برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
2-1-5 – بررسی فونستیک و تاکسونومیک سن‌های خانواده (Hemiptera: Pentatomidae)
خانواده Pentatomidae با دارا بودن 760 جنس و 4123 گونه یکی از بزرگترین خانواده های ناجور بالان بوده که به همراه خانواده Lygaeidae در ردیف اولین خانواده‌ی بزرگ ناجوربالان قرار گرفته است. طی تحقیقاتی در استان آذربایجان غربی، در مجموع 22 جنس و 35 گونه از دو خانواده Pentatomidae و Podopinae جمع آوری و شناسایی گردید که 30 گونه آن برای اولین بار از این منطقه گزارش شد (محمد ناطق گلستانی، 1383).
ساکنین چلاو و همکاران در سال 1387 طی پژوهشی سن‌های Pentatomidae (Heteroptera) و گیاهان میزبان آن در مناطق مرکزی و شرقی مازندران را مورد بررسی قرار داده به معرفی بعضی از دشمنان طبیعی مهم در این منطقه پرداختند. در این پژوهش در مجموع 44 گونه از 28 جنس سن از منطقه مزبور جمع آوری و شناسایی شدند. همچنین برای سن‌های جمع آوری شده در این پژوهش، بیش از 60 گونه گیاه میزبان جمع آوری و شناسایی شدند که بیش‌تر میزبان‌ها جزء گیاهان مرتعی و علف‌های هرز می‌باشند.
مدرس اول، 1380 عنوان نمود که تاکنون بیش از 104 گونه از خانواده Pentatomidaeاز مناطق مختلف کشور شناسایی شده است. این موضوع بیانگر وجود تحقیقات نسبتاً خوب در رابطه با فون سن‌های این خانواده در ایران می‌باشد.
2-1-6- بررسی فونستیک و تاکسونومیک سن‌های خانواده (Hemiptera: Coreidae)
حسینی در سال 1379، فون و تنوع زیستی سن‌های خانواده Coreidae در استان گیلان مطالعه نمود. در این پژوهش 2 زیر خانواده، 5 جنس، و 5 گونه معرفی گردید که گونه‌های Centrocois spiniger، Conocerus acuteangulatus و Ceraleptus gracilicornis برای اولین بار از ایران گزارش شدند. این تحقیق توسط دکتر R.E. Linnavouri مورد تایید قرار گرفت.
2-1-7-بررسی فونستیک وتاکسونومیک سن‌های شکارگر سایر خانواده‌های راسته (Hemiptera)
زیر راسته ناجور بالان (Hteroptera) با بیش از 80 خانواده شناخته شده یکی از مهمترین راسته‌های رده حشرات محسوب می‌شوند. فرح‌بخش (1340)، در فهرست حشرات زیان‌‌آور ایران از خانواده Miridae گونه‌هایComphylomma diversicornis (Reuter) ، Miris persicus (Jak.) روی شته‌ها و کنه‌ها نام برده است. گونه Aspilaspis viridis Brulle توسط باروقی (1375) از استان مرکزی و کرمان روی گیاه گز گزارش شد.
طبق پژوهش خلیل زاده و همکاران (1384) در منطقه آذرشهر استان آذربایجان شرقی که در راستای شناسایی فون ناجوربالان مراتع صورت گرفت در مجموع 14 گونه متعلق به 5 خانوادهAlydidae ،Nabidae ،Rhopalidae ، Pentatomidae، Pyrrhocoridae شناسایی شد که گونه‌های Nabispseudoferus،Nabis capsiformis ،Pyrrhocoris apterus به عنوان شکارگر بوده و بقیه گونه‌ها گیاهخوار بودند. در این میان خانواده‌ی Pyrrhocoridae و Nabidaeبیشترین فراوانی را داشتند و گونه N. capsiformis و Aelia rostrata برای اولین بار از آذربایجان گزارش شدند.
