برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Obaidat و همکاران [11] “بهسازی تیرهای بتن مسلح با استفاده از ورق های کامپوزیت” را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی به منظور بررسی رفتار سازه ای تیرهای بتن مسلح کاملاً آسیب دیده بهسازی شده توسط ورق های CFRP را در ناحیه برشی یا در ناحیه خمشی نشان می دهد. استفاده ورق های CFRP به روش چسباندن خارجی سبب افزایش حداکثر بار می شود. افزایش حداکثر بار نمونه های بهسازی شده در حدود 23 درصد برای تقویت برشی و بین 7- 33 درصد برای تقویت خمشی به دست آمده است، همچنین تقویت سبب تغییر مود شکست به شکست ترد می شود. از طرفی تقویت تیرها سبب کاهش عرض ترک در مقایسه با تیر کنترل می شود.نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که افزایش طول ورق های CFRP در ناحیه خمشی سبب افزایش کارایی ترمیم و افزایش مقاومت بتن می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مود شکست اصلی، جداشدگی ورق CFRP از سطح بتن است که تاثیر تقویت را کاهش می دهد.
Pannirselvam و همکاران [12] “مدل تقویت تیر بتن مسلح دارای تقویت FRP به روش خارجی” را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه تحقیقی رفتار سازه ای تیرهای بتن مسلح دارای تقویت های FRP به روش چسباندن خارجی را ارزیابی می نماید و در این مطالعه 3 نسبت فولاد متفاوت با 2 نوع GFRP مختلف و 2 نوع ضخامت در هر نوع GFRP استفاده شده است و جمعاً 15 نمونه تیر مستطیلی به طول 3 متر برای این مطالعه ساخته شده است. 3 نمونه تیر به عنوان تیر کنترل و مابقی نمونه ها با استفاده از ورق های GFRP تقویت شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تیرهای تقویت شده با صفحات GFRP عملکرد بهتری را نشان می دهند. مقاومت خمشی و شکل پذیری با افزایش ضخامت ورق های GFRP به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. افزایش مقدار بارهای ترک اولیه برای ورق های GFRP Woven Roving به ضخامت mm3 بیش از 89/88 درصد و برای ورق های WRGFRP به ضخامت mm5 در حدود 100 درصد است و افزایش شکل پذیری در تیرهای تقویت شده با ورق های WRGFRP به ضخامت mm5 در حدود 01/56 درصد و 69/64 درصد است. تغییر شکل های ناشی از ایجاد اولین ترک ها در ناحیه کششی تیرها برای ورق های GFRP بسیار بالاتر است و بیشترین کاهش بار ترک اولیه برای ورق های به ضخامت mm3 بیش از 59/50 درصد و برای ورق های به ضخامت mm5 بیش از 59/58 درصد است. بارهای تسلیم به سبب چسباندن ورق های GFRP به طور قابل توجهی افزایش می یابد. افزایش سطح بدست آمده توسط ورق های WRGFRP بسیار بیشتر از ورق های Chopped Strand Mat GFRP می باشد. افزایش بار تسلیم برای ورق های CSMGFRP با ضخامت mm3 بیش از 40 درصد و برای CSMGFRP با ضخامت mm5 بیش از 57/128 درصد، برای ورق های WRGFRP با ضخامت mm3 بیش از 33/103 درصد و برای WRGFRP با ضخامت mm5 بیش از 200 درصد می باشد. مقادیر تغییر شکل تسلیم تیرهای تقویت شده با GFRP در مقایسه با تیرهای کنترل بسیار کمتر است به طوری که میزان کاهش تغییرشکل تسلیم برای تیرهای تقویت شده با ورق های GFRP به ضخامت mm3 بین 99/7 – 03/28 درصد و برای تیرهای تقویت شده با ورق های GFRP به ضخامت mm5 از 19/5 درصد تا 54/28 درصد می باشد. میزان افزایش بار نهایی برای تیرهای تقویت شده با ورق های CSMGFRP به ضخامت mm3 بین 57/28 – 40درصد و برای تیرهای تقویت شده با ورق های CSMGFRP به ضخامت mm5 بین57/28 – 57/128 درصد می باشد. در رابطه با بار نهایی، نتایج تقویت تیرها با استفاده از WRGFRP در مقایسه با CSMGFRP بسیار بهتر است. به طوری که میزان افزایش مقاومت نهایی برای تیرهای تقویت شده با ورق های WRGFRP به ضخامت mm3 بین 86/42 – 33/103 درصد و برای تیرهای تقویت شده با ورق های WRGFRP به ضخامت mm5 بین 60 – 200 درصد است.
