برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ی عناصر کابلی ۱۰۰
شکل ۵-۱۸: نمایش شماتیک ترکیب مکانیزم خرابی موضعی ناشی از شل شدگی عناصر کابلی و خرابی موضعی توأم با فروجهش دینامیکی ۱۰۱
شکل ۵-۱۹: پلان بافتار۱ تحت شرایط تکیهگاهی C2 ۱۰۳
شکل ۵-۲۰: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۱ برای شرایط تکیهگاهی C2 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۱ با میانگین ۵۰% ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۲ با
میانگین ۵۰ % ۱۰۴
شکل ۵-۲۱: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۱ برای شرایط تکیهگاهی C2 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۴۰% ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۶۰% ۱۰۵
شکل ۵-۲۲: مقایسهی منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار ۱ با فرض توزیع یکنواخت۵۰% در شرایط تکیهگاهی C1 با C2 ۱۰۷
شکل ۵-۲۳: پلان بافتار۲ تحت شرایط تکیهگاهی C1 ۱۰۷
شکل ۵-۲۴: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۲ برای شرایط تکیهگاهی C1 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۱ با میانگین ۵۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۲ با
میانگین ۵۰% ۱۰۸
شکل ۵-۲۵: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۲ برای شرایط تکیهگاهی C1 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۴۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با
میانگین ۶۰ % ۱۰۹
شکل ۵-۲۶: پلان بافتار۲ تحت شرایط تکیهگاهی C2 ۱۱۱
شکل ۵-۲۷: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۲ برای شرایط تکیهگاهی C2 با در نظر گرفتن توزیع-های مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۱ با میانگین ۵۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۲
با میانگین ۵۰% ۱۱۲
شکل ۵-۲۸: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۲ برای شرایط تکیهگاهی C2 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۴۰ %، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۶۰ % ۱۱۳
شکل ۵-۲۹: پلان بافتار۲ تحت شرایط تکیهگاهی C3 ۱۱۵
شکل ۵-۳۰: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۲ برای شرایط تکیهگاهی C3 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۱ با میانگین ۵۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۲ با
میانگین ۵۰% ۱۱۶
شکل ۵-۳۱: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۲ برای شرایط تکیهگاهی C3 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۴۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۶۰% ۱۱۷
شکل ۵-۳۲: مقایسهی منحنیهای بار-تغییرمکان بافتار۲ با فرض توزیع یکنواخت ۵۰ % در شرایط تکیهگاهی C1 با C2 و C3 ۱۱۹
شکل ۵-۳۳: پلان بافتار۳ تحت شرایط تکیهگاهی C1 ۱۲۰
شکل ۵-۳۴: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۳ برای شرایط تکیهگاهی C1 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۱ با میانگین ۵۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۲ با
میانگین ۵۰ % ۱۲۱
شکل ۵-۳۵: منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان بافتار۳ برای شرایط تکیهگاهی C1 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۴۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با
میانگین ۶۰ % ۱۲۲
شکل ۵-۳۶: نمای شماتیک مکانیزم خرابی بدون فروجهش دینامیکی ۱۲۲
شکل ۵-۳۷: پلان بافتار۳ تحت شرایط تکیهگاهی C2 ۱۲۵
شکل ۵-۳۸: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۳ برای شرایط تکیهگاهی C2 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۱ با میانگین ۵۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنو اخت-۲ با
میانگین ۵۰% ۱۲۶
شکل ۵-۳۹: منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۳ برای شرایط تکیهگاهی C2 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۴۰ %، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۶۰ % ۱۲۷
شکل ۵-۴۰: پلان بافتار۳ تحت شرایط تکیهگاهی C3 ۱۲۹
شکل ۵-۴۱: منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان بافتار۳ برای شرایط تکیهگاهی C3 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۱ با میانگین ۵۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنو اخت-۲ با
میانگین ۵۰% ۱۳۰
شکل ۵-۴۲: منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان بافتار۳ برای شرایط تکیهگاهی C3 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۴۰%، ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با
میانگین ۶۰ % ۱۳۱
شکل ۵-۴۳: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان بافتار۳ با فرض توزیع یکنواخت۵۰ % در شرایط تکیهگاهی C1 ، C2 و C3 ۱۳۳
شکل ۵-۴۴: شماره و نامگذاری بافتار ۱؛ الف- پلان بافتار ۱، ب- مدول بافتار ۱، پ- نمای جلویی
بافتار ۱ ۱۳۵
شکل ۵-۴۵: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت ۵۰ % با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها ۱۳۶
