برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

5/4 تا 10 کیلوگرم(۵ تا۱۰درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(۱۰تا۲۰ درصد) برای پایین تنه. و سپس به مرحله هشتم برگردید.
10. افزایش یا کاهش دادن بار را تا زمانی که میتوانید یک تکرار بیشینه را به طورکامل و با تکنیک صحیح انجام گیرد، ادامه دهید. به طوریکه بایستی تست کردن را در پنج مرحله (۵ بارتست) انجام داده و به پایان برسانید.
۳-۷- برنامه تمرینی
با اتمام کار پیشآزمون پس از یک هفته آزمودنیها برای انجام پروتکل سنتی کار با وزنه در سالن ورزشی حضور یافتند. مقدار وزنهها برای هر آزمودنی با ۷۰ تا ۸۵ درصد 1RMو اجرای حداکثر۱۰ تکرار از قبل تعین شده بود. برای جلوگیری از صرف زمان زیاد و بیحوصلگی، آزمودنیها در قالب گروههای چند نفره و زمان مشخص به اجرای پروتکلهای مربوط پرداختند اجرای هر حرکت برای دو بار متوالی و با تمرکز روی گروه عضلانی خاص صورت پذیرفت. به فاصله یک هفته آزمودنیها به اجرای پروتکل تمرینی دوم که به صورت ابتکاری انتخاب شد پرداختند. ترتیب حرکات در این طراحی به شکل زیر بود.
جدول۳-3 : پروتکلهای تمرینی سنتی و منتخب
روش ترتیب اجرای حرکات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
سنتی پرس تخت پرس تخت اسکات اسکات زیربغل سیمکش زیربغل سیمکش پشت پا
بادستگاه پشت پا بادستگاه سرشانه سرشانه
منتخب پرس تخت اسکات پرس تخت اسکات زیربغل سیمکش پشت پا
بادستگاه سرشانه زیربغل سیمکش پشت پا با دستگاه سرشانه
ویژگی هر حرکت ۳ ست ـ ۲ دقیقه استراحت بین ستها ـ ۳ دقیقه استراحت بین حرکات ـ با ۷۰ تا ۸۵ درصد 1RM
نمونه خونی سرم پس از ۴۸ ساعت از اجرای پروتکل سنتی به صورت ناشتا رأس ساعت ۷ و نیم صبح جمعآوری و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شد.
جدول۳-4: مشخصات اندازهگیری پس آزمون
پروتکل تمرینی زمان اجرا زمان نمونه گیری وضعیت
سنتی هفته اول پس از ۴۸ ساعت ناشتا
در سطح سرم
منتخب هفته دوم پس از ۴۸ ساعت

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد فلسفه آموزش و پرورش و موانع و محدودیت

3-۸- روش های آماری
در این تحقیق ابتدا برای مشخص شدن میزان تغییرات پیشآزمون و پسآزمون متغیر هورمون تستوسترون از آزمون انوا با اندازه گیری مکّرر استفاده میکنیم. برای نمایش طبیعی بودن توزیع متغیرهای حرکتی از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف استفاده خواهیم کرد. در ادامه از آزمون tزوجی برای مشخص شدن میزان تغییرات پیشآزمون و پسآزمون حرکات مختلف با گرفتن تفاضل بهره میگیریم. در نهایت میزان تغییرات را با فرمول مربوطه میسنجیم. میزان خطا درتمام موارد 05/0 ≥ Pدرنظرگرفته میشود. اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS 20 اﻧﺠﺎم خواهد گرفت. لازم به ذکر است از نرم افزار Eexel 2013 نیز برای رسم نمودارها بهره میگیریم.
فصل ۴
تجزیه و تحلیل آماری
4-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﺑﺘﺪای فصل حاضر ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را اراﺋﻪ دادهایم، ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. برای مشخص شدن تغییرات هورمون تستوسترون از آزمون انوا با اندازه گیری مکرّر بهره گرفتهایم. سپس برای بررسی اختلاف احتمالی میانگین حجم حرکات در هر روش(شیوه سنتی و منتخب) از آزﻣﻮن t زوجی استفاده شد. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در دو روش سنتی و منتخب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده از فرمول درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﺧﺘلاف ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎری ﻧﯿﺰ در سطح ۰۵/۰ ≥ P تعیین شده است.

دسته بندی : علمی