برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

WACC = میانگین موزون هزینه سرمایه؛
D = مجموع بدهی ها؛
E = مجموع حقوق صاحبان سهام؛
Kd = نرخ هزینه بدهی ها؛
Ke = نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام.
با توجه به عوامل متعدد تأثیر گذار بر هزینه سرمایه شرکت به ویژه عوامل خارجی مانند تورّم، نوسانات اقتصادی و نیز سایر عوامل ناشناخته که خارج از کنترل شرکت می باشد موجب می شود تا محاسبه هزینه اجزای سرمایه به سادگی میسّر نباشد و نتایج بدست آمده همواره بصورت تقریبی و تخمین باشد. با این وجود نتایج حاصل می تواند بر تصمیم گیرندگان کمک مؤثری بنماید.
2-6) سود هر سهم
2-6-1) تاریخچه سود هر سهم
طبق استاندارد شماره 30، تجویز ضوابط تعیین و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف در یک دوره گزارشگری و مقایسه عملکرد یک واحد تجاری در دوره‌های گزارشگری مختلف است. اگرچه به دلیل کاربرد رویه‌های حسابداری متفاوت در تعیین سود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم محدودیتهایی دارد با این حال ثبات رویه در تعیین مخرج کسر در محاسبات مربوط به سود هر سهم، گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد. لذا، تأکید اصلی این استاندارد بر مخرج کسر در محاسبه سود هر سهم است.
این استاندارد باید توسط واحدهای تجاری که سهام عادی یا سهام عادی بالقوه آنها به عموم عرضه شده یا در جریان عرضه عمومی است، بکار گرفته شود. در مورد واحد تجاری اصلی که صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی جداگانه را با هم ارائه می‌کند، الزامات افشای این استاندارد تنها باید برمبنای اطلاعات تلفیقی اعمال شود. چنانچه واحد تجاری علاوه بر افشای سود هر سهم بر مبنای اطلاعات تلفیقی، بخواهد سود هر سهم را برمبنای صورتهای مالی جداگانه نیز افشا کند، باید آن را تنها در متن صورت سود و زیان جداگانه ارائه نماید و چنین اطلاعاتی نباید در صورتهای مالی تلفیقی ارائه شود.
با انتشار بیانیه شماره 15 توسط هیأت اصول حسابداری واحدهای اقتصادی ملزم به گزارشگری سود اولیه هر سهم و سود تقلیل یافته هر سهم در صورت های مالی خود شدند. سود تقلیل یافته کامل هر سهم براساس این فرض که تمام اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی، به سهام عادی تبدیل می شوند محاسبه می گردد. بنابراین سود تقلیل یافته هر سهم همواره از سود اولیه هر سهم کمتر می باشد.
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 128 خود را در سال 1997 منتشر نمود. انتشار بیانیه مذکور بیشتر به دلیل پاسخ به انتقادات گسترده در خصوص پیچیدگی بسیار زیاد محاسبه EPS و نیز هماهنگ سازی گزارشگری مالی در آمریکا با استانداردهای بین المللی، صورت پذیرفت.
براساس بیانیه واحدهای اقتصادی ملزم شدند که سود پایه هر سهم و سود تقلیل یافته هر سهم را در صورت های مالی افشا کنند. آثار کاهنده اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی تنها در محاسبه سود تقلیل یافته هر سهم در نظر گرفته می شود. FASB معتقد است که با ارائه سود پایه و سود تقلیل یافته هر سهم، سرمایه گذاران را قادر می سازد تا با استفاده از دو سناریوی عدم تقلیل و تقلیل کامل که دو سر یک طیف هستند به ارزیابی بپردازند؛ بنابراین با این کار سرمایه گذاران می توانند با توجه به پیش بینی خود از تعداد سهامی که در اثر تبدیل اوراق بهادار معادل سهام عادی، به سهام عادی اضافه خواهند شد، وضعیت خود را در این طیف ارزیابی کنند.
به این ترتیب، استفاده کنندگان از صورت های مالی می توانند سایر اطلاعات مربوط به هر سهم مانند ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را با استفاده از برآورد خود از تعداد کل سهام عادی، محاسبه نمایند.
2-6-2) اهمّیت و کاربرد سود هر سهم
با توجه به اینکه هدف سرمایه گذاران از حضور در بازار و انجام معاملات، کسب سود و افزایش ثروت می باشد. لذا یکی از مهمترین اطلاعات مورد استفاده توسط آنان، اطّلاعات مربوط به سودآوری شرکت ها (اقلام سود و سود هر سهم) می باشد.
شاید نسبت های مربوط به سود هر سهم از نوع اطّلاعاتی است که بیش از بقیه مورد توّجه قرار گرفته و بیشتر ارائه می گردد. یکی از دلیل های شهرت داده های مزبور این است که افراد تصوّر می کنند که آنها برای پیش بینی سود تقسیمی آینده و قیمت سهام آینده شرکت ها می توانند اطلاعات مفیدی ارائه نمایند. همچنین تصوّر بر این است که از نظر قضاوت درباره اثر بخشی مدیریت و سیاست تقسیم سود آنها اطّلاعات مهم و اثر گذاری ارائه می نمایند. ولی در این مورد که آیا داده های متعلّق به سود هر سهم باید فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشند یا خیر، توافق نظر وجود ندارد. هیأت اصول حسابداری در بیانیه شماره 15 دیدگاه مبتنی بر صورتهای مالی پیش بینی شده تأکید کرد، زیرا تصوّر بر این بود که اطلاعات مزبور می توانند برای تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ها و قضاوت یا ارزیابی درباره تمام شرکت برای بازپرداخت بدهی ها اطلاعات مفید ارائه کنند. از همین دیدگاه، بیانیه مزبور مقرر کرد که دو نوع سود هر سهم، محاسبه شود که هر دوی آنها، از نظر ماهیّت، براساس صورتهای مالی پیش بینی شده قرار دارند و تصور بر این است که دارای توان پیش بینی می باشند.
داده های مربوط به جریانات نقدی و سایر اطلاعاتی که توان پیش بینی سود تقسیمی دارند برای تصمیمات سرمایه گذاری (در مقایسه با داده های متعلق به سود خالص و سود هر سهم) اهمیت بیشتری دارند. اگر وضع چنین است، باید بر شیوه محاسبه سود تقسیمی متعلق به هر سهم و شرایط محاسبه سود تقسیمی متعلق به صورتهای مالی پیش بینی شده توجه بیشتری کرد (در مقایسه با محاسبه و گزارش کردن سود هر سهم). (پارسائیان، 1386، 499)
امروزه یکی از چالش های پیش روی تحلیل گران مالی و سهامداران، مقوله تعیین ارزش واقعی شرکت ها می باشد. همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید، اصولاً کلّ معیارهایی که تا کنون در رابطه با تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران مطرح شده است را می توان به دو دسته تحت عنوان مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی طبقه بندی نمود.