جهانگیری و خالو [2] در مورد “بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح دارای بازشو جان با استفاده از آنالیز اجزاء محدود” مطالعه ای را انجام دادند که در آن هدف بررسی و ارزیابی استفاده از روش آنالیز اجزاء محدود برای آنالیز تیرهای پیوسته بتن مسلح عمیق دارای بازشو در جان بود. نتایج آن نشان داده است که با افزایش اندازه بازشو مقاومت برشی تیرها کاهش می یابد. مقدار این کاهش برابر 15درصد برای بازشوهای مربعی و 20درصد برای بازشوهای دایروی می باشد. با تبدیل بازشوها به دایروی مقاومت نهایی تیرها بین 2 تا 13درصد افزایش می یابد که بیشترین افزایش مقاومت برای تیرهای دارای بازشو بزرگ در دهانه برش داخلی است. بازشوهای دایروی دارای شکل پذیری بزرگتر از بازشو مربعی می باشند که در حدود 2 تا 16درصد است.
Park و همکاران [13] روی “روش فشار ـ کشش برای اعضای بتن آرمه عمیق تقویت شده با CFRP” کار کردند. روش STM برای تحلیل تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده با CFRP، هنگامی که ورق CFRP مانند یک تنش کششی اضافی عمل می کند، استفاده می شود. در این تحقیق با استفاده از روش STM، طراحی و تحلیلی کاربردی برای اعضای بتن آرمه عمیق تقویت شده با ورق های CFRP ارائه شده است. در مجموع نتایج آزمایش 17 تیر عمیق آزمایشگاهی با نتایج روش STM مقایسه شد و دیده شد که روش STM بهترین تطابق را با نتایج آزمایش بدست می دهد.
El Maaddawy and Sherif [14] مطالعه ای در رابطه با “استفاده از کامپوزیت های FRP در مقاوم سازی برشی تیرهای عمیق بتن آرمه دارای بازشو” انجام دادند. این مقاله نتایج یک کار تحقیقی روی ارزیابی پتانسیل استفاده از ورق های CFRP خارجی (سطحی) به عنوان یک راه حل مقاوم سازی جهت افزایش مقاومت تیرهای عمیق بتن آرمه دارای بازشو را نشان می دهد. در این مطالعه 13 تیر عمیق دارای بازشو ساخته شد و تحت بارگذاری 4 نقطه ای مورد آزمایش قرار گرفته شد. نمونه آزمایش دارای دو بازشوی دایره ای، هریک در ناحیه برشی، که به صورت متقارن در دو انتهای دهانه برشی تیر است، می باشد. پارامترها شامل اندازه بازشو، موقعیت و مقدار ورقه های CFRP می شود. پاسخ سازه ای تیرهای عمیق دارای بازشو عمدتاً به درجه انقطاع مسیر طبیعی بار بستگی دارد. استفاده از CFRP خارجی جهت تقویت برشی در اطراف بازشوها در جهت بالا بردن مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن آرمه بسیار مفید واقع شده است. افزایش مقاومت به سبب استفاده از ورق های CFRP، 35 تا 73 درصد است. در مقابل باتوجه به نتایج آزمایش، یک روش تحلیل برای پیش بینی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن آرمه ی شامل بازشوهای تقویت شده با ورق های CFRP مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته شد.