بر اساس پژوهش ثمین و همکاران طی سال‌های 1383 الی 1388، فون سن‌های آبزی و نیمه آبزی در اکوسیستم‌های آبی مناطق مختلف کشور به خصوص رودخانه‌ها و نهر‌های اطراف شالیزارها مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج این پژوهش در مجموع 58 گونه از 14 خانواده شاملAphelocheiridae ،Corixidae ، Gerridae،Hebridae ،Hydrometridae ،Leptopodidae ،Esovelidae ،Naucoridae ،Ochteridae،Pleidae ،Veliidae ، Saldidaeجمع آوری و شناسایی شدند. از میان گونه‌های جمع آوری شده چهارگونه‌یSigara scripta (Rambur) ،Saldula xanthochila (Fiber) ،Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata (Fieber, 1848)، Saldula orthochila (Fiber) برای کشور گزارش جدیدی محسوب می‌شوند.
قرائت و صفاری زاده در سال 2006 به بررسی فون Heteroptera در آذربایجان پرداختند که در مجموع 73 گونه از 18 خانواده جمع آوری گردید و گونه (1835،Mozena lunata (Burmeister گزارش جدیدی بود.
رحیمی (1389) طی پژوهشی تنوع گونه‌ای و ژنتیکی سن‌های شکارگر خانواده Reduviidae در مشهد و حومه توسط مورد مطالعه قرار داد. همچنین طی پژوهش دیگری در سال 1377در جنگل‌های ارسباران 21 گونه و 3 جنس متعلق به 8 خانواده از این راسته را شناسایی شد (صدقیان، 1377).
عده‌ای از سن‌های خانواده Anthocoridae و Reduviidae از جمله سن‌هایی هستند که در زمره شکارچیان حشرات مضر و کنه های نباتی بوده و در تقلیل خسارت آفات نقش موثری داشته و به ویژه در تقلیل انبوهی آفات نباتات زراعی و درختان میوه اهمیت بسیار دارند. عده‌‌ی دیگری نیز به عنوان حشرات آبزی خوراک ماهی‌ها هستند و از منابع با ارزش تغذیه ماهیان محسوب می‌گردند. همچنین برخی از سن‌های خانوادهReduviidae انگل انسان بوده و مانند ساس از خون انسان می خورند (اسماعیلی،1390).
طی پژوهشی تنوع گونه‌ای شکارگرهای Heteropterα و تغییرات دوره‌ای جمعیت آن‌ها در مزارع برنج مازندران بررسی شد. بر اساس نتایج این پژوهش، بیست گونه سن شکارگر از مزارع برنج مازندران جمع آوری گردید که از این میان هشت گونه آن شاملOncocephalus pilicornis (Reuter), O. plumicornis (Germar) ،Reduvius pallipes Klug ،Rhynocoris iracundus (Poda) ،Coranus (C.) niger (Rambur) از خانواده Reduviidae و گونه‌هایStenodema calcaratum (Fieb.) Orthotylus flαvosparsus (C.Sahlb.) از خانوادهMiridae و گونه‌ی Brachynema punctoicornis Rt. از خانواده‌ی Pentatomidae گزارش جدیدی برای فون ایران می‌باشند. سایر گونه‌های گزارش شده در این پژوهش شامل Creontiades pallidus(Rambur) ، Liocoris tripustulatus(Fabricius)، Lygus pratensis (Linnaeus)، Lygus rugulipennis Poppius ،Polymerus (Poeciloscytus) brevicorinis (Reuter)، Poeciloscytus vulneratus (Paerner)،Trigonotylus coelestialium (Kirkaldy)، Campylomma verbasci (Meyer-Dur) می‌باشد (قهاری و همکاران، 1388). همچنین قهاری و همکاران (2012) کاتالوگی از سن‌هایCoreidae ،Rhopalidae و Stenocephalidaeدر ایران تهیه نمودند که 95 گونه در 34 جنس از 3 خانواده شامل (53 گونه) Coreidae و (33 گونه) Rhopalidae (9 گونه) Stenocephalidae برای فون ایران لیست شد. سه گونه شامل Fracastorius cornutus (Distant (1902،Homoeocerus albiguttulus (Stal 1873) ، Prismatocerus borealis (Distant 1918) گزارش جدیدی برای فون ایران بود.
