پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر …

 
ترکیب لغتها و تصاویر برای تولید یک کار « حرفه ای »
انجام کارها، تلاش کمتر
آزمایش و ارائه ایده هایشان به روشهای مختلف برای مخاطبان گوناگون
کاوش سکانهای موزیک و سرایش قطعات خودشان
بررسی و اعمال تغییرات در مدلهای کامپیوتری
ذخیره و کاربری مقادیر بزرگ اطلاعات به راههای مختلف
انجام سریع و آسان کارهایی که بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات زمان زیادی می برد .
استفاده از شبیه سازی برای تجربه مواردی که تجربه آنها در زندگی واقعی بسیار دشوار یا خطرناک خواهد بود .
کنترل ادوات با روشن یا خاموش کردن موتور ها، زنگ اخبارها و چراغها، با برنامه ریزی کردن آنها به نحوی که نسبت تغییرات به نور یا حرارت واکنش نشان دهند .
ارتباط از راه دور با دیگران . ( نادر نژاد ، ۱۳۸۶ ، ص ۸ )
۵-۵-۲-۲ سواد فناوری
سواد فناوری عبارت از توانایی و قابلیت فرد در فهم درست، اداره کردن، کاربرد و ارزیابی فناوری است. سواد فناوری بسیار فراتر از دانش مربوط به رایانه و کاربرد آن است. سوادآموزی فناوری عبارت از درگیر کردن یاد گیرنده در گستره تفکر انتقادی است؛ به نحوی که خود بتواند ضمن فهم درست از فناوری، به طراحی و تولید فناوری های جدید بپردازد و در محیطی مملو از فناوری با استفاده از فنون درست به بهترین راه حل مسایل برسد.
۶-۵-۲-۲ رویکرد تلفیق فناوری و آموزش
با توجه به تعاریف گسترده امروزی از فناوری آموزشی و سواد فناوری و شناخت نقش و اهمیت ایجاد سواد فناوری و ورود فناوری به آموزش، به عنوان تنها عامل تحقق هدف های کیفی، جانبداری از ایده مجزا بودن آموزش های سنتی فنی- حرفه ای (مانند نجاری، خراطی، خیاطی، فلزکاری، سفال گری و…) و یا انواع جدید آموزش فناوری (چون رایانه)، از آموزش های علمی نظری (چون علوم، ریاضیات، دانش اجتماعی، زبان و…) نه تنها مانع راه یابی به سر منزل اهداف پویا است، بلکه حمایت از شیوه ها و نگرش های سنتی، بسته و ایستا در مورد آموزش و پرورش محسوب می شود.
نه موفقیت در آموزش های فنی – حرفه ای در دنیای شگفت انگیز مملو از دانش و اطلاعات روز آمد می تواند بدون بهره گیری از دانش و اطلاعات علمی به دست آید و نه انبوهی از اطلاعات و دانش علمی بدون اتکا به توانایی و مهارت کاربردی تکنولوژی می تواند کارساز و کار افزار باشد.
آموزش فناوری از طریق ارائه درس هایی خاص یه عده ای خاص از دانش آموزان، زمانی توجه داشت که تعریف فناوری، محدود به ابزارهای تکنولوژی بود و هدف از ارائه آموزش های فناوری، تربیت عده ای خاص برای استفاده و کاربرد ابزارها و فناوری های خاص بود.
امروزه فناوری به نوعی با زندگی همه انسان ها آمیخته شده است. هر فرد انسانی در سطوح متفاوت، ابعاد گوناگون و به درجات متفاوت نیازمند استفاده از فناوری است. با وجود نیاز شناخته شده، متاسفانه دانش آموز امروزی به هیچ وجه از سواد لازم برای بهره گیری از دانش برخورداری از سواد، توانایی خواندن و نوشتن و حساب کردن محسوب نمی شود. سواد داشتن امروزه به معنای توانایی و قابلیت بهره گیری از مواهب مناسب فناوری روز و اندیشه ورزی و پویایی فکر در جهت زیستی هدفمند و کوششی منطقی برای ارتقای سطح زندگی فردی و اجتماعی است. این سواد فناوری دیگر از طریق ارائه درس هایی خاص قابل حصول نیست. بلکه می بایست از طریق همه مواد درسی به ویژه درس های اصلی آموزش، زمینه های ایجاد این سواد را فراهم آورد.
امروزه دیگر زمان آن گذشته است که دانش آموز یا صرفآ وابسته به آموزش های علمی و مدرسه محور باشند و یا صرفآ متمایل به شغل های فنی و حرفه ای. وقت آن رسیده است که آموزش های نوین “چرایی” تعلیم تربیت را از طریق مهیا کردن فناوری، پیش روی یادگیرنده قرار دهند. مواد آموزشی مرتبط با فناوری، ابزار مناسبی خواهند بود که دانش آموزان بتوانند آموزش های علمی را با واقعیات زندگی محیطی مطابقت بخشند.