Dash [15] به بررسی “تقویت تیرهای بتن مسلح با استفاده از GFRP” پرداخت. در این تحقیق آزمایشگاهی به بررسی رفتار خمشی و برشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق های GFRP پرداخته شده است. این آزمایش شامل 2 گروه از تیرهای بتن مسلح، گروه یک، شامل 3 نمونه تیر دارای ضعف در خمش و گروه دو، شامل 3 نمونه تیر دارای ضعف در برش است. با توجه به نتایج آزمایش ها و مقادیر مقاومت محاسبه شده در گروه یک، ترک ها خمشی اولیه در تیر تقویت شده از زیر (تیر شماره 2) در مقدار بارهای زیاد ظاهر می شود و ظرفیت نهایی تحمل بار در تیر دوم 33 درصد بیشتر از تیر شاهد(تیر شماره یک) می باشد. مقدار بار در ترک اولیه با تقویت تیر از ناحیه زیر تیر مانند تقویت از دو طرف تیر روند رو به افزایشی دارد و ظرفیت نهایی تحمل بار تیر تقویت شده از دو طرف (تیر شماره 3) 43 درصد بیشتر از تیر شماره یک و 7 درصد بیشتر از تیر شماره 2 می باشد. در گروه 2، تیر شاهد (تیر شماره یک)، همانطور که قبلاً ذکر شد به سبب ضعف در برش، دچار شکست برشی شد. پس از تقویت ناحیه برشی تیر (تیر شماره 2)، با افزایش بار، ترک های اولیه در ناحیه خمشی تیر پدید آمدند و ترک ها به سمت تار خنثی حرکت و رشد کردند. در نهایت همانطور که پیش بینی می شد شکست نهایی، شکست خمشی بود که نشان می دهد ورق های GFRP سبب افزایش مقاومت برشی تیر می شوند و ظرفیت نهایی تحمل بار تیر را 31 درصد بیشتر از تیر شاهد است. اما وقتی که تیر به روش دورپیچ U در ناحیه برشی (تیر شماره 3) تقویت شود، ظرفیت نهایی تحمل بار تیر در مقایسه با تیر شماره یک 48 درصد و در مقایسه با تیر شماره دو 13 درصد افزایش می یابد.
پناهی و عربزاده [4] بر روی ” پارامترهای موثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق های FRP” مطالعه ای را انجام دادند. در این تحقیق، تاثیر تعداد لایه ها و چگونگی آرایش ورق CFRP، بر ظرفیت بار نهایی و تغییر مکان وسط دهانه نسبت به بار اعمالی تیرهای عمیق بتن مسلح که به صورت خارجی با ورق های CFRP تقویت شده بودند، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. برای این منظور 14 نمونه شامل دو نمونه ی کنترلی و 12 نمونه تقویت شده، در نرم افزار تحلیل غیرخطی شدند. نتایج حاصل شده نشان داده است که استفاده از ورق های CFRP با تعداد لایه ها و آرایش های مختلف سبب افزایش بار نهایی تا میزان 125درصد در برخی از نمونه ها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق پوشش تیر عمیق در ناحیه دهانه برشی به صورت دورپیچ، بیشترین افزایش را در ظرفیت بار نهایی داشته است. تقویت به صورت عمود بر جهت ترک ها به صورت نواری نسبت به تقویت به صورت عمود بر جهت ترک ها به صورت صفحه ای به میزان 19درصد افزایش ظرفیت باربری از خود نشان داده است.
