی بر عملکرد دانه کمتر از عملکرد بیولوژیک است. وی به این نتیجه رسید که عملکرد دانه با شاخص برداشت همبستگی مثبت و با رشد رویشی همبستگی منفی دارد.
برنگوور و همکاران (2001) بیان کردند که کاهش قابل توجه در شاخص برداشت در سورگوم به هنگام تنش حاصل از کمبود آب نشان می دهد که عملکرد دانه نسبت به عملکرد ماده خشک بخش هوایی به کمبود آب حساسیت بیشتری دارد. در طی استرس طولانی مدت، حفظ تورژسانس و مقاومت به از دست دادن آب گیاه از طریق تنظیم اسمزی به گیاه اجازه میدهد تا فعالیت متابولیکیاش را برای دوره طولانیتری حفظ کند و آسیمیلاتهای ذخیره شده بیشتری را به دانهها منتقل کند و باعث افزایش شاخص برداشت شود (رشدی و همکاران،1385). در مطالعه احمت ایاز و همکاران (2001) روی ارقام حساس و مقاوم لوبیا، افزایش شاخص برداشت تا 70% در ارقام مقاوم به خشکی تحت شرایط تنش کمبود آب مشاهده شد که دلیل این امر را انتقال بیشتر مواد فتوسنتزی از برگ به دانه در ارقام مقاوم گزارش کردند.
تاثیر غلظت محلول سولفات روی بر شاخص برداشت در سطح 5 درصد معنیدار گردید (جدول 4-1) بیشترین شاخص برداشت درغلظت محلول سولفات روی صفر (53/17) و کمترین در تیمارغلظت محلول سولفات روی 6 در هزار (06/16) به دست آمد (شکل 4-20). اما تاثیر زمان کاربرد کود روی بر شاخص برداشت معنی دار نبود (جدول 4-1). با این حال در زمانهای مختلف کاربرد کود روی، بیشترین شاخص برداشت (33/17) در زمان مصرف کود در مرحله کاشت و کمترین (37/16) در مرحله دانه بندی وجود داشت (شکل 4-21). محلول پاشی عناصر ریز مغذی از طریق افزایش اجزای عملکرد به ویژه تعداد دانه در بوته سبب ا فزایش عمکرد دانه و شاخص برداشت میشود (نادری و همکاران، 2004) نتایج بررسی اثر سطوح مختلف روی در گلرنگ نشان داد افزایش روی، عملکردبیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد طبق در بوته و شاخص برداشت را به طور معنیداری افزایش داد (کمالی و همکاران، 1388).

مطلب مرتبط :   تحقیق دربارهتحت درمان

شکل 4-19- تاثیر تنش خشکی بر شاخص برداشت

شکل 4-20- تاثیر غلظت محلول سولفات روی بر شاخص برداشت

شکل4-21- تاثیر زمان کاربرد غلظت محلول سولفات روی بر شاخص برداشت گلرنگ
4-8- میزان کلروفیل کل
تأثیر رژیم آبیاری بر میزان کلرفیل کل در سطح احتمال 1% معنیدار شد (جدول 4-1). قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه، با میزان کلرفیل کل 95/48 بیشترین و تیمار شاهد با 23/42 کمترین میزان کلرفیل کل را داشتند (شکل 4-22). موسوی فرد و همکاران (1390) با مطالعه بر روی 3 ژنوتیپ گلرنگ مشاهده کردند که تنش ملایم باعث کاهش میزان کلروفیل میشود در حالی که تنش شدید میزان کلروفیل را افزایش داد. تنش در اوایل فصل رشد باعث کاهش و در انتهای فصل رشد باعث افزایش میزان کلروفیل میشود. در مطالعه موحدی و همکاران (1386) نیز مشاهده شد که تنش خشکی باعث افزایش میزان کلروفیل میشود. افزایش کلروفیل در اثر تنش احتمالاً به علت کاهش سطح برگ و تجمع کلروفیل در سطح کمتر برگها میباشد.
تاثیر زمان کاربرد کود روی بر میزان کلروفیل کل در سطح 1 درصد معنیدار بود (جدول 4-1). در زمانهای مختلف کاربرد کود روی، بیشترین میزان کلروفیل (32/48) در مرحله گلدهی و کمترین(0/43) درزمان کاشت وجود داشت (شکل 4-23).اما تاثیرغلظت محلول سولفات روی بر میزان کلروفیل کلمعنیدار نبود (جدول 4-1). با این حال بیشترین میزان کلروفیل درغلظت محلول سولفات روی 3 در هزار (15/47) و کمترین در تیمارغلظت محلول سولفات روی 6 در هزار (99/42) به دست آمد (جدول 4-2). در مطالعه بر روی گلرنگ مشاهده شد تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز باعث افزایش میزان کلروفیل برگ می شود (موحدی و همکاران، 1386). افزایش میزان کلروفیل در اثر محلول پاشی روی می تواند به علت نقش این عنصر در متابولیسم نیتروژن سازنده کلروفیل در گیاه باشد.

شکل 4-22- تاثیر تنش خشکی بر کلروفیل

دسته بندی : علمی