برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل (57)
α-هیدروکسى فسفونات ها که ترکیبات بیولوژیکى داراى اهمیت زیادى هستند، معمولاً با استفاده ازافزایش فسفیت ها به آلدئیدها تهیه مى شوند. سنتزاین ترکیبات به صورت انانتیومر گزین نیزبه طورگسترده اى بررسى شده است. [0 6] (شکل 58)
شکل (58)
α-آمینو فسفونات ها با واکنش های سه جزئی آلدئیدها, آمین ها وفسفیت ها قابل تهیه می باشند. [61] (شکل 59)

(شکل 59)
1-10) واکنش فسفیت ها با آلکین های فعال


واکنش تری آلکیل فسفیتها با استرهای استیلنی محصولات مختلفی را تولید می کند. برای مثال واکنش تری متیل فسفیت با دی متیل استیلن دی کربوکسیلات منجربه تشکیل ترکیب b می گردد درحالیکه ازواکنش تری اتیل فسفیت با اتیل پروپیولات درمجاورت آمونیم کلراید ترکیب افزایشی a بدست می آید. [62-63] (شکل 60)

شکل (60)
1- 11) واکنش تری آلکیل فسفیتها با آلکین های فعال درمجاورت حلال پروتونی
واکنش تری متیل فسفیت با آلکین های فعال درحضورحلال پروتونی موجب تشکیل ترکیبات متفاوتی می شود. (شکل 61)

شکل (61)
مکانیسم زیربرای تشکیل ترکیبات فوق پیشنهاد شده است. ابتدا افزایش تری متیل فسفیت به ترکیب استیلنی منجربه تشکیل حد واسط 3،1 دو قطبی ناپایدارمی شود که درمجاورت یک واکنشگرپروتونی مثل متانول پروتون دارمی شود. سپس OMeممکن است به اتم فسفرحمله کند ویک فسفوران وینیل را تشکیل دهد، یا به مرکز هسته دوست گروه کربونیل حمله کند و منجربه تشکیل یک ایلید و یا وینیل فسفوران حلقوی شود. [64]
ازواکنش تری متیل فسفیت با دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات حد واسط افزایشی فعال 1:1 تشکیل شده که به وسیله کربن اسیدی مانند، ایندان 3،1 – دیون به دام افتاده است. دراین واکنش سه جزئی، دی آلکیل بوتان دی اوآت ها با بازده بالا بدست می آید. [65] (شکل 62)

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد همبستگی پیرسون و همبستگی

شکل (62)

براساس شیمی هسته دوستهای فسفر سه ظرفیتی، مکانیسم زیر برای تشکیل محصول معقول به نظر می رسد. [66-72] ابتدا افزایش تری متیل فسفیت به استراستیلنی منجربه تشکیل محصول افزایشی 1:1 شده وهمزمان با آن به وسیله ایندان 3،1 – دیون پروتون دارمی شود. سپس یون حامل بارمثبت به وسیله آنیون انولات -CHاسید مورد حمله قرارمی گیرد و حد واسط را می دهد ودرآخردراثرحمله هسته دوستی برروی گروه متیل به فسفوناتو استر مربوط تبدیل می شود. (شکل 63)

شکل (63)
واکنش استرهاى استیلنی با ترى آلکیل فسفیت ها درحضور اسیدهاى NH نیزبررسى شده است. واکنش زیربراى تهیه مشتقات بنزودى آزوپین -2-اون به این روش استفاده شده است. [73] (شکل 64)

شکل (64)
ازواکنش بین دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات واسید های NH مانند پیرازول وایندازول درحضورتری فنیل فسفیت دردمای اتاق مشتقات فسفونات پایدارایجاد می شود.[74] (شکل 65)

دسته بندی : علمی