Mohammadhassani و همکاران [16] راجع به “مود های شکست و قابلیت سرویس تیرهای عمیق بتنی پر مقاومت خود متراکم شونده” مطالعه ای را انجام دادند. هدف اصلی از این مطالعه ساده کردن تشخیص و پیش بینی شکست تیر عمیق با توجه به میزان تغییرات درصد میلگردهای کششی و تقویت جان بود. 6 تیر عمیق بتنی پرمقاومت خود متراکم شونده تا مرحله ی گسیختگی و شکست تحت آزمایش قرار داده شدند. تنش روی سطح بتن در ناحیه وسط دهانه، میلگرد کششی و ناحیه فشاری بتن اندازه گیری شد. بار به صورت افزایشی اعمال شد و در هر افزایش بار ترک های جدید، عرض ترک ها و مسیر انتشار آنها مشاهده شد. نتایج به طور واضح نشان داد که، در شرایط محدود نهایی، توزیع تنش روی سطح بتن در وسط دهانه زیاد سهمی وار نیست. در تیرهای عمیق قبل از رسیدن به نقطه گسیختگی نهایی تارهای خنثی متعددی بدست آمده بود. به دلیل افزایش بار، تعداد تارهای خنثی کاهش و در بار نقطه گسیختگی تنها یک تار خنثی وجود خواهد داشت. اگر میلگردهای تقویت کششی طولی کمتر از مقداری که آیین نامه ی ACI توصیه کرده باشد، گسیختگی تیرهای عمیق بصورت خمشی است. به دلیل افزایش میلگرد کششی، گسیختگی به شکل خرد شدن بتن در نواحی گره ای به وضوح قابل مشاهده است. اولین ترک خمشی در وسط دهانه همیشه عمودی است که معمولاً در 25 تا 42 درصد حداکثر بار رخ می دهد.طول ترک در حدود 24/0 تا 6/0 برابر ارتفاع مقطع است. افزایش درصد میلگرد کششی همان طور که سبب افزایش تعداد ترک ها می شود، موجب کاهش طول ترک ها و عرض آن ها می شود.
Shafiq و همکاران [17] بر روی “تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح دارای بازشو با ورق های CFRP” بررسی را انجام دادند. این تحقیق تقویت تیرهای بتن مسلح با بازشوی مربع در ناحیه خمشی را توسط ورق های CFRP را بررسی می نماید. تمامی 5 نمونه تا حد شکست تحت بارگذاری 4 نقطه ای آزمایش شده بودند تا رفتار سازه ای مانند: مسیر ترک ها، حالت شکست، بار نهایی و نمودار بار- تغییر مکان را بررسی نمایند. نتایج آزمایش نشان داد که بازشو بزرگ در خمش ظرفیت و سختی تیر را کاهش می دهد؛ و تغییر شکل و بروز ترک را افزایش می دهد. وضعیت تقویت هر تیر تقویت نشده براساس مسیر ترک احتمالی طراحی شده بود. وجود بازشو مربعی بزرگ در تیر بتن مسلح، سختی و مقاومت تیر به ترتیب 19درصد و 48درصد کاهش می یابد. همچنین در حالت های تغییرشکل، وجود بازشوی دایره ای در ناحیه خمشی تغییر شکل تیر را در مقایسه با تیر ساده بیشتر از 30درصد افزایش می دهد. وجود ورق های CFRP در اطراف بازشوهای بزرگ در ناحیه خمشی موجب کاهش قابل توجه ترک های تشکیل شده در اطراف بازشو می شود و همچنین موجب کاهش تغییرشکل تیر در حدود 61درصد در نوع بازشوی مربعی می شود.
Alsaeq [18] بر روی “تاثیر شکل و محل بازشو بر روی مقاومت سازه ای تیرهای عمیق بتن مسلح با بازشو” تحقیقی را انجام داد. در این تحقیق اثرات شکل و محل بازشو بر روی رفتار سازه ای تیرهای عمیق بتن سلح با بازشو، با ثابت نگه داشتن اندازه بازشو مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی از نرم افزار اجزاء محدود جهت انجام تحلیل اجزاء محدود غیرخطی استفاده شد. مقاومت نهایی بدست آمده از نرم افزار اجزاء محدود تیر عمیق بتن مسلح با بازشو در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی کمتر از 20درصد اختلاف را نشان داد. این بررسی نشان داد که محل بازشو نسبت به شکل بازشو تاثیر بیشتری بر مقاومت سازه ای دارد، به طوری که قرارگیری بازشوها نزدیک گوشه های بالایی تیرعمیق می تواند مقاومت را دو برابر نماید. همچنین بازشو مستطیلی باریک (با جهت طول در راستای افقی) در مقایسه با بازشو مستطیلی بزرگ مقاومت سازه ای تیر عمیق را 40درصد کمتر کاهش می دهد.