دانش آموزان، اغلب ، موضوعات درسی را فقط وسیله ای برای ارتقای تحصیلی می بینند. فیزیک و شیمی و ریاضی، حتی، دانش اجتماعی و زبان مادری، هیچ جایگاه با معنایی در زندگی واقعی انها نداشته است. مرتبط کردن فناوری با آموزش موضوعات درسی می تواند یادگیری دانش آموزان را معنا ببخشد. آنها با بهره گیری از فناوری مناسب می توانند به اهمیت و ضرورت مطالعه و یادگیری هر موضوع درسی پی ببرند، هدف های یادگیری را بشناسد، مقاصد ارزشیابی و امتحان را دریابند و آگاهانه در جهت تحقق هدف های مشخص و خود خواسته گام بردارند و در مقابل یادگیری، مسؤلانه و متعهدانه عمل کنند. ارائه فناوری در خلال موضوعات درسی ویا به عنوان یک کتاب درسی به منزله برقراری پلی است که فاصله میان تکنولوژی و مسایل صرفاً نظری را پر خواهد کرد.
اهمیت معرفی این رویکرد در آن است که معلمان توانا و مبتکر با استفاده از نمونه های و الگوهای معرفی شده خودشان به شیوه های نوین استفاده از فناوری در تدریس دست خواهند یافت و کاربردهای متنوع و جدید از ابزارهای تکنولوژی را باب خواهند کرد. همچنین دانش آموزان خلاق و و مبتکر ضمن آشنایی با راه و روش های مناسب استفاده از فناوری در یادگیری، خود شیوه های بهینه را برای درک، استفاده و کاربرد فناوری های روز کشف خواهند کرد و به عنوان یادگیرنده مسئول و متعهد مشتری پرو پا قرص یادگیری مدام العمر خواهند بود.
۷-۵-۲- ۲الگوی بهره گیری از فناوری در فرآیند یاددهی – یادگیری
در این الگو، یادگیری متعهدانه و عوامل و متغیرهای مربوط به آن به یک بعد، یادگیرنده متعهد و لازمه وجودی آن از بعد دیگر و چگونگی کاربرد فناوری برای یادگیری متعهدانه از بعد سوم به شرح زیر مورد بحث و نظر قرار می گیرند:
یادگیری مؤثر (متعهدانه)
یادگیری به معنی گرفتن نمره و با امتیاز بالاتر در آزمون معلم ساخته و استاندارد نیست، بلکه آن چیزی است که با اندیشه ورزی و تعاملات فکری میان انسان ها با بهره گیری از فناوری شکل می گیرد و در تعامل با فناوری رشد می کند، به نظر باربارا مینربه نقل از: رئیس دانا، (۱۳۸۱) وجود هفت ویژگی در کلاس درس منجر به یادگیری مؤثر و متعهدانه می شود. این ویژگی ها عبارتند از:
موضوعات درسی از نظر زندگی فردی و اجتماعی مهم هستند و به صورت چند رشته ای انتخاب می شوند.
دانش آموزان در محیطی چند تعاملی در فرآیند یاددهی- یادگیری ایفا می کنند.
دانش آموزان در یادگیری از تشریفات مساعی چند جانبه سود می برند.
دانش آموزان در گوهی نامتجانس درگیر یادگیری می شوند.
معلم نقش هدایت کننده و تسهیل گر را ایفا می کند.
روش یادگیری روش کشف و خلاقیت است.
ارزشیابی عبارت از سنجش عملکرد دانش آموزان در انجام عملی وظایف و درجه توانایی مشکل گشایی آنهاست.
استفاده از فناوری در تمام مراحل یاددهی – یادگیر یک اصل است.

۸-۵-۲- ۲ رویکرد های مواجهه با فناوری جدید :
عر صه های کاربرد فناور ی اطلاعات وارتبا طات در جهان معاصر، با سرعت فزاینده ای در حال گستر ش است وهمه ابعاد زندگی ، از جمله تعلیم و تربیت را در شکل های متفاوت آن دچار دگر گونی کرده است . در این خصوص رویکرد های متفاوتی نسبت به حضور فناوری اطلاعات و ارتبا طات در نظام تعلیم وتربیت وجود دارد ، از جمله رویکردهای تحول گرا [۷۸] ، اصلاح گرا[۷۹] ، که در مباحث زیر به آنها پرداخته می شود.
رویکرد تحول گرا:
یکی از مباحث اصلی در ادبیات پست مدرنیزم[۸۰] ، این اندیشه است که در پی تحولات فناورانه و اجتماعی – با ماهیت جهانی – مرزهای موجود در مدرنیته در حال فرو ریختن هستند. سرعت روز افزون توسعه فناوری وارتباطات که اطلاعات را فارغ از مکان جغرافیایی به سهولت در دسترس قرار می دهد ، سبب ساز این تحولات است. فقدان قطعیت در جهان پست مدرن ، در اجتماع به صورت های متفاوت اثر می گذارد و مدرسه ها و نظام آموزش جهانی نمی توانند بر کنار از آن باشند. از نظر گاه تحول گرایانه معتقدند، فناوری های جدید ابزارها و هدف های تعلیم وتربیت را به صورت اساسی تغییر می دهند .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...