پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

سامانه پژوهشی – مقایسه اثر آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر یادگیری مبانی ICTدر بین دانش آموزان دختر …

۹۱/۶

۰۰۱/۰

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۱-۵ مقدمه
دراین فصل بعد ازجمع بندی مباحث اصلی تحقیق با توجه به مباحث فصل دوم و آزمون فرضیات فرضیه های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و نتایج به دست آمده از تحلیل آماری مورد تفسیر و با نتایج سایر تحقیقات مقایسه و تحلیل می شوند، درنهایت پیشنهادات کاربردی و پژوهشی در ارتباط با نتایج به دست آمده از تحقیق ارائه می گردد.
۲- ۵ نتایج (یافته های پژوهش)
با توجه به موضوع پژوهش هر یک از فرضیه های را از طریق آمار توصیفی مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیه اول: بین آموزش راهبردهای شناختی و عملکرد بهتردریادگیری مبانیICTدردانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
همانگونه که در فصل قبل توضیح داده شد، نتایج بدست آمده از تحلیل آماری این فرضیه که بر روی۶۰ نفر از دانش آموزان(۳۰نفر گروه آزمایش ۳۰ نفر گروه کنترل) و برای مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات پیش آزمون وپس آزمون گروه آزمودنی که تحت آموزش راهبردهای شناختی بودند پس از اجرای آزمون برابری واریانس ها وبه دست آوردن نتایج برابر برای آزمون رابطه بین آموزش راهبردهای شناختی و عملکرد بهتردریادگیری مبانیICT دردانش آموزان از آزمون تفاوت میانگینها ( T.Test) استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده که سطح معنی داری بدست آمده(۰۰/۰Sig =)کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰a=)بود، پس بین میانگین آموزش راهبردهای شناختی و عملکرد بهتردریادگیری مبانیICT در دانش آموزان درنمونه مورد مطالعه در تحقیق حاضر تفاوت معناداری وجود داشته است، وبنابر تحلیل به دست آمده در فصل قبل که میانگین نمرات دانش آموزانی که آموزش راهبرد شناختی را گذرانده اند ( ۸۸/۱۸ ) بیشتر از دانش‌آموزان گروه کنترل است که دوره آموزش های راهبرد شناختی را نگذرانده اند(۱۴) که بیانگر همین تفاوت است، بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع می‌گردد، به این مفهوم که بین آموزش راهبردهای شناختی و عملکرد بهتردریادگیری مبانیICT دردانش آموزان درنمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه ۱/۱ بین آموزش راهبردهای تکرار وتمرین وعملکردبهتردریادگیری مبانی ICTدردانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
در مورد فاکتور اول سطح معنی داری بدست آمده (۰۰/۰Sig =) کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰a=) می‌باشد، پس بین میانگین آموزش راهبردهای تکرار وتمرین و عملکردبهتردریادگیری مبانیICTدردانش آموزان درنمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر تفاوت معناداری وجود دارد. ( ۰۰۱/۰,sig=45/28 t=) و نتایج به دست آمده نشان داده میانگین نمرات دانش آموزانی که راهبردهای تکرار وتمرین را گذرانده اند( ۸۹/۱۸ ) بیشتر از دانش‌آموزان گروه کنترل است که این دوره را نگذرانده اند(۹۱/۱۶) که بیانگر همین تفاوت است، بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع می‌گردد، به این مفهوم که بین آموزش راهبردهای تکرار وتمرین و عملکردبهتردریادگیری مبانی ICTدردانش آموزان ‌تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲/۱ بین آموزش راهبردهای شرح وبسط و عملکرد بهتردریادگیری مبانی ICTدردانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد
درمورد فاکتور دوم سطح معنی داری بدست آمده (۰۰/۰Sig =) کمتراز آلفای تحقیق (۰۵/۰a=) می‌باشد، پس بین میانگین آموزش راهبرد شرح وبسط و عملکرد یادگیری دانش آموزان درنمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر تفاوت معناداری وجود دارد.(۰۰۱/۰,sig=2/5 t=) ومیانگین نمرات دانش آموزان که آموزش راهبرد شرح و بسط را گذرانده اند(۰۰/۱۶ ) بیشتر از دانش‌آموزان گروه کنترل است که این آموزش را نگذرانده اند(۷۰/۱۵) که بیانگر همین تفاوت است، بنابراین فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع می‌گردد، به این مفهوم که بین آموزش راهبرد شرح وبسط و عملکرد بهتردریادگیری مبانی ICT در دانش آموزان ‌تفاوت معناداری وجود دارد .
فرضیه ۳/ ۱ بین آموزش راهبردهای سازمان دهی وعملکرد بهتر در یادگیری مبانیICTدردانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد
در مورد فاکتور سوم سطح معنی داری بدست آمده (۰۰/۰Sig =) کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰a=) می‌باشد، پس بین میانگین آموزش راهبرد شرح وبسط وعملکرد یادگیری دانش آموزان درنمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر تفاوت معناداری وجود دارد.( ۰۰۱/۰,sig=2/5 t=) بنابراین میانگین نمرات دانش آموزان که آموزش راهبرد شرح و بسط را گذرانده اند(۰۰/۱۶ ) بیشتر از دانش‌آموزان گروه کنترل است که این آموزش را نگذرانده اند(۷۰/۱۵) هم بیانگر همین تفاوت است، پس فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع می‌گردد، به این مفهوم که بین آموزش راهبرد شرح وبسط و عملکرد بهتردریادگیری مبانی ICT دردانش آموزان ‌تفاوت معناداری وجود دارد .
فرضیه دومبین آموزش راهبردهای فراشناختی و عملکرد بهتردریادگیری مبانی ICT دردانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
در این فرضیه نیز همانند فرضیه قبل برای مقایسه میانگین نمرات پیش – آزمون وپس- آزمون گروه آزمودنی که تحت آموزش راهبردهای فرا شناختی بودند پس از اجرای آزمون برابری واریانس ها وبه دست آوردن نتایج برابر، برای آزمون رابطه بین آموزش راهبردهای فرا شناختی و عملکرد بهتردریادگیری مبانی ICT دردانش آموزان از آزمون تفاوت میانگینها (T-Test)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...