برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

رگرسیون 10650.99 2 5325.49 105.52 .000 .512 .262 7.1
باقیمانده 13474.47 243 50.46
کل 24125.46 245
براساس این نتایج میزان F مشاهده شده (52/105) معنادار است (01/0≥ P) و 26.2% واریانس مربوط به رضایت زناشویی به وسیله کمالگرایی مثبت و منفی تبیین می‌شود (262/0 = R2) با توجه به معنی‌دار بودن رگرسیون رضایت زناشویی بر کمالگرایی مثبت و منفی ضرایب مربوط به معادله پیش‌بینی در جدول 4-7 ارائه گردیده است.
جدول 4-7- ضرایب معادله پیش‌بینی رضایت زناشویی با استفاده از کمالگرایی مثبت و منفی
مدل ضرایب خطای استاندارد ضرایب استاندارد t معنی‌دار
مقدار ثابت 110.312 4.877
22.619 .000
کمالگرایی مثبت .056 .066 .322 1.930 .058
کمالگرایی منفی -.693 .050 .638 13.753 .000

ضرایب رگرسیون از دو متغیر پیش‌بین نشان می‌دهد که کمالگرایی منفی (01/0≥P)، می‌توانند واریانس متغیر رضایت زناشویی را به صورت معنی‌داری تبیین کنند. ضریب تأثیر کمالگرایی منفی(693/0 -= B) با توجه به آماره t نشان می‌دهد که کمالگرایی منفی با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به رضایت زناشویی را پیش‌بینی کند. این ضریب تاثیر منفی است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان کمالگرایی منفی اضافه شود مقدار 693/0 از نمره فرد در رضایت زناشویی کاهش می‌یابد. اما همانطور که مشاهده می شود در کمالگرایی مثبت (05/0فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمالگرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه بود که شامل 3500 نفر می باشند و درسال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه برابر با 346 نفر تعیین شد که لازم به ذکر است که این 346 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که این تعداد شامل 173 نفر زن و 173 نفر مرد می باشد که در مرحله اول تعداد 4 رشته تحصیلی به طور تصادفی انتخاب شد و در مرحله دوم از این 4 رشته تحصیلی 9 کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ (1988)، پرسش نامه کمال گرایی اهواز (APS) کیامرثی و نجاریان (1376) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرثی و نجاریان (1376) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها هم از شاخص های آمارتوصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد و همچنین از شاخص آمار استنباطی شامل: رگرسیون، همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار وجود دارد. و همچنین نتایج نشان داد که بین کمال‫گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار وجود دارد.‬‬
5-2 بحث و تفسیر نتایج
فرضیه اول) بین کمال گرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه که آیا مدل مفهومی ارائه شده ارتباط بین کمالگرایی مثبت و منفی و سرسختی با رضایت زناشویی با مدل تجربی برازش دارد، با استفاده از نرم افزار لیزرل، از تحلیل مسیر استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر متغیرهای سرسختی، واریانس رضایت زناشویی را تبیین می کند و از بین متغیرهای کمالگرایی، کمالگرایی منفی، رابطه منفی معنی‫داری بر رضایت زناشویی دارد. همچنین متغیرهای کمالگرایی مثبت و منفی، رابطه معناداری بر متغیر سرسختی دارند. این نتایج با یافته های بشارت (1382) و بشارت (1383) و نیز یافته های نجاریان و همکاران (1389)، نجاریان و همکاران( 1383) همسو است.