شکل ۵-۴۶: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۱ با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۲، ب- توزیع خودتنش شمارهی۳ ۱۳۶
شکل ۵-۴۷: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۲ با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۴، ب- توزیع خودتنش شمارهی۵ ۱۳۷
شکل ۵-۴۸: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان بافتار۱ بین توزیع یکنواخت با توزیعهای غیریکنواخت ناشی از حذف کابل؛ الف- کابل بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- کابل بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت ۱۳۹
شکل ۵-۴۹: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان بافتار۱ بین توزیع یکنواخت با توزیع غیریکنواخت ناشی از حذف دستکها ۱۳۹
شکل ۵-۵۰: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت ۵۰% با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها ۱۴۱
شکل ۵-۵۱: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۱ با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۲، ب- توزیع خودتنش شمارهی۳ ۱۴۲
شکل ۵-۵۲: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۲ با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۴، ب- توزیع خودتنش شمارهی۵ ۱۴۳
شکل ۵-۵۳: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان بین توزیع یکنواخت با توزیع غیریکنواخت ناشی از حذف عنصر کابلی ۱۴۴
شکل ۵-۵۴: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان بین توزیع یکنواخت با توزیعهای غیریکنواخت ناشی از حذف دستک؛ الف- دستک بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- دستک بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت ۱۴۴
شکل ۵-۵۵: شماره و نامگذاری بافتار۲؛ الف- پلان بافتار۲، ب- مدول زوج بافتار۲، پ- مدول فرد بافتار۲، ت- نمای جلویی بافتار۲ ۱۴۷
شکل ۵-۵۶: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت ۵۰% با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها ۱۴۸
شکل ۵-۵۷: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۱ با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۲، ب- توزیع خودتنش شمارهی۳، پ- توزیع خودتنش
شمارهی ۴ ۱۴۹
شکل ۵-۵۸: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۲ با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۵، ب- توزیع خودتنش شمارهی۶، پ- توزیع خودتنش
شمارهی۷ ۱۵۰
شکل ۵-۵۹: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان ناشی از حذف کابلها و دستکها به ازای توزیع یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-۱؛ الف- ناشی از حذف کابلها، ب- ناشی از حذف دستکها ۱۵۲
شکل ۵-۶۰: مقایسهی پاسخ بار- تغییرمکان ناشی از حذف کابلها و دستکها به ازای توزیع یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-۲؛ الف- ناشی از حذف کابلها، ب- ناشی از حذف دستکها ۱۵۳
شکل ۵-۶۱: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت ۵۰% با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها ۱۵۵
شکل ۵-۶۲: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۱ با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۲، ب- توزیع خودتنش شمارهی۳، پ- توزیع خودتنش
شمارهی۴ ۱۵۶
شکل ۵-۶۳: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۲ با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۵، ب- توزیع خودتنش شمارهی۶، پ- توزیع خودتنش
شمارهی۷ ۱۵۷
شکل ۵-۶۴: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان بافتار۲ ناشی از حذف اعضای کابلی با فرض توزیع یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-۱؛ الف- عضو کششی بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- عضو کششی بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت ۱۵۸
شکل ۵-۶۵: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان بافتار۲ ناشی از حذف دستکها با فرض توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-۱ ۱۵۹
شکل ۵-۶۶: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان ناشی از حذف اعضای کابلی با فرض توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-۲؛ الف- عضو کششی بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- عضو کششی بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت ۱۵۹
شکل ۵-۶۷: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان بافتار۲ ناشی از حذف دستکها با فرض توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-۲ ۱۶۰
شکل ۵-۶۸: شماره و نامگذاری بافتار۳؛ الف- مدولهای بافتار۳، ب- اعضای مدول بافتار۳، پ- نمای جلویی بافتار۳، ث- مدولهای کابلی پایین، ث- اعضای مدول کابلی پایین ۱۶۴
شکل ۵-۶۹: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت ۵۰% با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها ۱۶۵
شکل ۵-۷۰: مقایسه پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۱ با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۲، ب- توزیع خودتنش شمارهی۳، پ- توزیع خودتنش شمارهی۴، ت- توزیع خودتنش

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید