برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل ۳-۴ آزمون قدرت ایزومتریک عضلات چرخاننده داخلی ران
٣-٨ پروتکل تمرینی
به دلیل محدودیت‌های اجرایی در استفاده از وز نه‌های آزاد به‌منظور افزایش قدرت عضلانی و اطمینان از تقویت گروه‌های عضلانی مورد نظر از کش‌های ورزشی ساخت کشور آمریکا با نام تجاری Thera –Band با ۴ رنگ قرمز، سبز، آبی و مشکی استفاده شد.کش‌های ورزشی دارای چندین مزیت هستند . ارزان بودن، سادگی استفاده از آن ها، قا بل حمل و نقل بود ن، تنوع تمرینی و وابستگی نداشتن به نیروی جاذبه از مزیت‌های اصلی کش‌های ورزشی است که آن‌ها را برای استفاده در پروتکل‌های درمانی مناسب می‌سازد . در میان کش‌ها ی مورد استفاده در تحقیق حاضر، کش با رنگ قرمز دارای کمترین مقاومت و کش با رنگ مشکی دارای بیشترین مقاومت است. ست‌های تمرینی بر اساس برنامه‌های تمرین درمانی و توانبخشی برای بیماران طرح ریزی شده و به روش چند تکرار بیشینه اجرا شد . این روش شامل تکرار صحیح حرکت بین ۲۰ تا ۲۵ تکرار توسط بیمارتا حد خستگی است . به طور کلی ۳ ست با ۲۰ تا ۲۵ تکرار، ۲ تا ۳ جلسه در هفته به عنوان برنامه‌های توانبخشی تجویز می‌شود.
پیشرفت در تمرینات ورزشی با کش‌های دارای مقاومت از چند طریق اعمال می شود . نخست از طریق افزایش تعداد تکرار، سپس پیشرفت رنگ کش. افزایش نیرو در کار با کش‌های ورزشی از طریق افزایش طول کش ایجاد می شود . بیماران حیطه توانبخشی باید در دامنه حرکتی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش طول کش تمرینات را انجام داده و سپس از طریق پیشرفت به رنگ بعدی کش مقدار مقاومت را افزایش دهند . به‌منظور تعیین موقعیت اتصال کش به اندام مورد نظر چندین فاکتور دارای اهمیت است . فاصله انتهای اندام تا محور حرکت ( بازوی اهرم)، محور چرخش اندام و زاویه بازوی مقاوم عوامل مهمی می‌باشند که باید برای اتصال کش به اندام مورد توجه قرار گیرند . با مساوی قرار دادن طول کش با بازوی اهرم، اطمینان حاصل می شود که کش تمرینی کمتر از ۲۰۰ درصد افزایش طول مییابد (۵٣).
تمرینات طی مدت ۸ هفته، هفته‌ای ۳ جلسه برنامه‌ریزی شدند و به منظور رعا یت اصول تمرین، هر دو هفته پیشرفت داده می‌شدند . هرجلسه تمرین شامل ۵ دقیقه گرم کردن، ۲۰ دقیقه تمرینات مقاومتی و ۵ دقیقه سرد کردن بود . تمرینات برای هر دو پا هر کدام ۳ ست اجرا شدند . پیش از شروع برنامه تمر ینی کلیه بیماران گروه تجربی به منظور تعیین شدت تمر ین و مناسب بودن کش تمر ینی مورد ارز یا بی قرار گرفتند و روش چند تکرار بیشینه تا حد خستگی را اجرا کردند . در هفته اول و دوم آزمودنی‌ها تمرینات را با ۲۰ تکرار آغاز کردند . در ست ا ول کش با رنگ قرمز، ست دوم کش با رنگ سبز و ست سوم کش با رنگ آبی مورد استفاده قرار می‌گرفت .هفته سوم و چهارم برای پیشرفت تمرینات تعداد تکرار تمرینات به ۲۵ تکرار افزایش یافت و آزمودنی‌ها تمرینات را با کش‌های مورد استفاده در هفته اول و دوم ادامه دادند . در هفته پنجم و ششم برای پیشرفت تمرینات، کش قرمز از برنامه حذف و کش مشکی جایگزین آن شد و تعداد تکرار به ۲۰ تکرار تقلیل یافت . بدین ترتیب که در ست اول کش با رنگ سبز، ست دوم کش با رنگ آبی و در ست سوم کش با رنگ مشکی مورد استفاده قرار گرفت . در هفته هفتم و هشتم تمرینات از طریق افزایش تعداد تکرار به ۲۵ تکرار پیشرفت داده شدند و آزمود نی ‌ها تمر ینات را با کش‌های مورد استفاده در هفته پنجم وششم ادامه دادند .
٣-٨-١ نحوه انجام تمرینات مقاومتی
تمرین مقاومتی عضلات ابداکتور ران در حالت ایستاده اجرا شد . ابتدا طول کش از طریق اندازه گیری فاصله بین محور حرکت ابداکشن در مفصل ران و مچ پا تعیین شد . سپس آزمودنی از پهلو در کنار میله ایستاد، یک انتهای کش به مچ پای آزمودنی و انتهای دیگر به میله متصل و ثابت شد . آزمودنی حرکت ابداکشن ران را در طول دامنه حرکتی، با اعمال نیرو علیه کش تمرینی اجرا می کرد(تصویر 3-5).

مطلب مرتبط :   بهینه‌سازی و مؤلفه‌های

شکل۳-۵ تمرین تقو یتی عضلات ابداکتور ران
تمرین قدرتی عضلات اداکتور ران نیز به همین صورت اجرا می شود.با این تفاوت که جهت ایستادن آزمودنی و جهت کشش کش مخالف حالت قبلی خواهد بود(تصویر 3-6).

شکل۳- ۶ تمرین تقو یتی عضلات اداکتور ران
تمرین قدرتی عضلات چرخاننده خارجی ران در حالت نشسسته اجرا شد .ابتدا طول کش از طریق اندازه گیری فاصله بین محور حرکت چرخش خارجی ران در مفصل ران و زانو تعیین شد . سپس آزمودنی روی تخت نشسته و پاهای خود را از تخت آویزان کرد به طوری که پاها از ناحیه زانو بیرون از لبه تخت بودند، یک انتهای کش به مچ پای آزمودنی و انتهای دیگر به میل‌های متصل و ثابت شد. آزمودنی حرکت چرخش خارجی ران را در طول دامنه حرکتی، با اعمال نیرو علیه کش تمرینی اجرا می‌نمود(تصویر 3-7).

شکل ۳- ۷ تمرین تقو یتی عضلات چرخاننده خار جی ران
تمرین قدرتی برای تقویت عضلات چرخاننده ی داخلی ران نیز اجرا می شود.با این تفاوت که جهت کشش کش مخالف حالت قبل است(تصویر 3-8).

شکل ۳- ٨ تمرین تقو یتی عضلات چرخاننده داخلی ران
پیش از شروع برنامه تمرینی، قدرت ایزومتریک عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های ران گروه کنترل ١وگروه کنترل ٢و گروه تجربی بوسیله دینامومتر دستی اندازه گیری شد . قدرت ایزومتریک عضلات ابداکتور ران در حالت خوابیده به پهلو به صورتی که مفصل لگن آزمودنی توسط آزمون گر ثابت شده و پد دستگاه داینامومتر بالاتر از اپی کندیل خارجی ران قرار گرفت، اندازه گیری شد . قدرت عضلات اداکتور ران در همین وضعیت آزمودنی است ولی پد دستگاه دینامومتر بالاتر از اپی کندیل داخلی ران قرار می گیرد.قدرت عضلات چرخاننده خارجی ران در حالت نشسته به صورتی که پای آزمودنی از لبه تخت آویزان و پد دستگاه دینامومتر بالاتر از قوزک داخلی پا و برا ی سنجش قدرت عضلات چرخاننده ی داخلی ران پد دستگاه بالاتر از قوزک خارجی پا قرار گرفت. نحوه ا نجام تست به گونه ای بود که پس از قرار گرفتن پد دستگاه بر روی اندام مورد نظر، آزمودنی با حداکثر نیروی خود به سمت پد فشار وارد می کرد و صفحه دستگاه بیشترین نیروی وارده را ثبت می کرد . ابتدا آزمودنی ١ کوشش تمرینی را اجرا کرد و سپس در تست اصلی ۳ کوشش را انجام د اد . از بین ۳ کوشش، بیشترین عددی را که صفحه نمایش دینامومتر نشان داد به عنوان قدرت ایزومتریک عضله در فرم ثبت اطلاعات به ثبت رسید . میزان درد آزمودنی‌ها بوسیله مقیاس دیداری درد به ثبت رسید.پس از پایان برنامه تمرینی قدرت عضلات، میزان درد و زاویه Q افراد دوباره اندازه گیری شد .
٣-۹روش های آماری
در تحقیق حاضر از آمار توصیفی به‌منظور توصیف داده های هر گروه و تعیین شاخص های گرایش از مرکز (میانگین و انحراف استاندارد)استفاده خواهد شد.از آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده‌ها و برای مقایسه ی میانگین اطلاعات جمع آوری شده در پیش و پس از آزمون درون هر گروه از آزمون T وابسته و برای مقایسه ی برون گروهی از آزمون T مستقل استفاده شده است. همچنین برای مقایسه ی میانگین اطلاعات جمع آوری شده در پای مسلط و غیر مسلط از آزمون Pair- T استفاده گردیده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های آماری
۴- ۱ مقدمه
در این فصل به توصیف و تحلیل آماری دادهها و نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر پرداخته میشود. ابتدا توصیفی از دادهها و سپس بر اساس اهداف و فرضیههای پژوهش نتایج آزمونهای آماری استنباطی ارائه می‌شود. سطح معنیداری نیز برای کلیه روشهای آمار استنباطی، 05/0، در نظر گرفته شده است. ضمناً با استفاده از نرم‌افزار2013 Excel- و 21SPSS- کلیه محاسبات آماری انجام گرفته است.