برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کمالگرایی منفی- سرسختی 420/0 87/3
جدول 4-3- شاخص های نیکویی برازش مدل ارتباط بین کمالگرایی مثبت و منفی با فرسودگی شغلی
شاخصها df ᵡ2 P RSMEA NFI AGFI CFI N بحرانی
مقادیر 2 96/1 21/0 001/0 98/0 94/0 00/1 1032
بر اساس نتایج به دست آمده اثر متغیرهای سرسختی 680/0 واریانس رضایت زناشویی را تبیین می کند و از بین متغیرهای کمالگرایی، کمالگرایی منفی با ضریب رگرسیونی به ترتیب 340/0- به طور مستقیم اثر معنی‫داری بر رضایت زناشویی دارد. همچنین متغیرهای کمالگرایی مثبت و منفی با ضرایب رگرسیون به ترتیب 22/0 و 420/0- بر متغیر سرسختی اثر معنی داری دارند.‬‬
همچنین بررسی شاخص های نیکویی برازش مدل در جدول 4-3- نشان می دهد که خی دو بدست آمده با توجه به درجه آزادی معنی دار نمی باشد (0.05فرضیه دوم) بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین کمال‫گرایی و سرسختی با توجه به دو مولفه ای بودن متغیر کمالگرایی از روش رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده گردید که نتایج در جداول زیر مشاهده می شود:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جدول 4-4- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سرسختی بر کمالگرایی مثبت و منفی
منبع واریانس مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معنادار R 2R SE
رگرسیون 17453.63 2 8726.813 470.23 .000 0.62 0.38 4.29
باقیمانده 4931.59 243 18.470
کل 22385.219 245
براساس این نتایج میزان F مشاهده شده (23/470) معنادار است (01/0≥ P) و 38 % واریانس مربوط به سرسختی به وسیله کمالگرایی مثبت و منفی تبیین می‌شود (380/0 = R2) با توجه به معنی‌دار بودن رگرسیون سرسختی بر کمالگرایی مثبت و منفی ضرایب مربوط به معادله پیش‌بینی در جدول 4-5 ارائه گردیده است.
جدول 4-5- ضرایب معادله پیش‌بینی سرسختی با استفاده از کمالگرایی مثبت و منفی
مدل ضرایب خطای استاندارد ضرایب استاندارد T معنی‌دار
مقدار ثابت 45.225 2.950
15.328 .000
کمالگرایی مثبت .903 .031 .863 29.608 .000
کمالگرایی منفی -.523 .040 -.383 13.136 .000
ضرایب رگرسیون هر یک از دو متغیر پیش‌بین نشان می‌دهد که کمالگرایی مثبت (01/0≥P)، کمالگرایی منفی (01/0≥P)، می‌توانند واریانس متغیر سرسختی را به صورت معنی‌داری تبیین کنند. ضریب کمالگرایی مثبت (903/0 = B) با توجه به آماره T نشان می‌دهد که متغیر کمالگرایی مثبت با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به متغیر سرسختی را پیش‌بینی نماید. این ضریب تاثیر مثبت است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان کمالگرایی مثبت اضافه شود مقدار 903/0 بر نمره فرد در سرسختی اضافه می‌شود.
همچنین ضریب تأثیر کمالگرایی منفی (523/0-= B) با توجه به آماره t نشان می‌دهد که کمالگرایی منفی با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به سرسختی را پیش‌بینی کند. این ضریب تاثیر منفی است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان کمالگرایی منفی اضافه شود مقدار 523/0 از نمره فرد در سرسختی کاهش می‌یابد.‬‬‬‬‬‬
فرضیه سوم) بین کمال‫گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.‬‬
به منظور بررسی رابطه بین کمالگرایی و رضایت زناشویی با توجه به وجود مولفه های کمالگرایی مثبت و منفی از رگرسیون همزمان استفاده گردید.
جدول 4-6- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون رضایت زناشویی بر کمالگرایی مثبت و منفی
منبع واریانس مجموع مجذورات df میانگین مجذورات F سطح معنادار R 2R SE