برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ساختارهمه ترکیبات با استفاده ازطیفهای NMR 13C، 1H و IR تشخیص داده شده است. طیف H NMR 1 ازترکیب a 3 یک علامت سه تایی با (δ = 1.29 ppm, J = 7 HZ) و یک علامت چهارتایی با (δ = 4.26 ppm, J = 7 HZ) مربوط به گروه اتیل را نشان می دهد. یک پیک پهن با انتگرال 1 در (δ = 11.22 ppm) مربوط به OH ظاهر شده است که با افزایش D2O حذف می شود. پروتونهای آروماتیک دوعلامت سه تایی ویک علامت دو تایی در7.41, 7.54و 7.94 به ترتیب ظاهر شدند. در طیف 13C NMR یازده علامت جداگانه ای نشان می دهند که ساختار پیشنهاد شده را تایید می کند. طیف جرمی ترکیب a 3 پیک یون مولکولی را در260 نشان داد. طیف IR ترکیب a 3 حضورگروه OH در3180 cm-1 ودوگروه کربونیل در17 30, 16 6 2 cm-1 درساختار آن را تایید می کند.
واکنش فوق درغیاب تری فنیل فسفین نیزانجام ومحصولات پایدارزیرتولید شد.

طیف H NMR 1 ازترکیب a 4 دوعلامت یک تایی در δ = 3.61 ppm و δ = 3.73 ppm مربوط به دو گروه متوکسی و یک علامت یک تایی در δ = 3.87 ppm را برای پروتونهای متیلن نشان می دهد. طیف 13C NMR ترکیب a 4 سه علامت درناحیه آلیفاتیک که مربوط به دوگروه متیل ومتیلن است نشان می دهد.


ج) نتیجه مطالعه ما روی واکنش بین آلدیید بنزوییل هیدرازونها، دی متیل استیلن دی کربوکسیلات وتری فنیل فسفین منجربه تولید ایلیدهای پایدار فسفرگردید.

ساختارهمه ترکیبات با استفاده ازطیفهای NMR P 31, 13C،1H و IR تشخیص داده شده است. طیف H NMR 1 از ترکیب a 4 دو علامت یک تایی در δ = 2.82 ppm و =3.60 ppm δ مربوط به دو گروه متوکسی و یک علامت دوتایی, 3JHP = 16 HZ) 5.72 ppm = δ (دربرای پروتون متین ویک علامت یک تایی در δ = 8.35 ppm برای پروتون CH=N نشان می دهد وپروتونهای آروماتیک درناحیه 7.06 -7.32 بصورت چندگانه ظاهر شده است. طیف NMR P 31 یک علامت یک تایی در 23.2 نشان می دهد.
د) ازواکنش تری آلکیل فسفیتها وDMAD درحضورN – آریل- یدروکسی نفتالن- 2 – کربوکسامید فسفوناتهای پراستخلاف تولید شد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره انتشار دی اکسیدکربن و گازهای گلخانه ای

ساختارهمه ترکیبات با استفاده ازطیفهای NMR P 31،13C،1H وIR تشخیص داده شده است. طیف NMR P 31 ازترکیب 4cیک علامت یک تایی در21.6 ppm نشان می دهد.
طیف H NMR 1 ازآن ترکیب دوعلامت یک تایی در 3.60 ppmو= 3.92 δمربوط به دوگروه متوکسی ودوعلامت برای پروتونهای مجاوردر4.72 (dd, 2JHP = 21 Hz, 3JHH = 11 HZ) و5.34 (dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 11 HZ) را نشان می دهد. دوگروه بوتوکسی متصل به فسفردیاستروتوپیک هستند وعلامتهای جداگانه ای درطیف13C NMR نشان می دهند. ثابتهای کوپل پروتون- پروتون مجاورازمعادله کارپلوس پیروی می کند. [83-84] نوعاٌ، J gouche بین1.5 و 5 هرتز و Janti بین 10 و 14 هرتزتغییرمی کند. مشاهده 3JHH= 11 Hz برای پروتونهای مجاوردرترکیب4c نشان می دهد که یک آرایش آنتی برای این مراکز وجود دارد. از آنجایی که ترکیب 4c دارای 2 مرکزاستروژنیک می باشد، دو دیاسترومربا آرایش آنتی HCCH ممکن می باشد که در شکل زیرنشان داده شده اند.