Sayed و همکاران [19] بر روی “مدل سازی ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRP بر پایه شبیه سازی اجزاء محدود” انجام دادند. در این مقاله، تحلیل اجزاء محدود سه بعدی به منظور مطالعه تاثیر متغیرهای جدید بر روی ظرفیت برشی نهایی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP انجام دادند. در این مطالعه 55 نمونه با در نظر گرفتن اثر عرض تیر، مقاومت بتن، نسبت دهانه به عمق برش، ضخامت FRP و روش تقویت (دورپیچ کامل، دورپیچU و چسباندن طرفین) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای موجود در تحلیل موجب کرنش ثانویه در بالا و پایین تیرها می شود. همچنین نتایج نشان دادند که مدل پیشنهادی می تواند ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP را با دقت بالاتری به ترتیب برای چسباندن طرفین 9/18درصد، دورپیچ U 17درصد و دورپیچ کامل 3/18درصد نسبت به مدل های موجود محاسبه کند.
Jayajothi و همکاران [20] در مورد موضوع “تحلیل اجزاء محدود تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP با استفاده از ANSYS” مطالعه ای را انجام دادند. در این مطالعه از تحلیل اجزاء محدود غیرخطی برای شبیه سازی رفتار حالت های شکست تیرهای بتن مسلح تقویت شده در ناحیه برشی و خمشی با استفاده از ورق های FRP استفاده شده است. در این مطالعه 4 نوع تیر در نرم افزار ANSYS مدل سازی شده است، 2 نمونه تیر به عنوان تیر شاهد فاقد FRP و 2 نمونه تیر توسط ورق های CFRP، اولین تیر بتن مسلح به صورت ورق ساده در ناحیه کششی تیر بتن مسلح و دومین تیر بتن مسلح به صورت دور پیچ U تقویت شده اند. در این مطالعه روابط بار- تغییرشکل تا لحظه ی شکست و مسیرهای ترک به حاصل با نتایج آزمایشگاهی موجود در مقالات مقایسه شده است. نمودارهای بار- تغییرشکل به دست آمده از مطالعات عددی تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی گزارش شده توسط Jeyasehar و همکاران [21] و Ibrahim و همکاران [22] داشته است. به طوری که اگر ورق های CFRP به درستی در ناحیه کششی تیرهای بتن مسلح نصب شوند، مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. در این مطالعه اولین نمونه تیر تقویت شده بین 18 تا 20 درصد افزایش مقاومت خمشی را برای تقویت تک لایه نشان می دهد. ظرفیت تحمل بار دومین نمونه تیر بتن مسلحی که با استفاده از یک لایه CFRP دورپیچ U تقویت شده بیشتر از دومین تیر شاهد است. دومین تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق های CFRP بین 76 تا 82 درصد افزایش مقاومت خمشی را برای تقویت تک لایه نشان داده است. در این مطالعه نشان داده شده است که حل عددی جهت محاسبه و تخمین مقاومت تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP در مقایسه با محاسبات آزمایشگاهی بسیار ساده، ارزان و سریع است. همچنین حالت های کلی مدل های اجزاء محدود تطابق خوبی را با مشاهدات و اطلاعات بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی نشان می دهد.
Kachlakev [23] مطالعه ای روی “تحلیل اجزاء محدود و تایید مدل تیرهای بتن مسلح دارای ضعف برشی تقویت شده با ورق های GFRP” انجام داد. در این مطالعه وی به بررسی و مقایسه 2 نمونه تیر بتن مسلح، یک نمونه تیر بتن مسلح فاقد میلگرد برشی و یک نمونه تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق های GFRP در دو طرف تیر پرداخته است. در این مطالعه معلوم شده است که حالات کلی مدل های اجزاء محدود تطابق خوبی با مشاهدات و اطلاعات بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی دارد. اضافه نمودن تقویت GFRP به تیر کنترل، رفتار واقعی تیر و مدل را از شکست برشی اتفاقی نزدیک دو انتهای تیر به شکست خمشی ناشی از تسلیم میلگرد در وسط دهانه تغییر می دهد. تقویت برشی، ظرفیت تحمل بار را برای تیر آزمایشگاهی به اندازه 45 درصد و برای مدل اجزاء محدود به اندازه 15 درصد افزایش می دهد.
