برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در این فصل به موضوعاتی از قبیل روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونهگیری، ابزار گردآوری دادهها، نحوه ساخت و اجرای آن و همچنین فرایند جمعآوری اطلاعات، و روش تجزیه و تحلیل دادهها خواهیم پرداخت.
3-2- فرایند تحقیق
گامهای اجرایی جهت تحقیق حاضر را میتوان به این صورت بیان نمود. در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و جستجو در سایتهای معتبر و مرور ادبیات موضوعی چهارچوب نظری تحقیق بدست آمد. سپس با استفاده از چهارچوب نظری، متغیرهای مورد نظر استخراج و بومی سازی شد. با استفاده از متغیرهای بدست آمده پرسشنامه مورد نظر طراحی گردید و در اختیار استاد راهنما جهت نظرسنجی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه انجام گرفت و ابزار اندازهگیری نهایی طراحی گردید. بعد از این مرحله با استفاده از مطالعه میدانی داده‌ها و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری گردید. بدین صورت که پرسشنامه مورد نظر در اختیار کارکنان قرار گرفت و از آنها خواست تا آن را تکمیل نمایند. در مرحله بعد داده های جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردید و آزمونهای مورد نظر بر روی دادهها انجام گردید و در نهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه گردید.
3-3- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
نوع رفتار مدیران بیمارستان در انگیزش شغلی کارکنان اثر گذار است.
فرضیه های فرعی:
رضایت شغلی با انگیزش شغلی کارکنان رابطه مستقیم دارد.
تبعیض ها در محیط کار در انگیزش شغلی کارکنان اثر گذار است.
عامل حقوق ودستمزد در بین عوامل بیرونی و درونی به عنوان مهمترین عامل در ایجاد انگیزش شغلی معرفی شده است.
 -عامل امنیت شغلی به عنوان عامل ثانوی در ایجاد انگیزش شغلی تاثیر گذار است.       
 -اهمیت عامل شناخت و قدردانی از افراد یکی از عوامل مهم  درونی در ایجاد انگیزش شغلی محسوب میشود.

3-4- روش تحقیق
پژوهشگر پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش و شیوهایی را اتخاذ کند تا او هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر دست یابد. و اما بمانند سایر بحثها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتابهای مختلف نظرات و دیدگاههای متفاوتی عنوان شده است. وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع در علوم انسانی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که میتواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از سویی دیگر نشاندهندهی پویایی موضوع است که میتواند زمینه ارائه مدلها، تئوریها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد.
تحقیق حاضر در گروه روشهای کمی قرار میگیرد، به دلیل این که با استفاده از پرسشنامه به جمعآوری دادهها پرداخته شده است. همچنین روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی پیمایشی محسوب میشود. در تحقیق حاضر از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده خواهد شد.
در ضمن با توجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی میباشد. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم است. یافتههای تحقیق کاربردی به میزان بسیار زیادی قائل به زمان و مکان میباشد. همچنین از نظر ماهیت و روش، این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی میباشد و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. پژوهش پیمایشی بر ساختن فرضیه و آزمون آن و تحصیل روابط بین متغیرهای دستکاری نشده توجه دارد. به عبارت دیگر تحقیق پیمایشی با انتخاب و مطالعۀ نمونههای منتخب از جامعۀ آماری به بررسی میزان شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای فردی و اجتماعی میپردازد. پژوهش پیمایشی متغیرهایی را انتخاب میکند که هماکنون یا قبلاً وجود داشتهاند. محقق پیمایشی با بررسی تغییرات متغیر بر حسب مورد جستجو ویژگیهای دیگری که به طور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت علل پدیدهها بر میآید (دواس، 1376:ص 15). اطلاعات مورد نیاز پیمایش از طریق پرسشنامه، مصاحبه و روشهای مناسب دیگر فراهم میآید.
3-5- جامعۀ آماری
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام میشود. جامعه آماری عبارتست از “کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند”(حافظ نیا، 1377، ص 119). معمولاً در هر پژوهشی، جامعه آماری مورد بررسی، جامعهای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد، بازرگان و حجازی،1387). جامعه آماری برای تحقیق حاضر شامل کارکنان بیمارستان آباده بودند که در دوره اجرا و در قلمرو مکانی و زمانی تحقیق حاضر، تعداد آنها 100 نفر بود.
3-6- ابزار جمع آوری دادهها
در هر پژوهشی بسته به هدف پژوهشگران و روش تحقیق، از ابزارهای متفاوتی برای جمعآوری دادهها و اطلاعات استفاده میشود. در پژوهش حاضر از روشها و ابزارهای زیر استفاده شده است:
مطالعات کتابخانهای و اینترنتی: دادهها و اطلاعاتی که از این طریق بدست میآیند از نوع ثانویه هستند یعنی قبلاً تولید شدهاند واز طریق بررسی کتب، مجلات، پایاننامهها و سایر مستندات موجود در کتابخانههای تخصصی بدست میآیند.
پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادههای تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سؤالها است که پاسخدهنده با ملاحظۀ آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد)سرمد، بازرگان و حجازی، 1387). با توجه به کارایی بیشتر پرسشنامه در تحقیقات، بیشتر دادههای لازم جهت تجزیه و تحلیل سؤالات و آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمعآوری میگردد.
با راهنمایی استاد راهنما اصلاحاتی در پرسشنامه انجام گردید، و پرسشنامه تنظیم شده در میان اعضای نمونه توزیع گردید و در مراجعات بعدی پرسشنامه توزیع شده جمعآوری گردید. همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد جامعه آماری تحقیق حاضر، کراکنان بیمارستان شهرستان آباده بوده است. بطور کلی در هنگام انجام این پژوهش، کارکنان بیمارستان بعنوان پاسخگو به سوالات پرسشنامه مورد نظر تحقیق حاضر بودهاند.
پرسشنامه تحقیق شامل دو بخش بوده است:

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه کشورهای خاورمیانه و محصولات کشاورزی

الف) سوالات عمومی: در این قسمت مشخصات عمومی پاسخدهندگان پرسیده شده است.