(2R, 3R) -4 or (2S, 3S) -4 (2S, 3R) -4 or (2R, 3S) -4
کوپلاژ فسفر- کربن، Jcp3، نیزبه پیکربندی بستگی دارد، بطورمعمول کوپلاژ ترانس بزرگترازکوپلاژسیس است. [85 ] مشاهده 3Jcp = 2 Hz برای کربن نفتول و3Jcp= 20 Hz برای کربن کربونیل استرمطابق با آرایش4 3S) – و (2S وتصویرآینه ای آن4- (3R و2R) است.
ه) ما گزارش دادیم که واکنش تری آلکیل فسفیت با دی متیل استیلن دی کربوکسیلات حد واسط افزایشی فعال 1:1 تشکیل شده که به وسیله CHاسیدی قوی مانند، ایندان 3،1 – دیون یا N’, N دی متیل باربیتوریک اسید به دام افتاده و فسفوناتهای پراستخلاف تولید می گردد.

ساختارهمه ترکیبات با استفاده ازطیفهای NMR P 31،13C،1H وIR تشخیص داده شده است. طیف IR ترکیب a 4 حضورسه گروه کربونیل در 17 12,16 19 cm-1و 1725 در ساختار آن را تایید می کند.
طیف H NMR 1 ازترکیب 4a سه علامت سه تایی برای متیلهای گروهای اتوکسی نشان می دهد. درδ = 3.66 ppm وppm = 3.81 δمربوط به دوگروه متوکسی ودوعلامت برای پروتونهای مجاوردر4.72 (dd, 2JHP = 21 Hz, 3JHH = 11 HZ,)
و5.34 (dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 11 HZ,), را نشان می دهد. درناحیه δ =4.01- 4.30 ppm متیلن های گروهای اتوکسی ویکی ازپروتونهای CHP بصورت چند گانه ظاهر شده اند. پروتون CHPدیگرعلامت دوتایی در4.68 (dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 12 HZ) نشان می دهد. ثابتهای کوپل پروتون- پروتون مجاورازمعادله کارپلوس پیروی می کند. نوعاٌ، J gouche بین1.5 و 5 هرتز و Janti بین 10 و 14 هرتز تغییرمی کند. مشاهده 3JHH= 11 Hz برای پروتونهای مجاوردرترکیب 4a نشان می دهد که یک آرایش آنتی برای این مراکز وجود دارد. ازآنجایی که ترکیب 4a دارای 2 مرکزاستروژنیک می باشد، دو دیاسترومربا آرایش آنتی HCCH ممکن می باشد که دیاسترومرشناسایی شده درشکل نشان داده شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد برنامه ریزی فضایی و تعداد پرسنل

کوپلاژ فسفر- کربن، Jcp 3، نیز به پیکربندی بستگی دارد، بطورمعمول کوپلاژترانس بزرگترازکوپلاژسیس است. مشاهده 3Jcp = 2 Hz برای کربن نفتول و3Jcp= 20 Hz برای کربن کربونیل استرمطابق با آرایش4 3S) – و (2R وتصویرآینه ای آن4- (3R و2S) است.
و) نتیجه مطالعه واکنش تری آلکیل فسفیت با دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها درحضور نیتروژن اسیدی مانند آلدهید سمی کاربازونها منجربه تولید فسفیت ایلیدهای استخلاف شده زیرگردید.

ساختار همه ترکیبات با استفاده از طیفهای NMR P 31،13C،1H و IR تشخیص داده شده است. طیف NMR P 31 ازترکیب e 4 یک علامت یک تایی در54.6 نشان می دهد. طیف H NMR 1 ازترکیب 4a داشتن سه گروه بوتوکسی را نشان می دهد. دوعلامت یک تایی در δ = 3.44 ppm و δ = 3.60 ppm مربوط به دوگروه متوکسی ویک علامت دو تایی در (δ = 6.36 ppm, 3JHP = 6 HZ) برای پروتون متین و یک علامت یک تایی در δ = 7.93 ppm برای پروتون CH=N نشان می دهد و پروتونهای آروماتیک درناحیه δ =7.28 -7.65 ppm بصورت چندگانه ظاهرویک پیک پهن با انتگرال 2در
(δ = 6.75 ppm) مربوط به NH2 ظاهرشده است که با افزایش D2O حذف می شود.

دسته بندی : علمی