برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2-ارتباط بین سود پرداختنی آتی و سودهای آتی
3-ارتباط بین سودهای آتی و سودهای جاری
1- قیمت ها و سود پرداختنی آتی
قیمت ها و سودهای پرداختنی آتی ، از طریق یک مدل ارزیابی با هم ارتباط می یابند . بطور معمول ، مدل ارزیابی به مقدار سودهای دریافتنی آتی در هر حالت (state) و هر دوره زمانی خاص باورهای سرمایه گذاران نسبت به احتمال وقوع هر حالت و ارزش یک ریال دریافتنی در حالت S در دوره زمانی t بستگی خواهد داشت . در این حالت قیمت تابعی از ارزش مورد انتظار سودهای دریافتنی آتی است .
قیمت ها ممکن است تابعی از اطلاعات که به سود مربوط نیست ، باشند (یعنی اطلاعاتی درباره سودهای پرداختنی آتی که از طریق سودهای حسابداری منتقل نشده اند) با وجود این اگر فرض شود که سودها و سودهای پرداختنی وابسته هستند (مثلا وجود یک نرخ مشخص پرداخت سود) می توان گفت قیمت ها تابعی از سودهای مورد انتظار آتی هستند.
2- سودهای پرداختنی آتی و سودهای حسابداری
اگر سودها دارای محتوای اطلاعاتی هستند ، بایستی یک رابطه بین سودها و آن پارامترهایی که در قیمت سهام تاثیر دارند وجود داشته باشد .
سودهای آتی، به اندازه ای که به طور آماری احساس می شود با سودهای پرداختنی آتی دارای وابستگی هستند ، مربوط می باشند. این یک تفسیر ازاین عبارت است که بیان می دارد سودها یک معیار توانایی پرداخت سود سهام هستند اگر چه این عبارت بطور معمول استفاده می شود مفهوم توانایی پرداخت سود سهام در آینده بخوبی تعریف نشده است .
در یک بازار کامل و واقعی ، قیمت اوراق بهادار بایستی یک معیار برای توانایی آتی پرداخت سود سهام باشد و سودهایی که بر اساس قیمت نیز تعیین شده اند خود بایستی معیاری از این توانایی باشند.
در یک بازار کامل و یا غیر واقعی مفهوم توانایی اتی پرداخت سود سهام ، ضرورتا دربازار منعکس نمی شود . مفهوم توانایی آتی پرداخت سود سهام و نیز ارتباط بین سود و سود پرداختنی ، مفروضات اولیه در این بازارها می باشند .
فاما، بابیک و واتز نشان دادند که تغییرات سود با تغییرات سود پرداختنی دارای همبستگی است لذا فرض وابستگی آماری بین سودهای آتی و سودهای پرداختنی آتی ، یک فرض قابل قبول می باشد . یکی از معمول ترین و ساده ترین مفروضات این است که سودهای آتی و سودهای پرداختنی آتی به کمک نسبت پرداخت سود ، که در طی زمان ثابت می باشد با هم ارتباط پیدا می کنند .
با وجود این ، تنها اتکا به یافته های تجربی ، بدون مبنای منطقی عمیق تر برای این ارتباط، کم اهمیت است. ممکن است بطور شهودی جالب باشد که نتیجه بگیریم ، وابستگی مشاهده شده به علت استنباطات مدیریت از توانایی سود در منعکس کردن توانایی پرداخت سود می باشد. با این وجود، این یک سوال عمیق تر را باعث می شود. مبنای ضعیفی برای مربوط بودن سود است . البته مسئله اصلی این است که هیچ تئوری عمومی درباره اولویت های مدیریتی دربازار غیر کامل و غیر واقعی وجود ندارد (مثلا حداکثر کردن ارزش بازار).
3- سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری :
رابطه بین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرایند متغیری که در طی زمان سود را توصیف می کند ، بیان می شود از این رو وقایعی که در یک دوره مشخص روی می دهند ، ممکن است موقتی باشند و انتظار نمی رود که اثر یکسانی در دوره های آتی روی سود داشته باشند . وقایع اسف بار و اعتصابات دو نمونه از این وقایع هستند.
سود حسابداری را می توان به صورت دو جزء در نظر گرفت: سودهای دائمی و سودهای موقتی . سودهای دائمی حسابداری را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار سودهای حسابداری آتی در نظر گرفت و در هر لحظه یک بردار است نه یک عدد اسکالر. علاوه بر این، هر چه زمان می گذرد، سود دائمی یا مورد انتظار برای یکسال ممکن است تغییر نماید.
سود حسابداری به علت انعکاس وقایعی که باعث تغییر باورها در باره توانایی پرداخت اتی سود سهام می شود جزو اطلاعات مربوط است و پیش بینی سود ، قسمتی از یک فرایند تحلیلی وسیع است که در آن توجه نهایی به پیش بینی و ارزیابی جریانات سود نقدی آتی می باشد. سودها یک منبع اطلاعاتی مهم درباره توانایی پرداخت سود می باشند.
سود حسابداری مثل سود اقتصادی یک مفهوم ارزیابی نیست و نیز ضرورتا سود حسابداری حتی به عنوان جایگزین چنین مفهومی به نظر نمی آید . مربوط بودن اصلی آن بخاطر رابطه نامحسوس با توانایی پرداخت سود آتی می باشد.
14-2- تحلیل سود شامل دو قسمت است :
1-ارتباط بین سودها و توانایی آتی پرداخت سود تحت روشهای مختلف حسابداری چیست ؟
2-ارتباط بین داده های قابل مشاهده فعلی و سودهای آتی چیست ؟
در رابطه با موضوع اول، عوامل مشخصی وجود دارد که ممکن است بطور دائم سطح سود حسابداری را تحت تاثیر قرار دهند ولی نه به طریقی که دلالت بر گوناگونی قدرت پرداخت سود دارد . ماهیت سیستم گزارشگری مالی یکی از این عوامل اصلی است . اثر تورم پیش بینی نشده را در نظر بگیرید. درآمدها و برخی از هزینه ها با تورم افزایش می یابند . ولی برخی هزینه ها مثل استهلاک که به بهای تمام شده تاریخی هستند ، تغییر نخواهد کرد . نتیجه آن یک افزایش در سود خالص خواهد بود که از نرخ تورم یشتر است ، حتی اگر در شرایط واقعی هیچ چیز تغییر نکرده باشد . لذا یک قسمت از تغییر در سود حسابداری خواهد بود که ممکن است با یک تغییر در توانایی پرداخت سود همراه نباشد .
در رابطه با موضوع دوم ، سودهای آتی را می توان از طریق اجزای درآمد و هزینه که سود را به وجود می آورند ، توصیف کرد . پیش بینی سود می تواند شامل پیش بینی تک تک اجزای صورتحساب سود و زیان باشد . پیش بینی سود ، جمع جبری پیش بینی های تمام اجزا می باشد . ازاین دیدگاه پیش بینی سود حسابداری آتی شامل موارد زیر است :