پایان نامه های سری اول

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
 
عنوان:
مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر
استاد راهنما:
دکتر احمد رضا بهنیافر
نگارنده:
آتنا عسکری
بهمن ۱۳۹۳
سپاسگزاری
پس از ارادت خالصانه به درگاه درگاه خداوند بی همتا لازم است از استاد ارزشمند و پر مایهام جناب آقای دکتر احمدرضا بهنیافر که از محفل پر فیض تدریسشان نیز بسیار بهرهها بردهام و از راهنماییها و مساعدتهای بی دریغشان در تدوین این اثر، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
همچنین با امتنان بیکران از مساعدتهای بیشائبه و خالصانه جناب آقای حامدرضا کریمی، وکیل پایه یک دادگستری، که با سعه صدر و رهنمودهای ارزندهشان سختیهای راه را برایم آسانتر نموده و بدون مساعدت ایشان تأمین این پایان نامه برایم بسیار مشکل مینمود.
و در پایان، این پایان نامه را به خانواده دلسوز و مهربانم تقدیم میکنم که تمام تلاش و هستی خود را وقف رفاه و تحصیل من نمودند و همواره در تمام عرصههای زندگی خصوصاً در راه علم و دانش مشوق، راهنما و سنگ صبور من بودهاند.
به امید اینکه قادر به درک الطاف و زیبایی وجود تک تک این عزیزان باشم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه Error! Bookmark not defined.
الفبیان مسئله ۲
ب: سوالات تحقیق ۲
ج: فرضیه های تحقیق ۲
د: اهداف تحقیق ۳
ه: پیشینه تحقیق ۳
و: روش تحقیق ۳
ز: ساختار تحقیق ۴
فصل اول.کلیات و مفاهیم ۵
مبحث اول. بررسی مفهوم طلاق و ماهیت آن ۵
گفتار اول: طلاق و مفهوم آن ۵
۱-۱: ارکان و شرایط طلاق ۵
۱-۱-۱: شرایط لازم در مورد مرد ( مطلق) ۶
۲-۱-۱: شرایط لازم در مورد زن ( مطلقه ) ۷
۲-۱: ولایت و اختیار در طلاق ۷
گفتار دوم: موجبات طلاق ۷
۱-۲: طلاق به اراده مرد ۸
۲-۲: طلاق به اراده زن ۹
۱-۲-۲: خودداری یا عجز از دادن نفقه ۹
مبحث دوم: حق یاتکلیف بودن طلاق ۱۲
گفتار اول: مفهوم حق و تکلیف ۱۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...