برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سید احمد.(1384).بررسی رابطه الگوهای ارتباطی و میزان رضایت مندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان . فصلنامه خانواده پژوهی . سال اول، شماره 2.
کیامرثی ، مریم. (1391). ، ساخت اعتباریابی برای سنجش مقیاس سرسختی روانشناختی و بررسی رابطه آن با تیپ شخصیتی الف، – کانون مهار، عزت نفس، شکایات جسمانی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور صحنه، پایان نامه کارشناسی رشته روانشاسی دانشگاه پیام نور واحد صحنه
کیامرثی، آذر؛ نجاریان، بهمن؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1377). ساخت و اعتباریابی مق یاسی برای سنجش سرسختی روانشناختی . مجله علوم تربیتی روانشناسی شهید چمران اهواز، سال دوم، شماره2.
نجاریان، بهمن خدا رحیمی، سیامک .(1389). روان شناسی کمال گرایی. مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی. دانشگاه الزهراء (س) سال ششم، شماره 20.
نجاریان، بهمن و اصغری مقدم، محمد علی. (1393). روانشناسی مرضی (تالیف ساراسون)، جلد دوم، تهران، رشد.
نجاریان، بهمن؛ عطاری، یوسفعلی؛ زرگر، یداله. (1388). ساخت و اعتبار یابی مقیاس کمال گرایی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 3، سال 5، شماره 3 و 4.
هرمزی نژاد، معصومه. (1380). رابطه ساده و چند گانه متغیر های عزت نفس، اضطراب اجتماعی و کمال گرایی با ابراز وجود در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده، دانشگاه شهید چمران اهواز.
ویسی، مختار؛ عاطف وحید، محمدکاظم؛ رضایی، منصور . (1389). تأثیر استرس شغلی بر خشنودی و سلامت روان: اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره 2 و 3
Henry, H.(2008) Effective communication, Educational qualification and age as determinants of marital satisfaction among newly wedded couples in a Nigerian university, Pakistan journal of social sciences 5(5):433- 437.
Ahmad Poor ,A. (2009).[The construction and validation of type D personality and it’s relation with coronary heart disease]. Journal of Science and Research in Psychology; 32: 37- 60.(Persian)
Argyle, M. & Lu , L.(2010) The happiness of extroverts personality and individual differences , 77 , 1011-1017
Argyle, M.(2009)The psychology of happiness: Londan: Routledge