برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(4-8)
بررسی مدل رفتار اصطکاکی (Contact)
وقتی سطوح با هم در تماس می باشند، معمولا برش را همانند نیروهای عادی در بین سطوح خود انتقال می دهند. میان این دو جزء بصورت کلی ارتباط وجود دارد. این ارتباط که با نام اصطکاک میان اجسام در حال تماس شناخته شده می باشد، معمولا به عنوان تنش های موجود در سطح از آن ها یاد می شود [24].
استفاده از مدل اصطکاکی اولیه (Coulomb)
مفهوم اصلی مدل اصطکاکی Coulomb حداکثر اصطکاک مجاز (برش) عرضی می باشد تا فشار تماس بین بدنه های تماس برقرار نماید. در شکل اولیه مدل اصطکاکی Coulomb دو سطح تماس می توانند فشار برشی را تا دامنه اصلی سطوح حتی پیش از شروع لغزش منتقل کنند. در مدل اصطکاکی Coulomb تنش برشی بحرانی، چنان تعریف می شود که در آن لغزش سطوح با شکستن بخشی از فشار تماسی میان سطوح شروع می شود. محاسبات لغزش/ چسبناکی تعیین کننده زمان انتقال یک قسمت از، چسبناک به لغزش یا از لغزش به چسبناک می باشد. همان تابع اصطکاک است. مساحت ناحیه مقطع پیش فرض در تحلیل نوع استاندارد برابر 1 می باشد [24].
مدل اصطکاکی اولیه را در همه جهات (اصطکاک ایزوتروپیک) به یک میزان در نظر می گیرد. در همانند سازی سه بعدی دو جزء قائم فشار وجود دارد و . این اجزا در جهات لغزش و برای سطوح تماس با عناصر تماس عمل می کنند.
نرم افزار دو جزء فشار برشی را ترکیب و به یک (فشار برش برابر) تبدیل می کند. برای محاسبه لغزش/چسبندگی. جایی که می باشد. علاوه بر آن نرم افزار دو جزء سرعت لغزش را نیز به یک نرخ لغزش برابر تبدیل می کند. شکل 3-2 محاسبات لغزش/چسبندگی برای فضای فشار برش تماس را همراه با نقطه انتقال از پیوستگی به لغزندگی یک سطح تعریف می کند.
در مدل پیش فرض، اصطکاک به عنوان تابع نرخ لغزش برابر و فشار تماسی معرفی می شود. همچنین می توان مستقیماً اصطکاک جنبشی و ایستایی را تعیین نمود [24].
شکل 3-2: نواحی لغزشی برای مدل اصطکاک اولیه Coulomb [24]
استفاده از مدل پیش فرض
در مدل پیش فرض کارایی اصطکاک مستقیماً بصورت زیر تعیین می شود:
(3-9)
که در این رابطه نرخ لغزش معادل ، p فشار تماسی و دمای متوسط در نقطه تماس و متغیر متوسط از پیش تعیین شده در نقطه تماس ، ، و هستند و متغیرهای از پیش تعیین شده در نقاط A و B در روی سطح می باشند.
تابع اصطکاک می تواند به عواملی همچون نرخ لغزش فشاری تماسی، دما و متغیرهای میدانی وابسته باشند. بطور پیش فرض، فرض بر این است که کارایی های اصطکاک به متغیرهای میدانی وابسته نیست.
کارایی اصطکاک می تواند با هر گونه ارزش غیر منفی هماهنگ باشد. کارایی اصطکاک صفر به این معنی است که هیچ نیروی برشی گسترش نخواهد یافت و سطوح تماس برای لغزش آزاد می شوند [24].
تعیین تابع اصطکاک جنبشی و ایستائی
داده های تجربی نشان می دهند که تابع اصطکاک که با شروع لغزش مخالفت می کند از شرایط چسبندگی یا تابع اصطکاک که با لغزش مخالفت می کند متفاوت است. عامل اول معمولا با نام تابع اصطکاک ایستا و عامل بعدی با نام تابع اصطکاک جنبشی شناخته می شوند. به طور معمول تابع اصطکاک ایستا بیشتر از جنبشی است. انتقال از اصطکاک ایستا به جنبشی با مقدار داده شده به نرخ های لغزش متوسط تشریح می شود. در این مدل توابع اصطکاک جنبشی و ایستا می توانند توابعی از فشار تماسی، دما و متغیرهای میدانی باشد.
نرم افزار همچنین مدلی را برای تعیین مستقیم تابع اصطکاک جنبشی و ایستائی فراهم می آورد. در این مدل فرض بر این است که نزول تابع اصطکاک بصورت نمائی از ارزش ایستا به جنبشی طبق فرمول زیر می باشد.
(4-10)
که از آن تابع اصطکاک جنبشی اصطکاک ایستا، dc تابع نزولی تعریف شده توسط کاربر و نرخ لغزش است. این مدل می تواند فقط با اصطکاک ایزوتروپیک به کار گرفته شود و به فشار تماس، دما و متغیرهای میدانی وابسته نمی باشد [24].
استفاده از محدودیت تنش برشی انتخابی
می توان یک محدودیت تنش برشی معادل انتخابی تعیین شود، ، بنابراین صرفنظر از دامنه فشار تماسی، لغزش در صورتی اتفاق خواهد افتاد که دامنه فشار هم ارز به مقدار که در شکل 3-3 مشخص است برسد.
شکل 3-3: نواحی لغزش برای مدل اصطکاک به همراه حد فشار [24]
این حد تنش برشی معمولاً در مواردی مطرح می شوند که فشار تماسی بسیار زیاد می شود [24].
دسته بندی : علمی