2-2- بررسی فونستیک و تاکسونومیک سن‌ها (Hemiptera, heteroptera) در خارج از ایران
با توجه به تاریخچه طبیعی سن‌های حقیقی (Heteroptera) و نقش آنها بعنوان یک ارگانیسم، الگوهای مطالعات و بررسی‌های طبیعی تکاملی، ادغام تجزیه و تحلیل رده‌های در زمینه تکاملی و زیست جغرافیایی، علی رعم مطالعات گسترده نیازمند عطف توجه بیشتری است به طوریکه اکنون پس از گذشت 25 سال از شروع تحقیقات ابتدایی و بررسی‌های اولیه انجام شده بر روی تاثیر رده بندی جانوران بر تحقیقات سیستماتیک در مورد ناجور بالان، مسائل و مشکلاتی در این زمینه موجوداست. البته شایان ذکر است که انجام تحقیقات منظم از بیش از دو دهه قبل در مورد ناجوربالان پیشرفت قابل توجهی را باعث شده‌است ((Schuh, R. T. 1986. Heteroptera (Hemiptera) با وجود بیش از 40000 گونه کشف شده، از جمله مهمترین حشرات موفق دارای دگردیسی ناقص هستند. در این راستا Borror et. al., (1989) Henry and Froeschner (1988) راسته سن‌ها را به 7 زیر راسته و 74 خانواده تقسیم کرده‌اند.
در گروه Cimicomorpha، گیاهخواران، شکارگران و گروه خونخواران وجود دارند که در مجموع شامل بیش از 20000 گونه می‌باشد و به‌ تازگی در 17 خانواده قرارداده شده‌اند. این گروه نیز مانند Reduviidae ، به روش‌های گوناگون زندگی می‌کنند از خون تغذیه کرده و اکثراً گیاهخوار هستند (Schuh and Slaterja (1995) وSchuh et al., (2008)).
گروه Pentatomorpha یا سن‌های بدبو شامل بیش از 14000 گونه در 5 یا 6 بالاخانواده وAradoidae ،Coreoidae ،Pentatomoidae ،Pyrrhocoroidae ،Lygaeoidae ،Idiostoloidae و 40 خانواده می‌باشد Henry (1997) ، (Slater (1995، Schuh (2007)که به استثناء تغذیه کنندگان از شکار و رده‌های خونخوار درPentatomidae و Rhyparochromidae از اعضای این گروه، گیاهخوار بوده و منابعی از ریشه تا دانه گیاهان میزبان را استفاده می‌کنند (Schaefer, 1993).
(1972) Pericart کتابی در مورد Anthocoridae غرب اروپا به چاپ رساند، که در آن ضمن بررسی پراکنش و میزبان‌های این سن‌ها، اقدام به تهیه کلید در سطوح مختلف قبیله و جنس و گونه جهت شناسایی آنان نمود.
Benedict and Cothran (1975)به بررسی تنوع زیستی نیم‌بال‌پوشان مزارع یونجه شمال کالیفرنیا پرداختند. طبق تحقیقات آن‌ها بیش از 99 % راسته سن‌های مزارع یونجه در این منطقه را 7 گونه تشکیل داده و سایرین فقط به صورت حشره کامل جهت تغذیه از بذر یا گرده یونجه به این مزارع مراجعه می‌نمودند، که از این 7 گونه، 5 گونه از 3 جنس Geocoris،Oriusو Nabis شکارگر بوده و 2 گونه از جنس Lygus گیاهخوار هستند.
Elov (1976) فون Anthocoridae آسیای مرکزی و قزاقستان را مورد مطالعه قرار داده و کلید شناسایی گونه‌های این منطقه را ارائه نمود.
Jubb et al.,(1979) طی پژوهش‌هایی سن‌های مزارع پنسیلوانیا را جمع آوری کردند. از 9 خانواده جمع آوری شده، 5 خانوادهAnthocoridae ،Nabidae ،Lygaeidae ،Pentatomidae ، Miridae از فراوان‌ترین سن‌های این مزارع معین شدند.
فون Anthocoridae ترکیه توسط Onder (1982) مورد بررسی قرار گرفت. در چین Zeng (1982) به بررسی 10 گونه از جنس Orius پرداخته و دو گونه جدید را معرفی نمود. تاکسونومی و پراکنش گونه‌های جنس Orius استرالیا توسط Woodward and Postle (1986) مورد بررسی قرارگرفته و کلید شناسایی و توصیف چهارگونه از این جنس فراهم شده است.Silveria(1989) ، دوگونه ازAnthocoridae) :Orius Wolff ( Hemiptera از برزیل ثبت نمود که این دو گونه شامل Orius insidiosus (Say,1832)، 1966 ،Oriusthyestes Herring می‌باشند.
دسته بندی : علمی