برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
آماره دوربین واتسن
1.738150
ضریب تعیین
0.879162
ضریب تعیین تعدیل شده
0.858294
تعیین وجود چند هم خطی:
همخطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر همخطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن ، مدل دارای اعتبار بالایی برخوردار نباشد. با توجه به ستون آخر جدول شماره 4-7 مقدار VIF برای کلیه متغیرهای مستقل کمتر از 5 (VIF<5) میباشد. بنابراین بین متغیرهای مستقل همخطی وجود ندارد. بنابراین مدل برازش شده دارای اعتبار میباشد.
همچنین قبل از آزمون فرضیه پژوهش براساس نتایج به دست آمده، باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود. بدین منظور برای بررسی معناداری کل مدل از آزمون F استفاده گردید. با توجه به احتمال آماره F محاسبه شده (0.000000)، میتوان ادعا نمود که مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است.
با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا نمود، حدود 88 درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل (ارزش بازار سهام)، توسط متغیرهای مستقل توضیح داده میشود.
ضریب برآوردی متغیر مستقل EVA در جدول بالا نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام در سطح خطای 0.05 است. زیرا میزان p-value محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از 0.05 بدست آمده است. بنابراین میتوان گفت که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل EPS در جدول بالا نشاندهنده رابطه منفی و معنادار میان سود هر سهم و ارزش بازار سهام در سطح خطای 0.05 است. زیرا میزان p-value محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از 0.05 بدست آمده است. بنابراین میتوان گفت که بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل SIZE در جدول بالا نشاندهنده وجود رابطه مثبت و معنادار میان اندازه شرکت و ارزش بازار سهام در سطح خطای 0.05 است. زیرا میزان p-value محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از 0.05 بدست آمده است. بنابراین میتوان گفت که بین اندازه شرکت و ارزش بازار سهام در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل LEV در جدول بالا نشاندهنده وجود رابطه منفی و معنادار میان اهرم مالی و ارزش بازار سهام در سطح خطای 0.05 است. زیرا میزان p-value محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق، کمتر از 0.05 بدست آمده است. بنابراین میتوان گفت که بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری وجود دارد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه تابع عضویت و مقایسه

5-1) مقدمه
در فصول قبل مباحث نظری پژوهش، روش شناسی تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبات آماری پژوهش ارائه گردید. در این فصل، نتایج حاصل از پژوهش برای قبول و یا ردّ فرضیات تحقیق بیان گردیده و پس از تجزیه و تحلیل، به بیان راهکارهای پیشنهادی و سپس پیشنهاداتی برای تداوم تحقیق و پژوهش های آتی درباره این موضوع پرداخته خواهد شد.