برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نمودار (4-11) : مقایسه نتایج سختی بعد از زینتر.
4-6- بررسی نتایج استحکام فشاری :
استحکام فشاری نمونه های پودری پرس و زینتر شده با درصدهای مختلف گرافن، زمان های آسیاب کاری، فشار متفاوت پرس و دماهای زینتر از طریق طراحی به روش آزمون تاگوچی به شرح ذیل است :

نمودار (4-12) : منحنی تنش – کرنش نمونه 1N با Cu-0/2wt% Graphene و 10N (خالص) با 10 ساعت آسیاب کاری و نمونه 11N (خالص میکرو).
همانطور که در نمودار 4-12 مشاهده می شود با افزایش فشار (تنش)، کرنش نیز افزایش می یابد و هیچگونه شکستی در نمونه ها رخ نمی دهد و این رفتار به معنی بشکه ای شدن و عدم شکست در نمونه ها می باشد. همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود نمونه 11N کمترین میزان استحکام تسلیم را دارا می باشد ولی در نمونه 10N استحکام تسلیم بیش از دو برابر 11N است و در نمونه 1N استحکام تسلیم نسبت به نمونه 10N افزایش یافته که تاثیر حضور گرافن را در نمونه به خوبی نشان می دهد.

نمودار (4-13) : منحنی تنش – کرنش نمونه ها با Cu-0/2wt% Graphene .
همانطور که در نمودار 4-13 مشاهده می شود بیشترین استحکام مربوط به نمونه 2N می باشد که این افزایش استحکام می تواند ناشی از افزایش زمان آسیاب کاری و افزایش تعداد نابجایی ها باشد ولی در نمونه 3N استحکام به میزان چشمگیری (در حدود 150 مگاپاسکال) کاهش یافته است که این کاهش استحکام می تواند ناشی از آگلومره شدن ذرات پودر باشد. به هر حال این افزایش استحکام تاثیر میزان افزودن 2/0 درصد گرافن به این نانو کامپوزیت در مقایسه با نمونه های خالص را به خوبی نشان می دهد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نظریه های خلاقیت و خلاقیت و نوآوری

نمودار (4-14) : منحنی تنش – کرنش نمونه ها با Cu-0/5wt% Graphene .
همانطور که در نمودار فوق دیده می شود افزودن گرافن به میزان 5/0 درصد وزنی، 15 ساعت آسیاب کاری، فشار 600 مگاپاسکال و دمای 700 درجه سانتیگراد باعث بدست آمدن بیشترین استحکام فشاری شده است که این افزایش میزان استحکام فشاری ناشی از بدست آمدن میزان بهینه گرافن در این نانو کامپوزیت و همچنین زمان آسیاب کاری مناسب می باشد. یکی از دلایل افزایش استحکام در نانوکامپوزیت ها حضور فاز تقویت کننده در زمینه می باشد. در یک سیستم کامپوزیت فلزی انتقال نیرو از زمینه به فاز تقویت کننده و نیز افزایش دانسیته نابجایی ها موجب افزایش استحکام فلز زمینه می شود.

نمودار (4-15) : منحنی تنش – کرنش نمونه ها با Cu1wt% Graphene .
همانطور که در نمودار 4-15 مشاهده می شود استحکام فشاری بدست آمده از نمونه های 7N، 8N و 9N با ترکیب Cu1wt% Graphene نسبت به ترکیب های Cu0/2wt% Graphene و Cu0/5wt% Graphene کاهش یافته است که این کاهش نشان دهنده بهینه نبودن میزان درصد گرافن است.
4-7- بررسی سطح شکست نمونه ها توسط SEM :
با توجه به تصاویر زیر و نمودارهای تنش-کرنش این نمونه ها مشاهده می شود که شکست ها از نوع شکست ترد می باشدکه علت این موضوع می تواند مرزدانه های گرافن که فازی سخت وترد است، باشد.

شکل (4-3) : سطح شکست نمونه های (الف) :4N و (ب) : 6N با ترکیب Cu-0/5wt% Graphene با 10 و 20 ساعت آسیاب کاری و (ج) : 7N با ترکیب Cu-1wt% Graphene با 10 ساعت آسیاب کاری.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد زوجه
دسته بندی : علمی