برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نسبت دهانه به عمق
سطح مقطع تیر (مقطع مستطیلی، Tشکل و …)
مقدار و محل آرماتور طولی
مقدار و نوع آرماتورگذاری جان
خواص بتن و فولاد
نسبت دهانه ی برش خالص به عمق تیر
نوع بار و محل آن
اندازه، شکل، محل بازشو و …
اهمیت این مطالعه
تیرهای عمیق بتن آرمه بطور معمول در ساختمان های بلند مرتبه، سازه های دریایی و ساحلی، شاهتیرهای انتقال دهنده، برخی دیوارها و سرشمع ها استفاده می شود. وجود بازشوهایی در جان تیر در بعضی از تیرهای عمیق به سبب ایجاد دسترسی مانند درب ها و پنجره ها یا به سبب نیازهای تاسیساتی و معماری و یا به سبب تغییر در کاربری ساختمان اجتناب ناپذیر است که این امر موجب کاهش ظرفیت عضو می گردد، بنابراین می بایستی برای خطر چنین ضعفی، چند راه حل ایمن ارائه گردد. تا به امروز، مطالعات محدودی بر روی رفتار و مقاومت تیرهای عمیق بتن آرمه دارای بازشو در مقالات گزارش شده است. نتیجه ای که از این مطالعات بدست آمده این است که، وجود بازشو موجب کاهش قابل توجه مقاومت تیر عمیق بتن مسلح می گردد. در مواقعی که وجود این چنین بازشوهایی اجتناب ناپذیر است، می بایست راهکارهای مناسبی جهت تقویت تیر و جبران کاهش مقاومت پیش بینی گردد. روش های مختلفی جهت ترمیم و تقویت تیرهای عمیق وجود دارد که استفاده از الیاف های پلیمری مرکب معروف به FRP در تقویت تیرهای بتن مسلح معمولی بطور کاملاً گسترده ای توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج این تحقیقات بیانگر تاثیر چشمگیر کاربرد ورق های FRP در افزایش مقاومت تیرهای بتن مسلح بوده است. با وجود تحقیقات گسترده در زمینه تیرهای کم عمق بتن مسلح، در مورد تقویت تیرهای عمیق بتن مسلح فعالیت های تحقیقی کمی انجام شده است. در این رابطه نظریات مختلفی از محققین مبنی بر تاثیر و یا عدم تاثیر ورق های FRP در افزایش مقاومت نهایی تیرهای عمیق بیان گردیده است.
هدف این مطالعه
هدف از این مطالعه بررسی تحلیل غیر خطی و عددی تیرهای عمیق بتن آرمه دارای بازشو تقویت شده توسط CFRP می باشد. در این مطالعه، آزمایش خمش یک نقطه ای مدل سازی و مورد مطالعه قرار گرفته است و جهت مدل سازی و مطالعه دقیق عددی از نرم افزار قوی اجزاء محدود Abaqus استفاده گردیده است.
در این تحقیق پس از بررسی انواع تحلیل های خطی و غیر خطی و تعیین نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های تحلیل ، روش های پیشرفته آنالیز استاتیکی غیر خطی مورد بررسی قرار می گیرد.
در این تحقیق با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی، 9 نمونه تیر عمیق با تکیه گاه های ساده تحت بار متمرکز، مدل سازی و میزان اثر بخشی CFRP بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور از یک نمونه تیر عمیق بتن مسلح بدون بازشو به عنوان تیر شاهد، 4 تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو دایره ای و مربعی بدون تقویت و 4 نمونه تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشو دایره ای و مربعی تقویت شده با ورقه های CFRP به صورت دورپیچ U استفاده شده است. در این مطالعه نمونه های دارای بازشو تا حد شکست بارگذاری می شوند و اثر افزایش مقاومت در تیرهای عمیق دارای بازشو که توسط CFRP تقویت شده اند، بررسی می شود.
در این نمونه ها در محل اعمال بار از یک صفحه فولادی به ابعاد 10×50×150 میلی متر در بالای نمونه و برای اعمال بار تکیه گاهی از دو ورق فولادی به ابعاد 10×50×150 در دو انتهای پایین نمونه استفاده شده است.
هدف بعدی که در فصل 2 آمده است، بررسی رفتار این نمونه ها می باشد. در فصل 3 ابتدا تیر شاهد منطبق بر تیر آزمایش شده محمد پناهی و همکاران [4] در بسته نرم افزاری مربوطه ساخته و تحلیل و نتایج با آزمایش مقایسه می شود؛ تا مشخص شود که پیش بینی نرم افزار از رفتار این تیر تا چه حد با نتیجه نمونه آزمایشگاهی انطباق دارد. پس از آن مدل صحت سنجی می شود تا نزدیک به نتایج نمونه آزمایشگاهی شویم که در این فصل بطور کامل به این موضوع خواهیم پرداخت. در فصل 4 نتایج تحلیل این تیرها بررسی خواهد شد و در فصل 5 نتایج و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
فصل دوم تیر عمیق بتن مسلح
مقدمه
تیرهای عمیق ازجمله اعضای سازه های بتنی هستند که در ساختمان های بلند، دیوارهای مخازن سیلوهای مستطیلی، دیافراگم کف، دیوارهای برشی، دال ها، سکوهای دریایی، سدها، پل ها و غیره کاربرد دارند.
بتن
مشخصات بتن بسته به مواد مورد استفاده در ساخت بتن، روش ساخت و نحوه محصور ساختن آن متفاوت است. این نکته بسیار مهم است که بدانیم بتن ماده ای غیر الاستیک، غیرخطی و غیر همگن است که مشخصات نسبتاً یکتواختی دارد و برای طراحی بتن باید این مشخصات به طور کامل شناخته شود، که در ذیل به معرفی آنها پرداخته می شود.
رفتار فشاری بتن
رفتار و عملکرد یک سازه به نمودار تنش ـ کرنش موادی که سازه از آن ساخته شده است وابستگی دارد. از آنجا که بتن معمولاً در فشار مورد استفاده قرار می گیرد به همین دلیل مقاومت فشاری آن اهمیت زیادی دارد. بنابراین معمولا وقتی از مقاومت بتن صحبت می شود، منظور مقاومت فشاری تک محوره ی 28 روزه ی بتن می باشد.
منحنی نوعی تنش ـ کرنش بتن تحت فشار تک محوره در شکل (2-1) نشان داده شده است. در این شکل مشاهده می شود که تغییر شکل بتن تحت تنش فشاری تک محوره به صورت غیر خطی است؛ به صورتی که هرچه بتن تحت تنش فشاری بالاتری قرار گیرد، رفتار غیرخطی آن بیشتر آشکار می گردد. رفتار غیرخطی بتن تحت تنش های فشاری ناشی از تشکیل تدریجی ریز ترک ها در آن است؛ به طوری که هرچه تنش افزایش یابد، مقدار ریز ترک ها نیز افزایش خواهد یافت [6].
دسته بندی : علمی