برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

5-3 محدودیت ها
این پژوهش روی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد کرمانشاه انجام شده است، بنابراین قابلیت تعمیم نتایج به افرادی در جوامع دیگر را ندارد.
از آنجایی که در گردآوری دادها از پرسش نامه استفاده شده است، ممکن است نتایج تحت تاثیر خوشایندی اجتماعی قرار گرفته باشد.
5-4-پیشنهادات
5-4-1-پیشنهاد های کاربردی
باتوجه به اهمیت سرسختی در میزان رضایت زناشویی شغلی پیشنهاد می شود، دروه هایی جهت آموزش سرسختی انجام گیرد.
5-4-2-پیشنهادهای پژوهشی
پیشنهاد می شود رابطه کمال گرایی با سایر متغیرهای روانشناختی (بخصوص روانشناسی مثبت) مورد پژوهش قرار گیرد.
منابع
ابراهیم زاده، صدیقه (1385). بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی، ابعاد کمال گرایی و مهارتهای حل مسئله اجتماعی با توجه به سطوح بلاتکلیفی در بیماران مبتلا به وسواس، پانیک و استرس پس از سانحه. پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده. دانشگاه محقق اردبیلی.
باغبان سیچانی، ایران؛ احمدی علون آبادی، سید احمد؛ غلامعلیان، فهیمه . (1386).مروری بر دیدگاه های کیفیت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن. مجموعه مقالات هفته ی پژوهش.
بشارت، محمد علی (1381)، ابعاد کمال گرایی در بیماران افسرده و مضطرب، مجله علوم روانشناختی، دوره اول شماره 3، صفحه 262 و 249.
بشارت، محمد علی (1383). کمال گرایی و مکانیسم های دفاعی. مجله پژوهشهای روانشناختی، دوره 8، شماره 1 و 2
بشارت، محمد. (1389). بررسی ویژگیهای روانسنجی فرم کوتاه مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.
بشارت، محمد. (1392). قابلیت اعتماد ،پایایی و درستی اعتبار مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی. مجله علوم روانشناختی،8، 350-270.
بشارت، محمد، حدادی، پریا، رستمی، رضا و صرامی فروشانی،محمد.(1390). بررسی آسیبهای عصب شناختی در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی. دوفصلنامه روانشناسی معاصر ،11.
بشارت، محمد، محمدی، کریم، پورنقاش تهرانی، سارا و حاتمی، جواد. (1388). رابطه کمالگرایی و سختکوشی با پاسخهای فیزیولوژیک ناشی از استرس. دوفصلنامه.41-53 ، روانشناسی معاصر.
بنائیان، شایسته؛ پروین، ندا؛ کاظمیان، افسانه. (1385). بررسی ارتباط سلامت روانی و رضایت زناشویی زنان متأهل بروجنی. مجله ی علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی همدان ، دوره ی چهاردهم، شماره ی 2
پویا منش، جعفر؛ احدی، حسن؛ مظاهری، محمد علی ؛ دلاور، علی . (1387). مقایسه اثر بخشی مداخلات مبتنی بر نظریه ی الیس به دو روش مشاوره ی گروهی رو در رو و اینترنتی در افزایش رضایت زناشویی. مجله ی تحقیقات علوم رفتاری، دوره ی 6، شماره ی 2.
حفاظی طرقبه، میترا؛ فیروزآبادی، علی؛ حق شناس، حسن. (1385). بررسی ارتباط بین اجزاء عشق و رضایت مندی زوجی، مجله ی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره ی شانزدهم، شماره ی 5
حقیقی، جمال؛ عطاری ، یوسفعلی؛ رحیمی، علی ؛ سلیمانی نیا، لیلا. (1391). رابطه سرسختی و مؤلفه های آن با سلامت روان در دانشجو یان پسر دوره کارشناسی دانشگاه . مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران.1-18 ، اهواز، سال ششم، شماره های 3 و2.
رحیمی، مینا؛ شمس خرم آبادی، قدرت اله. (1385). بررسی فاکتورهای مهم در بهبود روابط جنسی همسران. خلاصه مقالات سومین کنگره ی سراسری خانواده و سلامت جنسی. تهران: مرکز آفرینش های فرهنگی- هنری. و رضایت زناشویی.
سرمدی، افسانه.(1385). رابطه ی بین پنج عامل شخصیت نامه ی چاپ نشد هی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
سلیمانیان، علی.(1390). بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی. پایان نامه ی چاپ نشده ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
صالحی فدردی، جواد. (1392). رضایت مندی زناشویی. فصلنامه تازه های روان درمانی . سال چهارم، شمار ه های 13 و 14.
عطاری، یوسفعلی؛ امان اللهی فرد، عباس؛ مهرابی زاده ، مهناز .(1385). بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و عوامل فردی و خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز. مجله ی روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 6