برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نرم افزار در مدل خرابی پلاستیک دو فرض اصلی در مکانیزم گسیختگی در نظر می گیرد؛ ترک خوردگی کششی و خردشدگی و در مدل استاندارد و در مدل صریح، هر دو امکان مدل سازی آسیب و خرابی تدریجی را در لایه های چسبنده فراهم می آورند که این واکنش برحسب کشش جدایی تعریف می گردد. در تحلیل نوع صریح امکان مدل سازی آسیب و تخریب تدریجی برای عناصر چسبنده با مواد معمولی و متعارف فراهم شده است. آسیب واکنش کشش جدایی در چارچوب عمومی مشابهی که برای مواد متعارف و معمولی نیز بکار می روند، تعریف می گردد. این چارچوب عمومی امکان ترکیب مکانیسم های متعدد آسیب که همزمان بر روی یک ماده عمل می کنند را فراهم می آورد. هر مکانیسم تخریب، از 3 بخش تشکیل می گردد: معیار خسارت اولیه، قانون افزایش خسارت (رشد آسیب) و تفکیک (حذف) عناصر در صورت آسیب کامل. در حالی که این چارچوب کلی برای واکنش کشش جدایی و مواد متعارف نیز مشابه است، بسیاری از جزئیات در رابطه با چگونگی تعریف مواد مختلف متفاوت می باشند. جزئیات مدل سازی خسارت در واکنش کشش جدایی در زیر ارائه شده اند. واکنش اولیه عنصر چسبنده همانطورکه در بالا شرح داده شده خطی می باشد. به هرحال، هنگامی که معیار خسارت اولیه مشاهده گردد، آسیب دیدگی مواد مطابق با قانون تکامل آسیب (خسارت) که برای کاربر تعریف شده است، به وقوع می پیوندد. شکل 3-1 یک نمونه از واکنش کشش جدایی، با مکانیسم شکست را نشان می دهد. اگر معیار خسارت اولیه بدون در نظر گرفتن مدل تکامل خسارت مرتبط با آن تعیین گردد، نرم افزار معیار خسارت اولیه را تنها برای اهداف خروجی ارزیابی می کند و هیچ تاثیر بر واکنش ماده چسبنده نخواهد داشت (به بیان دیگر هیچ آسیبی رخ نمی دهد)[5].
شکل 3-1: واکنش کششی-جدایی[5]
آسیب اولیه
همان طور که از نامش پیداست، آسیب اولیه به افت اولیه پاسخ مواد اشاره می کند. فرایند تخریب هنگامی آغاز می شود که فشارها یا تنش های موجود بتوانند برخی از معیارهای تعیین شده برای آسیب اولیه را برآورده سازند. برخی از معیارهای آسیب اولیه در زیر شرح داده شده اند. هر کدام از این معیارهای آسیب اولیه یک متغیر خروجی دارند که نشان می دهند آن معیار رعایت شده است. مقدار 1 یا بیشتر نشان می دهد که معیار آسیب اولیه لحاظ شده است. معیارهای آسیب اولیه که قانون تکمیل آسیب مرتبط با خود را ندارند، تنها می توانند بر روی خروجی تاثیر بگذارند. در نتیجه می توان از این معیارها برای ارزیابی گرایش مواد به آسیب دیدن بدون مدل سازی فرایند آسیب استفاده نمود.
در بحث زیر tno و tso و tto حد نهایی فشارهای ظاهری را در زمانی که تغییر شکل عمود بر سطح میانی است و یا در امتداد برش اول یا دوم قرار دارد نشان می دهد و به همین ترتیب و و نیز حد نهایی کرنش ظاهری، هنگامی که تغییر شکل عمود بر سطح میانی است و یا در امتداد برش اول یا دوم قرار دارد را نشان می دهد. هنگامی که ضخامت ترکیبی اولیه T0=1 باشد، مؤلفه های کششی ظاهری برابر با مولفه های مرتبط در جالجائی نسبی و و بین قسمت های فوقانی و تحتانی لایه چسینده می باشند. علائم ˃ ˂ که در بحث زیر مورد استفاده قرار گرفته است، کروشه ماکالی (Macaulay Bracket) را با مفهوم معمولی خود نشان می دهند. کروشه ماکالی نشان می دهد که تغییر شکل یا تنش فشاری خالص منجر به شروع آسیب نمی گردد [24].
معیار حداکثر تنش اسمی
این گونه فرض می شود که هنگامی نرخ تنش اسمی به 1 برسد، آسیب شروع می شود این معیار بدین شکل نشان داده می شود [24]:
(3-1)
معیار حداکثر کرنش اسمی
این گونه فرض می شود که هنگامی نرخ کرنش اسمی به 1 برسد، آسیب شروع می شود این معیار بدین شکل نشان داده می شود [24]:
(3-2)
ضابطه تنش اسمی درجه دوم
این گونه فرض می شود که آسیب زمانی آغاز می شود که یک تابع برهم کنش درجه دوم وابسته به نرخ تنش اسمی به عدد یک برسد. این ضابطه مانند زیر نشان داده می شود [24]:
(3-3)
ضابطه کرنش اسمی درجه دوم
این گونه فرض می شود که آسیب زمانی آغاز می شود که یک عملکرد برهم کنش درجه دوم وابسته به نسبت کششی اسمی به عدد یک برسد. این ضابطه مانند زیر نشان داده می شود [24]:
(3-4)
رشد آسیب
قانون رشد آسیب بیانگر نرخ افت میزان سختی مواد است. چارچوب کلی بیانگر تغییر تدریجی آسیب در مواد حجم است.
متغیر اسکالر آسیب، D نشانگر آسیب کلی در مواد است و مجموع اثرات تمام مکانیسم های فعال را در بر می گیرد. این متغیر در ابتدا مقدار صفر دارد. اگر سیر تکاملی آسیب مدل سازی شود، پس از آسیب اولیه، متغییر D از صفر تا یک متغیر خواهد بود. اجرای تنش مدل کشش-جدایی بر طبق فرمول زیر تحت تاثیر قرار می گیرند:
(3-5)
(3-6) (3-7)
جائی که ، و اجزای تنش باشند [24].
به منظور توضیح رشد آسیب در ترکیب تغییر شکل نرمال و برش در سراسر سطوح میانی، بسیار مفید خواهد بود که یک تغییر مکان مؤثر مانند زیر معرفی شود [24]:
دسته بندی : علمی