برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بر اساس اظهارات مون و همکاران (2004) کمبود آب تنش اکسیداتیو ایجاد میکند که این تنش باعث اختلال در اعمال فیزیولوژیکی سلول میشود، این تنش به دلیل تولید رادیکالهای آزاد اکسیژنی است که در محیط سلول ایجاد میگردد. رادیکالهای آزاد اکسیژنی با تخریب پروتئین ها، لیپید و نوکلئیک باعث پیری گلها میشود. درصد ماده خشک را میتوان جلوگیری از سوختن قندها به وسیله ی فرآیند تنفسی توسط نانو ذرات نقره دانست (نقل از بلانکن شیپ و دول، 2003). همچنین علت افزایش درصد ماده خشک را می توان تاثیر مثبت ضد اتیلنی و ضد میکروبی بر جلوگیری یا تنظیم فرآیند تنفسی و کنترل کاتابولیسم قندها دانست که نهایتاً درصد ماده خشک را افزایش میدهد (نقل از بلانکن شیپ و دول، 2003).
بصیری و زارعی (1390) با مطالعه بر روی گل بریده رقم ’یلو لیبرتی‘ دریافتند که تیمار 5 میلی گرم بر لیتر از نانو ذرات نقره بهترین تیمار جهت افزایش درصد ماده خشک در این گل بریده است. علت برتری ترکیبات ضد میکروبی را میتوان خاصیت میکروبکشی و کنترل میکرو ارگانیسمهای انتهای ساقه و محلول گلجا دانست که نهایتاً باعث افزایش وزنتر و درصد ماده خشک میگردند (کیا محمدی، 1388؛ دامونپولا و همکاران، 2010).
جذب مداوم آب در طول آوندهای ساقه مشروط به فراهم بودن مقدار کافی آب در ساقه گل بریده می‌باشد (هالوی و مایاک، 1979). گزارش شده است که اگر آوندهای چوبی (مسیر انتقال آب) به هر دلیلی (تشکیل سوبرین در محل برش، تشکیل هوا یا حباب و یا به خاطر دلایل فیزیولوژیکی مثل تشکیل تایلوز، صمغ و یا پکتین و یا به دلیل پاتوژنی مثل فعالیت قارچ ها) مسدود شدند انتقال آب در طول ساقه کم شده و منجربه بلوغ و پلاسیدگی زود رسی میشود. در نتیجه عمر پس از برداشت گل کم میشود (داسیلوا، 2003؛ هالوی و مایاک، 1979). بنابراین اگر حباب در داخل آوندها تشکیل شود لولهها بسته میشود (هالوی و مایاک، 1979). در نتیجه تعداد کمی از آوندها برای انتقال در گیاهان باقی می مانند. توصیه شده است برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها از مواد میکروبکش یا قارچ کش در محلول نگهداری گل بریده استفاده شود.
4-7- نشت یونی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف در سطح 1 درصد و اثر تکی نانو ذرات نقره معنی دار نشده است . همچنین اثر متقابل شکاف و نانو ذرات نقره در سطح 5 درصد آماری معنی دار شده است (جدول 4-1).
مقایسه میانگین اثر متقابل این دو عامل نشان میدهد که کمترین نشت یونی مربوط به تیمار 5 سانتی متری انتهای ساقه همراه با 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 04/6 میکرومول بر زیمنس میباشد. همچنین بیشترین نشت یونی مربوط به تیمار شاهد با 35/12 میکرومول بر زیمنس میباشد (جدول 4-2 و شکل 4-7).
شکل 4-7- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی نشت یونی
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
4-8- رنگیزه کاروتنوئید گلبرگ
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف و نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد معنی دار شده است همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است (جدول 4-1).
طبق جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه نشان میدهد که بیشترین کاروتنوئید مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه همراه با 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 307/2 میکروگرم بر گرم وزن تر می باشد و همچنین کمترین آن مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری همراه با 30 میلی گرم بر لیتر نانو ذرات نقره با 020/1 میکرو گرم بر گرم وزن تر میباشد (جدول 4-2 و شکل 4-8).
شکل 4-8- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی رنگیزه کاروتنویید گلبرگ
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
وجود رنگیزه و عدم رنگگیری گلبرگ گیاه یکی از شاخصهای کیفیت پس از برداشت گلهای بریده میباشد که یکی از دلایل اصلی مرتبط با پیری و عمر گلجایی میباشد. در این بین رنگیزههای کاروتنویید و آنتوسیانین از اهمیت خاصی در طول عمر پس از برداشت گل های بریده بر خوردار هستند. رنگ پریدگی یکی از علائم شایع در بسیاری از گل های پیر است و تغییرات رنگ در گلبرگ های پیر تا حدود زیادی وابسته به تغییر pH در واکوئل است (ادریسی، 1388).
اکبری و همکاران (1390) در مطالعه بر روی میخک (12رنگ) گزارش دادند که هرچه میزان کاروتنوییدها افزایش می یابد، میزان زردی و روشنی گلبرگ نیز افزایش می یابد. هاشم آبادی (1390) با مطالعه بر روی میخک دریافت که ترکیبات ضد میکروبی با افزایش جذب آب باعث افزایش میزان رنگدانهها می شوند. بصیری و همکاران (2011) دریافتند که استفاده از غلظتهای بالای ترکیبات ضد میکروبی باعث افزایش میزان کاروتنویید در گلبرگ های میخک رقم ′وایت لایبرتی′ می شود علت برتری تیمارهای فوق را می توان به بهبود جذب آب دانست که بهبود در رابطه آبی از نابودی رنگیزههای مهم جلوگیری کرده و شادابی گل را بهبود میبخشد.
دسته بندی : علمی