برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فصل سوم
روش پژوهش
در این فصل، ابتدا به طرح پژوهش ،جامعه آماری، روش انتخاب نمونه و سپس ابزار سنجش و در نهایت تحلیل های آماری داده ها پرداخته خواهد شد.
3-1-طرح پژوهش
طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که براساس آن رابطه بین کمال گرایی ، سرسختی و رضایت زناشویی مورد بررسی قرار می گیرد، از طرح همبستگی زمانی استفاده می شود که کشف رابطه بین متغیرها مورد نظر باشد. این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی می باشد.
3-2-طبقه بندی متغیرها
متغیرپیش بین: سرسختی و رضایت زناشویی
متغیرملاک: کمال گرایی
متغیرکنترل: سن، سطح تحصیلات
3-3-جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه است که شامل 3500 نفر می باشند و درسال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل هستند.
3-4-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه برابر با 346 نفر تعیین شد که لازم به ذکر است که این 346 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که این تعداد شامل 173 نفر زن و 173 نفر مرد می باشد که در مرحله اول تعداد 4 رشته تحصیلی به طور تصادفی انتخاب شد و در مرحله دوم از این 4 رشته تحصیلی 9 کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردیدو آزمون های مربوطه روی آنها انجام گردید.
3-5-ابزار سنجش
3-5-1-پرسش نامه رضایت زناشویی
برای سنجیدن رضایت زناشویی در پژوهش حاضر از مقیاس رضایت زناشویی که توسط انریچ (1988) ، استفاده گردید. که این مقیاس دارای 32 ماده است که به منظور سنجش میزان سازگاری و رضایت زناشویی تهیه شد. و مولفه یا زیر مقیاس خاصی ندارد. نمره گذاری پاسخ های آزمودنی ها در این مقیاس نیز به شیوه لیکرت است که درجه بندی پاسخ ها متفاوت است . در مجموع حداقل نمرات به دست آمده از این مقیاس که نشانگر عدم سازگاری زناشویی است صفر و حداکثر نمره که در مقابل بالا ترین سطح سازگاری زناشویی را نمایش می دهد 151 است. اعتبار و روایی این مقیاس را انریچ (1988) بر حسب آلفای کرونباخ 88/0 به دست آورد. در ایران اکبری (1381) اعتبار مقیاس را با روش باز آزمایی 91/0 و با روش آلفای کرونباخ 87/0 گزارش نمود . میزان آلفای کرونباخ این پرسش نامه در پژوهش حاضر 89/0 برآورد شد.
3-5-2-پرسش نامه کمال گرایی اهواز
جهت سنجیدن کمال گرایی در پژوهش حاضر از پرسش نامه کمال گرایی (APS) که توسط کیامرثی و نجاریان (1376) ساخته شده است، استفاده شد که که شامل 27 آیتم می باشد که ماده های اولیه آن بر اساس متون معتبر روانشناسی، ماده های ذی ربط در مقیاس های MMPI، اضطراب اسپیلبرگ ، مقیاس وسواس فکری – عملی مادزلی و افکار غیر منطقی جونز و همچنین از راه مصاحبه های بالینی فراهم شد. این پرسش نامه زیر مولفه خاصی ندارد.آزمودنی ها جواب های آن را به صورت (هرگز ، به ندرت ، گاهی و اغلب اوقات) جواب می دهند و نمره گذاری آن به ترتیب از صفر تا سه می باشد ، نمرات پایین نشان دهنده وجود کمال گرایی در فرد می باشد ونمرات بالا نشان دهنده عدم کمال گرایی در فرد می باشد. مجموع جواب سؤالات 81 می باشد و حدود وسط نمره افرادی که در این آزمون کمال گرایی می باشند ، 45 می باشد. اعتبار و روایی آن توسط کیامرثی و نجاریان (1386) 89/0 به دست آمد. در پژوهش حاضر اعتبار و روایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد.
3-5-3-پرسش نامه سرسختی
جهت سنجیدن سرسختی در پژوهش حاضر از پرسشنامه سرسختی روانشناختی که به وسیله تحلیل عوامل توسط کیامرثی و نجاریان (1376) در یک نمونه 523 نفری از دانشجویان دانشگاه پیام نور ساخته شد، استفاده گردید. که یک مقیاس خود گزارشی مداد – کاغذی است که دارای 27 آیتم می باشد. و زیر مقیاس ندارد و شیوه نمره گذاری این پرسش نامه 27 ماده ای به این صورت است که آزمودنی ها به یکی از چهار گزینه هرگز، بندریت، گاهی اوقات و در اغلب اوقات پاسخ داده و بر اساس مقادیر ، 1 ، 2 ، 3 نمره گذاری می شود ، به جز ماده های 6 ، 7 ، 10 ، 13 ، 17 ، 21 که دارای باز عامل منفی هستند و به شیوه معکوس نمره گذاری می شوند . حداکثر نمره در این پرسش نامه، نشان دهنده سرسختش روانشناختی بالا در فرد است. برای سنجش پایایی پرسشنامه های پژوهش حاضر از روش باز آزمایی استفاده شد، ضرایب پایایی و روایی آزمون سرسختش روانشناختی 84 /0 توسط کیامرثی و نجاریان (1386) به دست آمد و در پژوهش حاضر با کمک آلفای کرونباخ اعتبار و روایی پرسش نامه 89/0 به دست آمد.
3-6-روش اجرا
بعد از انتخاب نمونه و هماهنگی با اساتید دانشگاه شروع به اجرای آزمونها به این طریق شد که،بعد از ارائه توضیحات کلی در مورد هدف آزمون و اهمیت انجام چنین پژوهشی، پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد. در 9 کلاس ابتدا پرسشنامه کمال گرایی و سپس پرسشنامه رضایت زناشویی اجرا شد و سپس پرسش نامه سرسختی اجرا شد. در صورت خواستن توضیح در مورد سؤالها به آنها توضیحاتی داده می‌شد. بدون ایجاد محدودیت زمانی و ایجاد اضطراب در آزمودنی به آنها وقت کافی داده شد.
3-7-روش های آماری تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها هم از شاخص های آمارتوصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده خواهد شد و شاخص آمار استنباطی شامل: رگرسیون، همبستگی و تحلیل مسیر استفاده خواهد شد.
فصل چهارم