برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

۵-2-2- حجم تمرین……………………………………………………………………………………………………………………………………40
۵-۴- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………….41
۵-۵- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………42
۵-۵ -۱- پیشنهادهای برآمده از پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….42
۵-۵ -۲- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………….42
۶- پیوستها
۶ -1- پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………44
۶-1- اندازه گیری هورمون تستوسترون(پیوست 1)……………………………………………………………………..44
۶-2- مشخصات جهت جمع آوری نمونه گیری(پیوست3)……………………………………………………………….45
۶-3- رضایت نامه شرکت و همکاری در طرح(پیوست 4)…………………………………………………………..46
۶-4- دستورالعمل تغذیهای و عملکردی داوطلبان (پیوست5)……………………………………………………..47
۶-5- عکس تجهیزات آزمایشگاه (پیوست6)…………………………………………………………………………….48
7- فهرست منابع
7- منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..49

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱: میانگین توصیفی حرکت پرس تخت …………………………………………………………………………………….. 29
نمودار ۴-۲: میانگین توصیفی حرکت اسکات …………………………………………………………………………………………… 29
نمودار ۴-۳: میانگین توصیفی حرکت زیر بغل سیمکش …………………………………………………………………………… 29
نمودار۴-۴: میانگین توصیفی حرکت پشت پا با دستگاه ……………………………………………………………………………. 29
نمودار ۴-۵: میانگین توصیفی حرکت سرشانه …………………………………………………………………………………………….. 30
نمودار۴-۶: مقایسه میانگین هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………………………. 31
نمودار4-7: میانگین سه مرحله نمونهگیری هورمون تستوسترون (ANOVA) ………………………………………….33
نمودار۴-8: مقایسه درصد تغییرات میانگین کل برای حرکات مختلف ……………………………………………… 35
فهرست جداول

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد آنالیز واریانس و اندازه گیری
دسته بندی : علمی