برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(الف)

(ب)

(ج)
نمودار (4-7) : افزایش درصد تخلخل با افزایش دما (الف) فشار 400 مگاپاسکال (ب) فشار 500 مگاپاسکال (ج) فشار 600 مگاپاسکال.
از نتایج حاصل از نمونه ها بر می آید که چگالی نمونه ها قبل از عملیات زینتر با افزایش فشار پرس، افزایش می یابد و چگالی نمونه ها نزدیک به چگالی تئوری می باشد در صورتی که بعد از عملیات زینتر چگالی نمونه ها کاهش می یابد که این کاهش چگالی با افزایش دمای زینتر رابطه مستقیم دارد. بعبارتی دیگر از این کاهش چگالی بر می آید هر چه دمای زینتر افزایش یابد و از دمای 700 به 800 و 900 پیش می رویم با افزایش درصد تخلخل و کاهش چگالی رو به رو هستیم که این امر می تواند ناشی از انبساط خلل و فرج و همچنین می تواند ناشی از حضور اکسیژن در محیط زینتر باشد. همچنین می توان گفت در نمونه هایی که از فشار پرس پایینتری برخوردار بودند میزان تخلخل قبل از زینتر شان بیش از نمونه های دیگر بوده و بعد از زینتر با افزایش دما از میزان تخلخل بیشتری نسبت به دیگر نمونه ها برخوردار هستند.
4-5- بررسی نتایج سختی سنجی :
سختی نمونه ها از پودرهای Cu-0/2wt% Graphene ، Cu-0/5wt% Graphene و Cu-1wt% Graphene پس از انجام پرس سرد پودرها در قالب و بعد از زینتر نمونه ها در کوره گرفته شده است که نتایج بدست آمده در نمودارهای 4-8 و 4-10 آورده شده است.
همانطور که در نمودارهای 4-8 و 4-10 آمده است نمونه ها قبل از زینتر از سختی بالاتری نسبت به نمونه های زینتر شده برخوردار هستند که این بالاتر بودن اعداد سختی بدست آمده می تواند ناشی از کار سختی بوجود آمده پودرها در حین آلیاژسازی مکانیکی باشد. دلیل دیگری که برای افزایش سختی میتوانیم به آن اشاره کنیم حضور ذرات تقویت کننده در داخل ساختار می باشد که توزیع مناسب و یکنواخت این ذرات در داخل ساختار باعث میشود نابجایی هایی که در اثر تنش وارده شروع به حرکت کرده اند پس از برخورد به این ذرات متوقف شده که برای عبور از این ذرات به تنش های بالاتری نیاز دارند.
همانطور که در نمودارهای 4-9 و 4-11 مشاهده می شود سختی نمونه 1N از نمونه های10N و 11N که شرایط تولید یکسانی دارند بیشتر است که به خوبی تاثیر گرافن برروی نانو کامپوزیت مس – گرافن را نشان می دهد و همچنین تاثیر زمان آسیاب کاری را می توان در سختی بالاتر نمونه 10N در مقایسه با نمونه 11N مشاهده نمود.
سختی نمونه ها بر اساس برینل محاسبه شده است و بیشترین مقدار سختی برای نمونه Cu-0/5wt% Graphene در 15 ساعت آسیاب کاری BHN 72 پس از زینتر و BHN 145 قبل از زینتر می باشد. کاهش سختی نمونه ها بعد از زینتر را می توان به حذف اثر کارسختی و همچنین بازیابی و رشد دانه ها ربط داد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تکنیکهای داده کاوی و ساختار پایان نامه

نمودار (4-8) : نتایج بدست آمده از سختی قبل از زینتر.

نمودار (4-9) : مقایسه نتایج سختی قبل از زینتر.

نمودار (4-10) : نتایج بدست آمده از سختی بعد از زینتر.

دسته بندی : علمی