برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Colorless crystals, m.p. 77 – 80oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 3480, 3345 (NH2), 1746, 1690 (2 C=O, ester), 1645 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C26H42N3O8P: C, 56.21; H, 7.62; N, 7.56%. Found: C, 55.9; H, 7.6; N, 7.8. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.77 (9 H, t, 3 CH3), 1.19 (6 H, sextet, 3 CH2), 1.49 (6 H, quintet, 3 CH2), 3.44 (3 H, s, OCH3), 3.60 (3 H, s, OCH3), 3.88 (6 H, t, POCH2), 6.36 (1 H, d, 3JHP = 16 Hz, CHN), 6.65 (2 H, broad s, NH2), 7.28 – 7.65 (5 H, m, 5 CH aromatic), 7.93 (1 H, s, N=CH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.70 (3 CH3), 18.41 (3 CH2), 31.76 (d, 3Jcp = 7 Hz, 3 CH2), 41.46 (d, 1Jcp = 144 Hz, C=P), 49.85 and 52.23 (2 OCH3), 54.87 (d,2Jcp = 14 Hz, CHN), 67.89 (d, 2Jcp = 6 Hz, 3 OCH2), 126.77, 128.91, 136.15 and 143.56 (aromatic), 157.29 (C=N), 159.32 (C=O), 169.05 (d, 2Jcp = 19 Hz, C=O ester), 171.78 (d, 3Jcp = 19 Hz, C=O ester). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 53.6.

Diethyl 2- (tributoxyphosphoranyl) – 3-[5- (4-chlorophenyl) -2-oxo-1, 3, 4-triazapent-4-en-3-yl] succinat (4b).
Colorless crystals, m. p. 117 – 119 oC. IR (KBr) (νmax, cm-1): 3495, 3360 (NH2), 1746, 1688 (2 C=O, ester), 1642 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C28H45ClN3O8P: C, 54.41; H, 7.34; N, 6.80%. Found: C, 54.3; H, 7.3; N, 6.9. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.78 (9 H, t, 3 CH3), 1.07 and 1.13 (6 H, 2 t, 2 CH3), 1.18 (6 H, sextet, 3 CH2), 1.49 (6 H, quintet, 3 CH2), 3.88 (6 H, t, POCH2), 3.94 and 4.04 (4-H, m, 2 OCH2), 6.34 (1 H, d, 3JHP = 16 Hz, CHN), 6.63 (2 H, broad s, NH2), 7.40 – 7.68 (4 H, m, 4 CH aromatic), 7.96 (1 H, s, N=CH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.71 (3 CH3), 14.43 and 15.35 (2 CH3 of ethyl groups), 18.44 (3 CH2), 31.81 (d, 3Jcp = 7 Hz, 3 CH2), 41.46 (d, 1Jcp = 143 Hz, C=P), 54. 97 (d, 2Jcp = 14 Hz, CHN), 58.02 and 60.66 (2 OCH2), 67.74 (d, 2Jcp = 6 Hz, 3 OCH2), 128.38, 128.97, 135.16 and 142.12 (aromatic), 157.24 (C=N), 162.71 (C=O), 168.69 (d, 2Jcp = 19 Hz, C=O ester), 171.16 (d, 3Jcp = 19 Hz, C=O ester). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 54.3