با توجه به مطالعات و بررسی های صورت گرفته در محدوده تیرهای عمیق بتن مسلح، تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو، تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP، و تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP، مشاهده می شود که تعداد زیادی از مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه ها به صورت آزمایشگاهی بوده است و مطالعات تحقیقی و عددی در رابطه با این موضوعات بسیار محدود است. و نیز این نکته قابل توجه است که در بیشتر مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته، تنها به یک موضوع تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP و تیرهای عمیق بتن مسلح و تیرهای عمیق بتن مسلح تقویت شده با FRP و نیز در برخی موارد چند موضوع تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو، تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در برخی مطالعات، نتایج بدست آمده از روش استفاده شده دقیق نبوده و نیاز به اصلاح دارد. از طرفی، با توجه به آزمایشگاهی بودن بسیاری از مطالعات صورت گرفته در زمینه های یاد شده، اگرچه که تا حد زیادی منطبق بر واقعیات است، اما بسیار وقت گیر و پرهزینه می باشند. از این رو، استفاده از روش آنالیز اجزاء محدود برای مطالعه ی اعضای سازه ای، بسیار با صرفه تر، دقیق تر و سریع تر است.
فصل سوم مدلسازی
مقدمه
با بسط و توسعه شیمی آلی در سال 1847، برزیلوس شیمیدان سوئدی اولین رزین ها را تهیه نمود و در سال 1909 توسط کبالت، رزینی دیگر ساخته شد. در سال 1930 دانشمندان به فکر استفاده از مواد تقویت کننده افتاده و مفهوم جدید مواد مرکب را پایه گذاری کردند. در سال 1942 پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه، 1946 مواد مرکب اپوکسی، 1962 پلاستیک های تقویت شده با الیاف کربن و شیشه و در سال 1975 مواد مرکبی از الیاف آرامید گرافیک ساخته شد. در حال حاضر نیز علاوه بر پیشرفت های جدید و ساخت مواد مرکب متنوع، این مواد کاربردهای وسیعی در صنعت پیدا نموده و تدریجا جایگزین مواد قدیمی شده اند.
در سال های اخیر استفاده از پوشش های الیاف تقویتی پلیمری (FRP) در کارهای مقاوم سازی سازه های موجود بسیار مورد توجه محققان و مهندسان قرار گرفته است و مطالعات علمی بر روی این موضوع انجام شده و می شود. روش های سنتی تقویت اعضای بتنی به دلیل مشکل بودن اجراء، زیاد شدن وزن و سختی سازه، زمانبر بودن و متوقف شدن کاربری سازه مناسب نیستند. از آنجایی که الیاف تقویتی پلیمری تا نقطه گسیختگی رفتار کاملا الاستیک خطی دارند و از طرفی مقاومت نهایی و کرنش حد الاستیک آنها نسبت به فولاد بسیار بیشتر است، از آنها برای مقاوم سازی اجزای سازه های بتنی استفاده می شود. تحقیقات انجام شده نشان می دهد در منحنی تنش کرنش بتن پس از آنکه عضو به حداکثر تنش می رسد مقاومت کاهش پیدا می کند، اما اگر از FRP استفاده شود شیب قسمت دوم منحنی نیز مثبت می گردد و با افزایش مقدار الیاف پلیمری مقاومت هم بیشتر می شود. مواد کامپوزیت پلیمری ترکیبی از دو ماده الیاف و رزین می باشند که در آنها الیاف عامل ایجاد مقاومت و رزین عامل ایجاد پیوستگی و یکپارچگی الیاف و همچنین عامل توزیع و انتقال یکنواخت بار به الیاف می باشند. رزین برای محافظت از الیاف و اتصال آنها به سطح انتقال نیرو از سازه به الیاف، استفاده می شود.
مدل سازی تیر بتنی
مدل سازی آسیب
در نرم افزار آباکوس برای در نظر گرفتن خرابی مصالح سه نوع ترک خوردگی قابل مدل سازی است که باید در بخش خواص مصالح تعریف شود:
مدل ترک خوردگی موضعی بتن
مدل ترک خوردگی ترد بتن
مدل خرابی پلاستیک بتن
دسته بندی : علمی