برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اسیدهای آمینه از نظر غذایی به سه دسته ضروری، نیمه ضروری و غیر ضروری طبقه بندی شده‌اند.
اسیدهای آمینه ضروری: به آن دسته از اسیدهای آمینه گفته می‌شود که از اسیدهای آمینه یا مواد دیگر در بدن ساخته نمی‌شوند و/یا به مقدار کافی برای رفع نیازهای بدن ساخته نمی‌شوند. لذا باید این اسیدها از طریق جیره غذایی روزانه به بدن برسند در غیر این‌صورت عوارض کمبود آنها ظاهر می‌شود.
اسیدهای آمینه ضروری عبارتند از: لوسین، ایزولوسین، والین، فنیل آلانین، ترئونین، متیونین، تریپتوفان و لیزین. علاوه بر آنها، اسید آمینه‌های هیستیدین برای نوزاد انسان و آرژنین برای نوزاد حیوانات ضروری (اساسی) محسوب می‌شوند.
نیمه ضروری: اسیدهای آمینه ایی که در مقطعی (به طور مثال کودکی) ضروری بوده و در مقطعی غیر ضروری (بزرگسالی) می‌باشند.
غیر ضروری: اسید آمینه‌ای که بدن به مقدار کافی آن‌ها را می‌سازد و نیاز به دریافت از طریق تغذیه ندارد. آلانین، اسپارژین، گلایسین، پرولین
1ـ3 متابولیسم اسید آمینه
متابولیسم اسیدهای آمینه که ترکیبات اصلی سازنده پروتئین‌ها هستند شامل دو بخش است.
1-تخریب آمینواسیدها
2-بیوسنتز آمینواسیدها
تخریب آمینواسیدها در دو مرحله انجام می‌شود:
1) تخریب اسکلت کربنی باقیمانده که بر حسب نیاز می‌تواند به H2O و CO2 تجزیه شده و انرژی تولید کند و یا جهت سنتز کربوهیدرات یا چربی مورد استفاده قرار بگیرد.
2) برداشت یا انتقال گروه آمین می‌باشد که معمولا به صورت اوره دفع می‌گردد.
1ـ3ـ1 برداشت گروه آمین
آمینواسیدها بعد از رسیدن به کبد باید گروه آمین خود را از دست بدهند. این آمین می‌تواند طی واکنش دآمیناسیون(آمین زدایی) مستقیما از آمینواسید جدا شود و یا اینکه طی واکنش انتقال گروه آمین ترانس آمیناسیون به ترکیب دیگری منتقل شود. از بین این دو حالت امکان دارد که ترانس آمیناسیون بیشتر رایج است. رایج ترین نوع ترانس آمیناسیون انتقال گروه آمین –α کتوگلوتارات است که منجر به تولید گلوتامات می‌گردد. واکنش‌های ترانس آمیناسیون توسط گروهی از آنزیم‌ها با نام ترآنس آمینازها یا آمینوترنسفرازها انجام می‌شود. از این آنزیم‌ها برای α – کتوگلوتارات به عنوان گیرنده گروه آمینو اختصاصی بوده، ولی از نظر ویژگی برایL -آمینواسید با یکدیگر متفاوتند. این آنزیم‌ها بر اساس نام اسیدآمینه دهنده گروه آمینو نامگذاری می‌شوند. مثلا آلانین آمینوترانسفراز یا آسپارتات آمینوتراسفراز واکنش‌های کاتالیز شونده توسط ترانس آمینازها بسادگی قابل برگشت بوده دارای ثابت تعادل حدود 1 (ΔG’0= 0) می‌باشند. ترانس آمیناسیون در سیتوزول انجام می‌شود. (بیگوود و همکاران1959)

مطلب مرتبط :   مقاله دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی

شکل1-3 برداشت گروه آمین
1ـ3ـ2 تخریب اسکلت کربنی آمینواسیدها
اسکلت کربنی بیست آمینواسید به هفت ترکیب واسطه در فرآیندهای متابولیسمی تبدیل می‌گردند. بعضی ازآمینواسیدها بیش از یکی از این ترکیبات را تولید می‌کنند. آمینواسیدها بر اساس محصول نهایی حاصل از تخریب اسکلت کربنی به سه گروه کتوژنیک، گلوکوژنیک و کتوژنیک+گلوکوژنیک تقسیم می‌شوند: کتوژنیکها در نهایت به اجسام کتونی و اسیدچرب تبدیل می‌شوند، گلوکوژنیکها گلوکز تولید می‌کنند آمینواسیدهای کتوژنیک+گلوکوژنیک هم می‌توانند به گلوکز و هم به اسیدچرب تبدیل شوند.
لازم به ذکر است که اسکلت کربنی آمینواسیدها علاوه بر تبدیل به گلوکز و یا چربی می‌تواند به صورت کامل طی مراحلی به H2O و CO2 تجزیه و جهت تامین انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
محصول آمینواسیدهای گلوکوژنیک یا پیرووات است که می‌تواند به گلوکز تبدیل شود؛ و یا یکی واسطه‌های – α) کتوگلوتارات، سوکسینیل کوآ، فومارات و اگزالواستات (که می‌توانند به اگزالواستات تبدیل شوند. (اگزالواستات از واسطه‌های مسیر گلوکونئوژنز است).
محصول آمینواسیدهای کتوژنیک استیل کوآ و استواستیل کوآ که خود می‌تواند به استیل کوآ بشکند می‌باشد. استیل کوآ پیشساز سنتز اسیدهای چرب است و می‌تواند به اسیدچرب و اجسام کتونی تبدیل شود. آمینواسیدهای کتوژنیک+گلوکوژنیک در اثر تجزبه هم واسطه‌های چرخ کربس و هم استیل کوآ یا استواستیل کوآ را می‌توانند تولید کنند.
پروتیین‌های بدن در سراسر طول حیات در حال ساخته و تجزیه شدن هستند. اسیدهای آمینه سنتز شده هیچگاه ذخیره نمی‌گردند، بنابراین اگر در ساختمان پروتئین به کار نروند تجزیه خواهند شد.
اسکلت کربنی اسیدهای آمینه می‌توانند به کربوهیدارت‌ها و چربی‌ها تبدیل گردد. به اسیدهای آمینه‌ای که به استیل کوآنزیم آ و استوامیتل کوآ تبدیل شوند، کتوژنیک گفته می‌شوند. در مقابل به اسیدهای آمینه‌ای که به پیروات، آلفا- کتو گلوتارات و سوکسینل کوآ، فومارات واگز الواستات تبدیل می‌شوند، گلوکوژنیک اتلاق می‌گردد. کاتابولیسم چند اسید آمینه خاص را بررسی می‌کنیم.
1-3-3 انتقال گروه آمین
در مرحله بعدی گلوتامات تولید شده وارد میتوکندری شده و با استفاده از آنزیم گلوتامات دهیدروژناز گروه آمین را آزاد می‌کند. بنابراین گروه آمین در میتوکندری آزاد می‌شود.

دسته بندی : علمی