Dimethyl 2- (tributoxyphosphoranyl) – 3-[5- (3-methoxyphenyl-2-oxo-1, 3, 4-triazapent-4-en-3-yl] succinat (4c).
Colorless crystals, m.p. 107-110oC. IR (KBr) (νmax, cm-1): 3475, 3340 (NH2), 1743, 1685 (2 C=O, ester), 1640 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C27H44N3O9P: C, 55.37; H, 7.57; N, 7.18%. Found: C, 55.2; H, 7.5; N, 7.4. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.78 (9 H, t, 3 CH3), 1.19 (6 H, sextet, 3 CH2), 1.49 (6 H, quintet, 3 CH2), 3.44 (3 H, s, OCH3), 3.59 (3 H, s, OCH3), 3.77 (3 H, s, OCH3), 3.88 (6 H, t, POCH2), 6.35 (1 H, d, 3JHP = 16 Hz, CHN), 6.67 (2 H, broad s, NH2), 7.12-7.34 (4 H, m, 4 CH aromatic), 7.89 (1H, s, N=CH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.75 (s, 3 CH3), 18.51 (s, 3 CH2), 31.82 (d, 3Jcp = 7 Hz, 3 CH2), 41.51 (d, 1Jcp = 145 Hz, C=P), 49.84 and 52.24 (2 OCH3), 55.25 (d,2Jcp = 14 Hz, CHN), 55.59 (s, OCH3), 67.90 (d, 2Jcp = 6 Hz, 3 OCH2), 110.90, 115.57, 119.94, 129.97, 138.27 and 143.69 (aromatic), 157.29 (C=N), 159.98 (C=O), 169.12 (d, 2Jcp = 19 Hz, C=O ester), 171.81 (d, 3Jcp = 19 Hz, C=O ester). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 54.0.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع گیاهان دارویی و جوامع انسانی

Diethyl 2- (tributoxyphosphoranyl) -3-[5- (3-methoxyphenyl) – 2-oxo-1, 3, 4-triazapent-4-en-3-yl] succinat (4d).
Colorless crystals, m.p. 72 – 75oC. IR (KBr) (νmax, cm-1): 3540, 3355 (NH2), 1742, 1698 (2 C=O, ester), 1639 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C29H48N3O9P: C, 56.76; H, 7.88; N, 6.85%. Found: C, 56.6; H, 7.8; N, 7.0. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.79 (9 H,t, 3 CH3), 1.07 and 1.14 (6 H, 2 t, 2 CH3 of ethyl groups), 1.19 (6 H, sextet, 3 CH2), 1.50 (6 H, quintet, 3 CH2), 3.75 (3 H, s, OCH3), 3.89 (6 H, t, POCH2), 3.95 and 4.07 (4 H, m, 2 OCH2), 6.33 (1 H, d, 3JHP = 16 Hz, CHN), 6.66 (2 H, broad s, NH2), 7.13 – 7.64 (4 H, m, 4 CH aromatic), 7.95 (1H, s, N=CH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.71 (s, 3 CH3), 14.43 and 15.36 (2 CH3), 18.53 (s, 3 CH2), 31.85 (d, 3Jcp = 7 Hz, 3 CH2), 41.42 (d, 1Jcp = 141 Hz, C=P), 54.95 (d, 2Jcp = 14 Hz, CHN), 55.49 (OCH3), 57.96 and 60.72 (2 OCH2), 67.73 (d, 2Jcp = 6 Hz, 3 OCH2), 110.83, 115.38, 119.97, 129.91, 139.52 and 143.70 (aromatic), 157.28 (C=N), 159.97 (C=O), 168.65 (d, 2Jcp = 19 Hz, C=O ester), 171.28 (d, 3Jcp = 19 Hz, C=O ester). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 53.7.

Di-t-butyl 2- (tributoxyphosphoranyl) -3-[5- (3-methoxyphenyl-2-oxo-1, 3, 4-triazapent-4-en-3-yl] succinat (4e).


Colorless crystals, m.p. 103 – 106oC, IR (KBr) (νmax, cm-1): 3400, 3290 (NH2), 1737, 1689 (2 C=O, ester), 1641 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C33H56N3O9P: C, 59.18; H, 8.43; N, 6.27%. Found: C, 58.9; H, 8.4; N, 6.1%. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.79 (9 H, t, 3 CH3), 1.19 (6 H, sextet, 3 CH2), 1.37 (s, 9 H), 1.39 (s, 9 H), 1.50 (6 H, quintet, 3 CH2), 3.75 (3 H, s, OCH3), 3.86 (6 H, t, POCH2), 6.18 (1H, d, 3JHP = 16 Hz, CHN), 6.72 (2 H, broad s, NH2), 7.18-7.34 (4 H, m, 4 CH aromatic), 8.05 (1 H, s, N=CH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.82 (3 CH3), 18.52 (3 CH2), 28.24 and 29.06 (6 CH3 of 2 t-Bu), 31.97 (d, 3Jcp = 7 Hz, 3 CH2), 41.41 (d, 1Jcp = 141 Hz, C=P), 55.43 (d, 2Jcp = 14 Hz, CHN), 55.62 (OCH3), 67.18 (d, 2Jcp = 6 Hz, 3 OCH2), 76.98 and 79.63 (2 O-C (CH3) 3), 110.97, 115.31, 119.80, 129.80, 137.80 and 143.44 (aromatic), 157.31 (C=N), 159.91 (C=O), 168.25 (d, 2Jcp = 19 Hz, C=O ester), 169.99 (d, 3Jcp = 19 Hz, C=O ester). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 54.5.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، شرکت های تولیدی

