برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

29-برخی از نزدیکانم به من گفته اند که من به طور فوق العاده ای نسبت به احساسات سایر افراد حساس هستم.
30-گاهی اوقات به من گفته شده که من از نظر اجتماعی به طریقی نامناسب رفتار می کنم، (که این مرا متعجب می کند).
31- حرفهایم را قبل از به زبان آوردن در ذهنم مرور می کنم چون می خواهم مطمئن شوم که آن حرف مناسب آن موقعیت هست یا نه.
32-وقتی که من در مکان های عمومی مانند رستوران هستم، مخصوصاً بلندی صدایم را به طور آگاهانه ای تنظیم می کنم.
33-اغلب وقتی که در جمعی هستم به من تذکر می دهند، در مورد افرادی که ممکن است همان اطراف باشند، صحبت نکنم.
34- طرز برخورد و صحبت کردن من با دوستانم و با خانواده ام کاملاً متفاوت است.
35- من با غریبه ها و همچنین در موقعیت های تازه و جدید رفتار خوبی از خودم نشان می دهم.
آخرین سبک هیجانی «توجه» است که معمولاً از اجزای تشکیل دهنده هیجان شمرده نمی شود. اما توجه و هیجان، ارتباط تنگاتنگی دارند. محرک های هیجانی به طور طبیعی ما را جذب می کنند. شخصی که حواس پرت است، بیشتر توسط محرک های هیجانی محیط جذب می شود و شخصی که تمرکز بیشتری دارد، می تواند در برابر آنها مقاومت کند و به طور ارادی توجه خود را متمرکز کند (دیویدسون، 2013).
3-4-6. سؤالات مربوط به بعد توجه
36- من می توانم در یک محیط پر سر و صدا تمرکزم را حفظ کنم.
37- زمانی که من در محیطی قرار دارم که اتفاقات زیادی در اطرافم در جریان است، و تعداد زیادی محرک حسی در اطرافم وجود دارد، مانند زمانی که در یک مهمانی یا یک فرودگاه هستم، می توانم جلوی غرق شدن خودم را در دریایی از فکر به چیزهایی که اطرافم اتفاق می افتد ، بگیرم.
38-اگر تصمیم بگیرم حواسم را متمرکز بر انجام کار خاصی بکنم، اکثر اوقات می توانم تمرکزم را روی آن موضوع حفظ کنم.
39-زمانی که برای چند دقیقه آرام می نشینم متوجه می شوم که در دریایی از افکار غرق شده ام و یک رشته فکری را دنبال می کنم در حالیکه اغلب نمی دانم این افکار از کجا آغاز شده اند.
40-اگر یک اتفاق غیر منتظره حواس مرا پرت کند ، دوباره می توانم روی کاری که انجام می دادم ،تمرکز کنم.
41-وقتی برای فکر کردن به یک امر واحد به تمام تمرکزم به طور کامل نیاز دارم، سعی میکنم در آرام ترین محیطی که پیدا میکنم به کارم بپردازم.
42-اغلب حواس من توسط محرک ها و اتفاقاتی که در محیط اطرافم می افتد پرت می شود و رها شدن از این وضع برایم سخت است.
3-5. روش نمره گذاری
شیوه نمره گذاری پرسشنامه سبک های هیجانی به این ترتیب است که هر عبارت شامل چهار گزینه می باشد که به صورت طیف لیکرت از 1 تا 4 نمره گذاری شده اند و پاسخ دهنده باید گزینه ای را که نمایانگر شخصیت و ویژگی های رفتاری کنونی وی است را انتخاب کند.
3-6. روش اجرا و جمع آوری داده ها
پس از آنکه نمونه مورد نظر انتخاب شد، پرسشنامه محقق ساخته روی 300 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی اجرا شد. این اجرا به صورت فردی بود. به منظور کاستن از حالت دفاعی و بازداری در پاسخگویی به سؤالات، نام و نام خانوادگی پاسخ دهندگان را مطالبه نکردیم. همچنین به پاسخ دهندگان یادآوری شد که باید گزینه ای را انتخاب کنند صفات و ویژگی های شخصیتی و رفتاری آنها را به خوبی نمایان سازد. در اجرای پرسشنامه محدودیت زمانی وجود نداشت و پاسخ دهندگان می توانستند هر قدر که صلاح می دیدند روی پاسخ دادن به سؤالات وقت صرف کنند.
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده و پاسخگویی به سؤالات پژوهش از روشهای زیر استفاده شده است:
جدول توزیع فراوانی جهت سازماندهی داده ها و توصیف نمرات خام
استفاده از شاخص های آمار توصیفی (همچون میانگین و انحراف معیار) جهت تعیین ویژگیهای آماری نمونه و نمرات پاسخ دهندگان در هر یک از عاملها
دسته بندی : علمی