در تبیین کلی این نتایج می توان گفت روان شناسان از دو نوع کمال گرایی صحبت می کنند: کمال‌گرایی مثبت و کمال‌گرایی منفی. آنان معتقدند آنچه که در بسیاری از افراد تحت عنوان کمال گرایی یاد می شود کمال‌گرایی از نوع منفی است. در این نوع از کمال گرایی، فرد به دنبال بی‌نقص و کامل بودن در همه زمینه ها بوده و بیش از حد نگران ارزیابی و قضاوت های منفی دیگران است و با نادیده گرفتن خود واقعی خویش و آرمانی کردن افراطی آن در نظر خود و دیگران، به طرق مختلف تحت استرس و فشار روانی قرار می گیرد. چنین فردی ممکن است با بسیاری از مشکلات روانی چون اضطراب، افسردگی مواجه شوند، بنابراین افراد دارای کمال گرایی منفی در شرایط سخت، مقاومت و سرسختی کمتری از خود نشان می دهند و از اعتقاد به برترین ها بودن، یک تفکر غلط است و لطمات عدیده ای را بر فرد وارد می کند این دسته از افراد در روابط بین فردی خود از جمله روابط زناشویی، به رضایت کمتری می رسند. در قطب مقابل کمال گرایی منفی، کمال گرایی مثبت قرار دارد که فرد می تواند با ایده آل گرایی درست و بجا و بر اساس تجارب بدست آمده، احساسات مثبتی در خود شکل دهد و به نتایج خوشایندی نیز دست یابد. یک کمال گرای مثبت از تلاش زیاد و سرسختی لذت می برد و برای انجام بهترین عمل تا بدان جایی که می تواند سعی کرده اما هیچ گاه کار و کوشش بیش از حد را به خود تحمیل نمی کند. اکثر اوقات از نتایج فعالیت های خویش راضی است و احساس رضایت و موفقیت می کند. بنابراین این افراد در روابط بین فردی خود و در ارتباطات زناشویی به رضایت بالاتری دست می یابند( عطاری و همکاران، 1385).
فرضیه دوم) بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین کمال‫گرایی و سرسختی با توجه به دو مولفه ای بودن متغیر کمالگرایی از روش رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده گردید که نتایج بیانگر آن بودند که بین کمال گرایی و سرسختی رابطه معنی دار وجود دارد به این شکل که بین کمالگرایی منفی و سرسختی رابطه منفی معنی دار وجود دارد به عبارتی هرچه بر میزان کمالگرایی منفی افزوده شود، از میزان سرسختی کاسته می شود و برعکس و همچنین نتایج نشان داد که بین کمالگرایی مثبت و سرسختی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. به این معنی که همپای افزایش کمالگرایی مثبت، سرسختی افزایش می یابد و برعکس. این نتایج با یافته های حقیقی و همکاران (1391)، کیامرثی و همکاران (1377) و عطاری و همکاران (1385) همخوانی دارد.
در تبیین این نتایج می توان بیان نمود که اصطلاح سرسختی در مورد افرادی به کار برده می شود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند. افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولا بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند، نسبت به آنچه انجام می دهند تعلق خاطر بیشتری دارند، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند. آموزش این ویژگی باعث رشد و پرورش ویژگی های فردی، روانی و شخصیتی از قبیل تطابق و سازگاری، انعطاف پذیری ، تاب آوری وکمالگرایی مثبت در افراد می شود و برعکس افرادی که سرسختی پایین تری دارند، انعظاف پذیری پایین تری دارند و دارای معیارهای غیر واقع بینانه و کمالگرایانه منفی هستند (دنولت، 2010).
فرضیه سوم) بین کمالگرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین کمالگرایی و رضایت زناشویی با توجه به وجود مولفه های کمالگرایی مثبت و منفی از رگرسیون همزمان استفاده گردید. که نتایج نشان دادند که بین کمالگرایی مثبت با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار و نیز بین کمالگرایی منفی و رضایت زناشویی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. این نتایج با یافته های آرجیل و لیو(2010)، حقیقی و همکاران (1391) و سواری (1391) همسو است.
در تبیین این نتایج می توان بیان نمود که زوج هایی که دارای رضایت زناشویی هستند، از خصلت های شخصتی مانند انعطاف پذیری، تاب آوری و کمالگرایی مثبت بالاتری برخودار بودند. بر عکس زوج هایی که رضایت زناشویی پایین تری نشان دادند، عزت نفس، انعطاف پذیری پایین تری داشتند و دارای معیارهای کمالگرایی منفی بودند (بشارت، 1383).