Diethyl 2- (triethoxyphosphoranyl) -3 – [5-phenyl-2-oxo-1, 3, 4-triazapent-4-en-3-yl] succinat (4f).
Colorless crystals, m.p. 78 – 81 oC, IR (KBr) (νmax, cm-1): 3540,3355 (NH2), 1742, 1698 (2 C=O, ester), 1639 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C22H34N3O8P: C, 52.90; H, 6.86; N, 8.41%. Found: C, 52.9; H, 6.7; N, 8.6%. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.98 1.12 (15 H, m, 5 CH3), 3.95 – 4.05 (10 H, m, 5 OCH2), 6.28 (1 H, d, 3JHP = 16 Hz, CHN), 6.54 (2 H, broad s, NH2), 7.32 – 7.66 (5 H, m, 5 CH aromatic), 7.97 (1H, s, N=CH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.75 (d, 3JCP = 6 HZ, 3 CH3), 14.21 and 14.33 (2 CH3), 41.46 (d, 1Jcp = 141 Hz, C=P), 54.73 (d,2Jcp = 14 Hz, CHN), 62.89 and 93.22 (2 OCH2), 65.32 (d, 2Jcp = 7 Hz, 3 POCH2), 126.42, 128.90, 137.11 and 143.56 (aromatic), 157.29 (C=N), 159.32 (NC=O), 169.05 (d, 2Jcp = 19 Hz, C=O ester), 171.78 (d, 3Jcp = 19 Hz, C=O ester). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 54.2.

فصل سوم
بحث و نتیجه گیری:

3- 1) تحلیل ساختارمشتقات سنتز شده
الف) مطالعه ما روی واکنش بین تری فنیل فسفین، دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها و N- آمینورودانین به تولیدهتروسیکلهای زیرمنجرشد.

ساختارهمه ترکیبات با استفاده ازطیفهای NMR 13C،1H وIR تشخیص داده شده است. طیف جرمی این ترکیبات تقریباٌ مشابه هستند و پیک یون مولکولی را بصورت پیک پایه نشان می دهند. طیف H NMR 1 ازترکیب a 4 یک علامت سه تایی با ppm δ =1. 35 HZ J =7و یک علامت چهارتایی با ppm HZ, δ =4.33 J =7مربوط به گروه اتیل را نشان می دهد. یک پیک پهن با انتگرال 2 در ppm 5.26 δ = مربوط به NH ها ظاهر شده است که با افزایش D2O حذف می شود. یک علامت یکتایی با ppm 6.89 δ = مربوط به CH الفینی را نشان می دهد. در طیف 13C NMR هفت علامت جداگانه ای نشان می دهند که ساختار پیشنهاد شده را تایید می کند. طیف جرمی ترکیب a 4 پیک یون مولکولی را بصورت پیک پایه در 232 نشان داد. طیف IR ترکیب a 4 حضورگروه NH در3200 cm- 1 و 3300 و دو گروه کربونیل در1 cm- 1680 و 1715 ساختارآن را تایید می کند.
ب) واکنش بین هیدرازید اسیدها، استرهای استیلنی وتری فنیل فسفین پیرازولهای استخلاف شده زیررا تولید می کند.

دسته بندی : علمی