برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل (1)
این اجزای دوقطبی می توانند به وسیله یک واکنشگرالکترون دوست (آلدهیدها یا همان ترکیبات استیلنی) یا یک واکنشگر پروتونی (الکل، آمید، فنول و غیره) به دام بیفتند و محصولاتی مانند ایلیدها، فسفورانها و اسپیرو فسفورانها را تولید نمایند.
1-5) واکنش فسفین های نوع اول و دوم با آلکین ها
واکنش فسفین ها و ترکیبات استیلنی توجه بسیاری ازمحققین را به خود جلب کرده وموضوع مطالعات بیشماری بوده است [10-11]. آلکین های غیرفعال پذیرای حمله هسته دوستی فسفین های نوع اول و دوم نیستند. دی فنیل فسفین به آهستگی در دمای c˚ 100 به فنیل استیلن و دی فنیل استیلن افزوده می شود و محصول افزایش آنتی می دهد [12]، اما مکانیسم افزایش کاملاً مشخص نیست. (شکل 2)

شکل (2)
ظاهراً پیوند سه گانه تا حدی از طریق مزدوج شدن با استخلافهای فنیل غیرفعال شده است[13]. وجود استخلافهای الکترون کشنده درآلکین موجب فعال شدن آنها نسبت به افزایش هسته دوستی می شود. به عنوان مثال ازافزایش دواکی والان دی فنیل فسفین به دی متیل استیلن دی کربوکسیلات وسپس افزایش متیل یدید وحذف هیدروژن یدید،2،1 – آلکیلیدین بیس فسفران به دست می آید. [14] (شکل 3)

شکل (3)
1-6) واکنش تری فنیل فسفین با ترکیبات استیلنی کم الکترون
فسفین ها با استرهای استیلنی واکنش می دهند و برحسب شرایط واکنش، فرآورده های مختلفی را تولید می کنند. برای مثال، ازواکنش تری فنیل فسفین با دی متیل استیلن دی کربوکسیلات (DMAD) درc ْ50- محصول افزایشی ناپایدار2:1 یعنی سیکلوپروپنیل متیلیدین فسفوران حاصل می شود که در اثر گرم شدن تا دمای اتاق دو فراورده افزایشی پایدار به دست می دهد.
این فراورده ها عبارت اند از:
تترا متیل 1،1،2- تری متیل – H 2- فسفو 5،4،3،2 تترا کربوکسیلات [15-16]و تری متیل 3- متوکسی – 4- اکسو – 5 – (تری فنیل فسفورانیلیدین) – 1- سیکلو پنتان 3،2،1 تری کربوکسیلات. [17-18]
محصول افزایشی ناپایدارهم چنین با تری فنیل فسفین واکنش می دهد و تترا متیل 1،4 بیس – (تری فنیل فسفورا نیلیدین) بوت -2- ان – 4،3،2،1 – تترا کربوکسیلات [17] را تولید می کند.
1،4 – دی فسفوران ازواکنش دو پاره شدن بتائین همراه با خروج گروه کربوکسیل نیزتولید می شود. بتائین ازواکنش تری فنیل فسفین با DMAD درمجاورت کربن دیوکسید تولید می شود.
ازطرف دیگردرمجاورت مقدار اضافی تری فنیل فسفین ترکیب 2،1- دی فسفوران تشکیل می شود. (شکل 4)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه استانداردهای حسابداری و کشورهای توسعه یافته

شکل (4)
1-7) واکنش فسفینهای نوع سوم با (DMAD) درمجاورت واکنشگر پروتونی
اگراین واکنش درمجاورت یک واکنشگر پروتونی (ZH) مثل متانول یا فنول انجام شود، اجزای کربانیونی فوراً با این واکنشگرها به دام افتاده و پروتونه می شود. سپس Z ممکن است به اتم فسفر حمله کند وفسفران وینیل را تشکیل دهد ویا دراثرافزایش مایکل منجربه تشکیل ایلید شود. (شکل5)
شکل (5)
ویلسون و تبی [18] واکنش تری فنیل فسفین با استرهای استیلنی مختلف را درمحیط الکل مطالعه کرده اند ونشان داده اند که الکوکسی فسفوران تشکیل می شود که ازطریق الکل کافت حد واسط وینیل فسفونیم به دست می آید. (شکل 6)

شکل (6)
واکنش تری فنیل فسفین و DMAD درمجاورت اسیدهای OH مناسب، منجربه واکنش ویتیگ درون مولکولی و تشکیل هتروسیکلهای جدید می شود. برای مثال واکنش α- هیدروکسی کتونها با تری فنیل فسفین وDMAD منجر به تولید دی هیدروفورانها می شود. [19-20] (شکل 7)

دسته بندی : علمی