برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Viscose oil, IR (KBr) (νmax/cm-1): 3230 and 3280 (2 NH), 1721, 1685 (2 C=O). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1.55 (9 H, 3 CH3), 5.31 (2 H, s, 2 NH), 6.85 (1 H, s, CH). 13C NMR (125.8 MHz, CDCl3): δ 28.4 (3 CH3), 84.1 (OC), 121.2 (CH), 138.1 (C), 162.8 and 164.4 (2 CO), 191.0 (CS). MS, m/z (%): 260 (M+., 73). Anal. Calcd for C9H12N2O3S2 (260.34): C, 41.52; H, 4.65; N, 10.76; S, 24.63. Found: C, 41.50; H, 4.73; N, 10.67; S, 24.44.

2-5) سنتز پیرازولهای استخلاف شده با استفاده از هیدرازید اسیدها
مخلوطی ازهیدرازید اسیدها، دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات وتری فنیل فسفین به نسبت 1:1:1 دردی کلرومتان بعد از12ساعت محصولات زیربا راندمان بالا را تولید می کند. (شکل 78)

(شکل 78)


مکانیسم منطقی برای تشکیل ترکیبات 3a-f در (شکل 79) نشان داده شده است. ازحمله تری فنیل فسفین به استرهای استیلنی و تشکیل حد واسط دو یونی و سپس پروتونه شدن با هیدرازید اسید ایلید 5 تبدیل می شود. و با حذف یک مولکول الکل وتشکیل حلقه, حد واسط ایلید 6 بدست می آید و با هیدرولیز و حذف تری فنیل فسفین اکسید به حد واسط 7 تبدیل شده که می تواند در مجورت هوا اکسید شده و با توتومری شدن به تولید محصول منجر شود.

(شکل 79)
برای اثبات نقش کلیدی تری فنیل فسفین درواکنش فوق ما واکنش را درغیاب تری فنیل فسفین نیزانجام دادیم. مخلوطی ازهیدرازید اسید ودی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات به نسبت 1:1 دردی کلرومتان بعد از 3 ساعت محصولات زیر با راندمان بالا را تولید می کند. این محصولات پایدارهستند و حتی با رفلاکس دراستو نیتریل حلقه پیرازول تشکیل نمی دهند، زیرا پیوند دوگانه N=C آرایش هندسی Z دارد که می تواند با پیوند هیدروژنی درون مولکولی پایدار شود این آرایش هندسی برای حمله NH به گروه کربونیل و تشکیل حلقه پیرازول مناسب نیست. (شکل 80)

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد معیارهای ریسک، ارزش اطلاعاتی

شکل (80)
روش کار عمومی:
2-6) تهیه آلکیل- 1- بنزوییل- 5- هیدروکسی – 1H-پیرازول- 3- کربوکسیلات (3a-f)
محلول حاوی تری فنیل فسفین (1 mmol) وهیدرازید اسید (1mmol) دردی کلرومتان (10 mL) توسط همزن مغناطیسی بهم زده شد وبه آن مخلوطی ازدی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات (1 mmol) دردی کلرومتان (5 mL) در دمای اتاق اضافه شد. مخلوط واکنش به مدت 12 ساعت به هم خورد. سپس حلال تبخیروباقی مانده توسط ستون کروماتوگرافی پر شده از سیلیکاژل (60, 230-400 mesh) ومخلوط اتیل استات وهگزان (2:1) خالص سازی گردید.
روش کار عمومی:
2-7) تهیه دی آلکیل- 2- (بنزوییل- هیدرازونو) سوکسینات (4a-e)
محلول حاوی هیدرازید اسید (1mmol) در دی کلرومتان (10 mL) توسط همزن مغناطیسی بهم زده می شود وبه آن مخلوطی ازدی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات (1 mmol) دردی کلرومتان (5 mL) دردمای اتاق اضافه می شود. اجازه می دهیم مخلوط واکنش به مدت 3 ساعت به هم بخورد. سپس حلال تبخیرمی شود و باقی مانده توسط ستون کروماتوگرافی پر شده ازسیلیکاژل (60, 230-400 mesh) ومخلوط اتیل استات وهگزان (1:2) خالص سازی می گردد.
2-8) اطلاعات طیفی
Ethyl- 1-benzoyl-5-hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylate (3a):
Yield: 85%; white powder, m.p. 130-132 oC, IR (KBr) (νmax/cm-1): 3180 (OH), 1730 and 1662 (C=O). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1.29 (3 H, d 3JHH = 7 HZ, CH3), 4.27 (2 H, d 3JHH = 7 HZ, OCH2), 7.41 – 7.98 (5 H, m, 5 CH aromatic), 7.93 (1 H, s, CH), 11.23 (1 H, broad s, OH). 13C NMR (125.8 MHz, CDCl3): δ 14.4 (CH3), 62.3 (CH2), 101.7 (C-4), 140.1 (C-3), 133.3 (C-5), 128.2, 129.0, 129.4 and 132.3 (aromatic), 162.9 (CO), 163.9 (CO). Anal.Calcd for C13H12N2O4: C, 60.00; H, 4.65; N, 10.76%. Found: C, 59.9; H, 4.8; N, 10.9%.

مطلب مرتبط :   مکانیسم انتقال و شبیه‌سازی

Methyl- 1-benzoyl-5-hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylate (3b).
Yield: 88%; white powder, m.p. 184-186 oC, IR (KBr) (νmax/cm-1): 3185 (OH), 1746 and 1663 (C=O). 1H NMR (250.1 MHz, d6-DMSO): δ 3.84 (3 H, OCH3), 7.44 – 7.95 (5 H, m, 5 CH aromatic), 7.87 (1 H, s, CH), 12.14 (1 H, broad s, OH). 13C NMR (62.89 MHz, d6-DMSO): δ 56.5 (OCH3), 102.2 (C-4), 140.5 (C-3), 133.0 (C-5), 128.4, 130.1, 130.5 and 132.4 (aromatic), 162.7 (CO), 164.3 (CO). Anal. Calcd for C12H10N2O4: C, 58.54; H, 4.09; N, 11.38%. Found: C, 58.6; H, 4.0; N, 11.2%.

t-butyl- 1-benzoyl-5-hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylate (3c).

دسته بندی : علمی