برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

رابطه های فشار-تماس بسیار نزدیک
در نرم افزار رابطه های فشار از طریق تماس بسیار نزدیک می تواند بعنوان یک مدل تماس مورد استفاده قرار گیرد [14].
استفاده از رابطه تماس سخت
در نرم افزار رابطه های فشار از طریق تماس بسیار نزدیک می تواند به عنوان یک مدل تماسی مورد استفاده قرار گیرد [24].
رایج ترین ارتباط فشار-تماسی در شکل 3-4 نمایش داده شده است. با این وجود بسته به روش اجرای به کار گرفته شده. شرایط نقوذی صفر ممکن است بصورت یکباره به وجود بیاید. وقتی سطوح با هم تماس می یابند. هر گونه فشار سطح می تواند میان آن ها انتقال پیدا کند، اگر فشار تماس تا صفر کاهش یابد، سطوح از یکدیگر جدا می شوند. سطوح جدا شده از یکدیگر، در زمانی که فضای خالی میان آن ها تا صفر کاهش می یابد، مجددا با یکدیگر تماس پیدا می کنند [24].
شکل 3-4: رابطه بین فشار- تماس عمودی [24]
استفاده از ارتباط تماسی «سخت» اصلاح شده در تحلیل استاندارد
در تحلیل استاندارد می توان یک ارتباط فشار-تماسی اصلاح شده را بر پایه گام به گام تعیین نمود. همچنین می توان، ارتباط تماسی سخت که بطور پیش فرض موجود است را برای رسیدن به نقاط «n»بر روی سطح تا حد Overclose با یک فاصله معین hmax و پیش از انتقال فشار تماس تعیین نمود. اگر Overclousure بیشتر از hmax شود، شرایط تماس از حال «باز»به حالت «بسته» تغییر یافته، برآمدگی پیرو نیز به سطح اصلی بازگشته و تماس «سخت» بوجود می آید. همچنین می توان «ارتباط پیش فرض» را تعیین و اصلاح نمود تا به سطح اجازه داده شود که فشار تماسی «کشش» را تا یک مقدار خاص Pmax و بیش از جدا شدن آن ها انتقال دهد[24].
بررسی مدل رفتاری آسیب پلاستیک بتن (CDP)
معیار گسیختگی در محدوده پلاستیک ماده تحت تنش های ترکیبی بیان می شود. این معیار به دو دسته عمده براساس پاسخگویی ماده به فشار هیدرواستاتیک تقسیم بندی می شود. در اکثر مواد، رفتار شکل پذیر با نام وابسته به فشار هیدرواستاتیک شناخته می شوند و مواد غیر فلزی مانند خاک، سنگ ها و بتن از این دسته بوده و وابسته به فشار هستند.
حالت پلاستیسیته میزان آسیب به بتن یکی از مدل های ترکیبی می باشد که توسط کاچانوف (Kachanov) ارائه شد و تکمیل بیشتر آن توسط رایوتنوف (Rabotnov) و سایرین انجام گرفت، معادله ترکیبی مواد توسط کمیت اسکالر ایزوتروپیک میزان آسیب شکل زیر را می دهد [24]:
(3-11)
در این فرمول عامل تنش کاچی (Cauchy) می باشد، d سنجش گر میزان افت سختی متغیر می باشد، به همین ترتیب، تانسور کرنش، سختی الاستیک اولیه (آسیب نرسیده) مواد می باشد، در حالیکه بعنوان تانسور میزان سختی الاستیک افت کرده می باشد. تانسور تنش مؤثر بشرح زیر تعریف شده است:
(3-12)
در این فرمول کرنش پلاستیک می باشد. در فرمول بندی لازم است که تغییرات میزان افت مد نظر قرار گیرد.
(3-13)
یک سری از تانسور های تنش و سخت شدگی (نرم شدگی) متغیرها در مدل CDP حاکم می شود، میزان افت سختی در ابتدا ایزوتروپیک می باشد و بعنوان متغیر افت dc در منطقه فشار و متغیر dt در منطقه کشش تعریف گردیده است. بنابراین در نهایت تانسور تنش کاچی وابسته به تانسور تنش مؤثر از بین پارامتراسکالر افت (1-d) می باشد:
(3-14)
وضعیت آسیب در حالت کشش و فشار بطور مستقل به دو نوع متغیرهای سختی تقسیم بندی می شوند، و ، که به ترتیب به معادل کرنش پلاستیک در حالت کشش و فشار عطف می شود. تکامل متغیرهای سخت شدگی توسط عبارت داده شده زیر می باشد:
(3-15)
ترک خوردگی (کشش) و خرد شدگی (فشار) نشان داده شده در بتن با افزایش مقادیر سخت کننده ها ( نرم کننده ها) متغیر می باشد. این متغیرها میزان رشد حاصله در سطح جاری شدگی و افت های ایجاد شده در میزان سختی الاستیکی را کنترل می نماید. تابع جاری شدگی فاصله یک سطح در حالت تنش را با وضعیت شکست یا میزان آسیب مشخص می نماید:
(3-16)
جریان پلاستیک بوسیله تابع پتانسیل جریان براساس فرمول زیر کنترل می شود:
(3-17)
دسته بندی : علمی