برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

آزمودنیها قبل از شروع کار فرمی که شامل اطلاعات طرح، رضایتنامه جهت نمونهگیری سرم، احراز سلامتی و توصیههای تغذیهای و تمرینی بود را مطالعه و امضاء نمودند. در این فرم از آنها خواسته شد در طول دوره تحقیق از هیچگونه دارو و مکمل غذایی استفاده نکنند، الگوی خواب شبانهروزی را رعایت کرده و برای انجام تستهای پیشآزمون که با فاصله یک هفته از امضاء فرمها انجام گرفت از هرگونه فعالیت ورزشی خصوصاً در سه روز منتهی به پیشآزمون پرهیز کنند. این پژوهش شامل دو جلسه پیشآزمون بود. جلسه اول رأس ساعت ۸ صبح در سالن ورزشی با سنجش قد و وزن آغاز شد، سپس از داوطلبان که به صورت ناشتا حضور یافته بودند خواسته شد نیم ساعت در حالت درازکش استراحت نموده تا برای نمونهگیری وریدی توسط متخصص مربوطه آماده شوند. پس از اینکه نمونههای خونی برای انجام کارهای بعدی به آزمایشگاه انتقال یافت، در فضایی جداگانه آزمودنیها صبحانه میل نمودند، آخرین توصیهها برای انجام پیشآزمون پس از 1 ساعت استراحت صورت پذیرفت تا در سالن بدنسازی و پس از ۱۲ دقیقه گرم کردن تست1RM در سه حرکت اسکات، پرس سینه و زیر بغل سیمکش انجام گیرد. کار برای هر آزمودنی با حمایت و راهنمایی دقیق دو نفر از متخصصین علوم ورزش برای جلوگیری از خطا، آسیب و با صرف حداکثر تلاش انجام گرفت. در پایان برای جلوگیری از مداخله خستگی فیزیولوژیکی و روانی از آزمودنیها خواسته شد تا فردای همان روز جهت اندازگیری پیشآزمون 1RM پشت پا با سیمکش و سرشانه در سالن ورزشی حضور یابند. نمونهگیری خون نیز پس از 48 ساعت از هر پروتکل تمرینی برای سنجش موارد زیر انجام میگرفت:
هورمون تستوسترون در داخل سرم با روش الایزا و استفاده از کیت تجاری ساخت شرکت مونوبایند آمریکا
اندازهگیری شد(پیوست 1).
روش اندازهگیری حجم کار به این صورت بود که تکرار ضرب در مقدار وزنه جابه جا شده میشد، سپس مجموع حجم وزنه جابهجا شده در هر روش را در فرمول زیر با هم مقایسه میکردیم.
سنتی – منتخب

3) اندازه گیری 1RM
برای برآورد دقیق حداکثر قدرت بشینه (1RM)، آزمودنیها، طبق دستور العمل زیرکه از مقاله باینکلی اقتباس شده است، استفاده شد(22).
۱. گرمکردن با مقاومت سبکیکه بتوان با آن ۵ تا۱۰تکرار را به سادگی انجام داد.
۲. ۱دقیقه استراحت.
۳. یک بار سبک (در حد گرم کردن) که اجازه انجام 3 تا 5 تکرار را به ما بدهد، تخمین بزنید:
5/4 تا 10 کیلوگرم(۵ تا۱۰درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(۱۰تا۲۰ درصد) برای پایین تنه.
۴. ۲دقیقه استراحت.
۵. با برآوردی محافظه کارانه، یک بار نزدیک به بیشینه را که اجازه انجام 3 تا 5 تکرار را بدهد:
5/4 تا 10 کیلوگرم(۵ تا۱۰درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(۱۰تا۲۰ درصد) برای پایین تنه.
۶. ۲ تا ۴ دقیقه استراحت.
۷. اضافه بار:
5/4 تا 10 کیلوگرم(۵ تا۱۰درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(۱۰تا۲۰ درصد) برای پایین تنه.
۸. تلاش برای یک تکرار بیشینه:
5/4 تا 10 کیلوگرم(۵ تا۱۰درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(۱۰تا۲۰ درصد) برای پایین تنه.
۹. درصورت موفقیت،۲تا ۴ دقیقه بعد گام هفتم و هشتم را تکرارکنید. در صورت عدم موفقیت پس از۲ تا۴
دقیقه استراحت به مقدار زیر از بار بکاهید.

دسته بندی : علمی